Thursday, August 21, 2014

ပြင့္လင္းၿမင္သာမွု ႏွင့္ ကမ္းနားသစ္ပင္မ်ား“ပြင့္လင္းၿမင္သာမွု” (transparency) ဟူေသာစကားလံုးသည္အေမရိကႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကိုစိမ္ေခၚ ေနေသးေသာ စံႏွဳန္းတိုင္းေပတံအၿဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း၊ လႊတ္ေတာ္congress ၾကီးႏွင့္ ေၿမာက္ၿမားလွစြာေသာ rating အဖြဲ့အစည္းဌာနမ်ား၏စဥ္ဆက္မၿပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မွုတို့ေၾကာင့္၊ ယေန့အေမရိကၿပည္ေထာင္စု သည္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွုစံၿပဳရေသာႏိုင္ငံအၿဖစ္ကမၻာတြင္ရပ္တည္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ အတြင္းက်က်ေလ့လာႏိုင္သူ၊ ေလ့လာတတ္သူတိုင္းက အစိုးရယႏၱရားၾကီးအေၾကာင္းကိုအိပ္သြန္ဖာေမွာက္ သိရွိခြင့္ရွိေနၿပီၿဖစ္သလို၊ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ထိုသိရွိခြင့္အခြင့္အေရးကိုလူထုေရွ့ေမွာက္တြင္ ခ်ၿပရန္ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအခြင့္အေရးမ်ားေပးထားၿပီးၿဖစ္ေနေပသည္။
စာေရးသူငယ္စဥ္ကၾကားဘူးနား၀စကားအရ၊ အေမရိကန္အစိုးရ တဆက္ေၿပာင္းတိုင္း၊ သမၼတၿဖစ္သူကမိမိ ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္မည့္၀န္ထမ္းၾကီးငယ္အားလံုး (ရာထူးေပါင္းေထာင္ေက်ာ္) ကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ခန့္အပ္ တာ၀န္ေပးၾကသည့္အစဥ္အလာကားႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ဤအခ်က္ကိုမည့္သူတစ္ဦးတေယာက္ ကမွ် ေစာဒကတက္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့။ လူထုမွတိုက္ရိုက္စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထံထားရသူသမၼတ ၿဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ လူထုႏွင့္ႏိုင္ငံအတြက္လိုလားခ်က္မ်ားၿဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ၊ မိမိႏွင့္တစိတ္တည္း တ၀မ္းတည္း၊ လုပ္ႏိုင္မည့္သူကိုသာေရြးခ်ယ္ခန့္အပ္ၿခင္းသည္၊ သဘာ၀က်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတရပ္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ သို့ဆိုလ်င္ အစိုးရအဖြဲ့၀င္၀န္ၾကီးမွစ၍ေအာက္ေၿခ secret services ရာထူးမ်ားကိုခန့္အပ္ခြင့္ ရွိသူ သမၼတကို “အာဏာရွင္ (dictator)”ဟုသတ္မွတ္မည္ေလာ။ ဤထံုးတမ္းစဥ္လာကိုက်င့္သံုးခဲ့ေသာ အေမရိကႏိုင္ငံကို “authoritarian state”ဟုကင္ပြန္းတပ္မည္ေလာ။
Transparency ဟူေသာေ၀ါဟာရကိုေရလဲႏွင့္သံုးရေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း၊ ဤစံႏွဳန္းေပတံကို တကယ္လက္ေတြ့လိုက္နာက်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံအလြန္ရွားပါးလွေပသည္။ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သံုးေသာ အစိုးရတိုင္း၏တာ၀န္ကားမိမိေဆာင္ရြက္မွုမည္မွ်အတိုင္းအတာအထိၿပည္သူအားခ်ၿပႏိုင္မည္လဲ (extent of disclosure)၊ ၿပည္သူတိုင္းနားလည္ရလြယ္ကူရွင္းလင္းမွု (clarification capacity) ႏွင့္ တိက် မွန္ကန္မွု(accuracy of fact) ဟူေသာစရိုက္လကၡဏာၾကီး(၃)ရပ္ေပၚတြင္ အေၿခခံယံုမက၊ အစ၊အလယ္ႏွင့္ အဆံုး(၃) ပါးစလံုးတြင္မယိမ္းမယိုင္ေသာေဆာင္ရြက္စဥ္ၾကီးရွိေနရမည္ၿဖစ္သည္။
Transparency ကိုႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္သာမက၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒေရးႏွင့္လူမွုေလာကအားလံုးတို့တြင္ တြင္က်ယ္စြာေၿပာဆိုသံုးႏွဳန္းေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ လက္ရွိၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကမၻာ (အေမရိက အပါအ၀င္) တြင္က်င္းသံုးၾကကုန္ေသာစနစ္အသီးသီးတို့၏ပြင့္လင္းၿမင္သာမွုၿဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာတင္ၿပ မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ဥပမာၿပဳရေသာ္- အေမရိကအစိုးရအဖြဲ့၀င္ ၀န္ၾကီးတစ္ဦးကိုခန့္အပ္မည္ဆိုပါက၊ မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ား ကဲ့သို့ အမိန့္ထုတ္ၿပန္ ခန့္အပ္ၿခင္းၿပဳခြင့္သမၼတ တြင္အလ်င္းမရွိ။ အနည္းဆံုးအထက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (၂)ရပ္ ႏွင့္တကြ၊ ယင္းကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ၿပဳေနေသာဒါဇင္မ်ားစြာေသာအထင္ကရေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ သည့္၊ ဘက္လိုက္မွုကင္းသည့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ား (non-partisan) ၏အတြင္းအၿပင္ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္မွုကိုခံၾကရသည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္း အေတြ့အၾကံဳမ်ားသာမက၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္အားလံုးကို အိပ္သြန္ဖာေမွာက္အစစ္ခံရသည္။ လႊတ္ေတာ္က ကန့္ကြက္မွုေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ့၀င္အၿဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္မရၾက သူေတြဒုႏွင့္ေဒးပင္။ ထိုနည္းတူ ႏွုတ္ထြက္သည့္အခါတြင္လည္းဘယ္အေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိုအစစ္ေဆးခံၾကရၿပန္သည္။ ထိုစစ္ေဆးမွုမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူတို့ကိုခ်ၿပၿခင္း ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚအႏၱရာယ္ က်လာႏိုင္မည့္ ကိစၥရွိလ်င္လည္း၊ တံခါးပိတ္စစ္ေဆးေမးၿမန္း ၿခင္းၿပဳၾကသည္။ ထိုသိုု့ေသာရာထူးၾကီးမ်ားခန့္အပ္တာ၀န္ေပးမွုႏွင့္ တာ၀န္မွအနားယူရုပ္သိမ္းမွုအေပါင္းတို့ကို၊ အေမရိကန္ ၿပည္သူတို့ မၾကားခ်င္အဆံုးၿမင္ၾကသိၾကရသည္။ Watergate အေရးအခင္းေၾကာင့္ရာထူးမွဆင္း ေပးရေသာ သမၼတနစ္ဆင္၏တံခါးပိတ္စစ္ေဆးမွုအခ်က္အခ်ိဳ့ ကိုၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္းက၊အစိုးရက လူထုကိုဖြင့္လွစ္ ခ်ၿပသည့္နမူနာကိုၾကည့္ပါက၊ မည္မွ်ေသာလ်ွိဳ့၀ွက္မွု မ်ိဳးပင္မဆို၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတိုင္းကလူထု အားသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ေရာက္တိုင္းအသိေပးရသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရလကၡဏာၾကီး တခု ၿဖစ္သည္ဟုနားလည္ၾက ဘို့လိုသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစိုးရထိပ္ပိုင္းမွစ၍၊ လက္ေအာက္ၿပာတာအထိ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းၾကီးငယ္ မဟူ၊ အေမရိကႏိုင္ငံတြင္လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ၀န္ထမ္း ၿပဳၿခင္း/ႏွုတ္ထြက္ၿခင္း ဆိုင္ရာက်င့္စဥ္ၾကီးၿဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို public office (political) appointed position ရာထူးၾကီးမ်ား သာမက၊ ၿပင္ပပုဂၢလိက (private) တာ၀န္ရာထူးမ်ားတြင္ပါ တြင္က်ယ္စြာအသံုးၿပဳသည္။ ဆိုလိုသည္မွာရာထူး အခန့္ခံရမည့္သူ/ႏွုတ္ထြက္အၿဖဳတ္ ခံရမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အမိန့္ထြက္ၿပီးမွသိၾကရသည္ဟူေသာ အၿဖစ္မ်ိဳး၊ အေမရိက၀န္ထမ္းေလာက တြင္မရွိပါ။ အနည္းဆံုးၾကိဳတင္ေခၚယူေဆြးေႏြး အသိေပး ယံုမက၊ ကာယကံရွင္၏ေၾကာင္းက်ိဳးတင္ၿပေဆြးေႏြး ခ်က္၊ ေခ်ပခ်က္ဟူေသာအခြင့္အလမ္းတို့ကို ရရွိေအာင္ ေပးထားရသည္။ ဒီမိုကေရစီပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိုင္းတြင္ ရာထူးတာ၀န္ေပးအပ္/ ရုပ္သိမ္းမွုတိုင္း သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် surprise မ်ား မဟုတ္ပါ။
ၿမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က စစ္ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္လူေရြးစဥ္ကတည္းက၊ ေနာင္အခါ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္အၿဖစ္သမိုင္တြင္ၾကမည့္သူအားလံုး တစ္ဦးခ်င္းကိုေမးခြန္းအေသအခ်ာေမးၿပီးမွလက္တြဲ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းၾကားဘူးသည္။ လ်ိွ့၀ွက္ရလြန္းေသာကိစၥတစ္ရပ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အနားကပ္မွ လူလဲရေသာ အၿဖစ္မ်ိဳးၾကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ပါ၀င္ခဲ့သူတိုင္း၏စိတ္သေဘာထားကိုအတိအက်သိရမွ၊ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္ ဟုအဆိုရွိသည္။ ၿဗိတိသ်ွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဒိုင္အာခီအစိုးရကိုပင္၊ ကာယကံရွင္ၿမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုၾကိဳတင္ေခၚယူစကားေၿပာၿပီးမွခန့္အပ္သည္ဟုအဆိုရွိသည္။ လြတ္လပ္ခါစၿမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တြင္လည္းႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလံုးရန္ကုန္အစိုးရဟုေခၚရေလာက္ေအာင္ အစိုးရယႏၱရား ပ်က္ၿပားေနခ်ိန္တြင္ပင္၊ အစိုးရအဖြဲ့ထည္လဲၿဖစ္ခ်ိန္ကာလတြင္းပင္၊ အနည္းဆံုးပါတီတြင္း၊ အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ၊ ယင္းခန့္အပ္မည့္ သူကိုေခၚယူအသိေပးၿပီးမွရာထူးေပးသည္ဟုဆိုသည္။ ထို’ပထစ’ေခၚ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရစနစ္(၁၉၆၂)ခုႏွစ္ အာဏာလက္လႊတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ေနာင္တက္သမွ်အစိုးရအဆက္ဆက္ တို့သည္၊ စစ္တပ္ကို္အေၿခခံေသာ ႏိုင္ငံအစိုးရအၿဖစ္ “ေဘာင္းဘီ၀တ္/ေဘာင္းဘီခ်ြတ္” မ်ားအၿဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ သည္မွာယေန့တိုင္ပင္။ ထိပ္ဆံုး အာဏာပိုင္အစိုးရအတြင္းပါ၀င္ၾကသူအားလံုးလိုလိုကို ၿပည္သူကသိရွိခြင့္ မရွိၾကေပ။ တပ္၏ထံုးစံအရ ရာထူးတိုးၿခင္း၊ခန့္ထားၿခင္း၊ ရုတ္သိမ္းၿခင္းအ၀၀တို့ကို၊ ထိပ္ဆံုးအာဏာပိုင္သူ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္အနီးကပ္ရွိသူ သံုးေလးဦးေလာက္ကသာတိုက္ရိုက္ခန့္အပ္တာ၀န္ ေပးသည့္အစဥ္အလာ ၾကီးရွင္သန္ၾကီးထြားခဲ့သည္။ အမ်ားအားၿဖင့္ခန့္အပ္တာ၀န္ေပးခံရသူေတြမွာ စစ္တပ္မွ ၿဖစ္သၿဖင့္၊ အမိန့္စာ ေၾကးနန္းရလ်င္ရၿခင္းဌာနခ်ဳပ္သို့ေန့ခ်င္းညခ်င္းသတင္းပို့လ်က္ ခ်က္ခ်င္းတာ၀န္ယူၾက ရသည္။ တာ၀န္လႊဲလ်င္ ေသာ္၎၊ တာ၀န္မွရပ္စဲလ်င္ေသာ္၎၊ ထိုနည္းတူခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ ရြက္သည္။ အေရးယူရန္ ရွိလ်င္လည္း၊ အမိန့္စာႏွင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူမည့္သူပါတၿပိဳင္တည္းေရာက္ရွိ အေရးယူ သည္။ ထိုက်င့္စဥ္သည္ စစ္တပ္တြင္သာမက အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္းထိုနည္းတူက်ယ္ၿပန့္စြာ အသံုးခ်သည့္အေလ့အထ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာသည္။ ယင္းကားမီဒီယာမ်ားတင္းၾကပ္ေသာေခတ္၊ လူမွုကြန္ယက္ (social network) အပါအ၀င္၊ အင္တာနက္၊ ဖံုး၊ ဖက္စ္၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကားကင္းမဲ့ေသာေခတ္အခါက ‘ေန့ၿမင္၊ ညေပ်ာက္’ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္က်ယ္စဥ္ကၿဖစ္သည္။ ရုပ္ၿမင္သံၾကားအပါအ၀င္၊ အင္တာနက္ေခတ္ ထိုးေဖါက္ေနေသာ ယေန့လူ့အဖြဲ့အစည္းတြင္၊ ရာထူးခန့္အပ္ၿခင္းခံရသူေတြ၊ ရာထူးရပ္စဲခံရသူေတြ ရုပ္ၿမင္ သံၾကားသတင္းၾကည့္ မိမွ မိမိ ၀န္ၾကီးၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာထူးမွဆင္းေပးရေၾကာင္းသိၾကရသည္ဟူ၏။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွု ကို မည္သည့္နည္းၿဖင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည္ဟူသည္ကိုကား လက္ရွိအစိုးရထိပ္ပိုင္းအာဏာရွိ မ်ားသာသိႏိုင္မည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံတကာကမ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနၿခင္းခံေနရသည့္ယေန့ ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကား၊ ဤၿဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင္းဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ဖြယ္ရာ ၿဖစ္ေနသည္ မွာအမွန္ပင္။ ယခုအစိုးရသတင္းစာမီဒီယာပိုင္းတြင္ ေန့စဥ္ႏွင့္အမွ်ၿမင္ေတြ့ေနၾကရေသာ၊ အစိုးရ၏စီမံခ်က္/ ကံထရိုက္/တင္ဒါေခၚယူၿခင္းမ်ားကိုစတင္ၿမင္ေတြ့ၾကရေသာ္လည္း၊ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ကို ရရွိမည့္သူေတြ မွာမည္သူေတြၿဖစ္သည္ကိုလူထုကၾကိဳတင္ခန့္မွန္းၿပီးသားၿဖစ္ေနသည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ့၀င္မ်ားသာမက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္အဖြဲ့အစည္းၾကီးမ်ားအားလံုးကို၊ ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအၾကီးအကဲ ဗိုလ္သန္းေရႊမွ စိတ္ၾကိဳက္ ကလဖန္ထိုး ခန့္အပ္ခဲ့သူ မ်ားခ်ည့္ၿဖစ္သည္ဆိုသည္ကားၿငင္းဘြယ္မရွိ။ ယုတ္စြအဆံုးၿပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္အမည္ခံ အမတ္မ်ားသည္ ပင္လ်င္စစ္အစိုးရအ၀န္းအ၀ိုက္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္နီးစပ္လြန္း၍စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုသန္းၾကြယ္မ်ား ၿဖစ္ေအာင္ပံ့ပိုးေပး ၾကေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး အခ်ဳိ့ကိုွသာတာ၀န္ေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွအထင္အရွားပင္။
“တာ၀န္မွရပ္စဲၿခင္း”၊ “မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ႏွုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္း”၊ “က်န္းမာေရးေၾကာင့္အနားယူၿခင္း” ဟူေသာေရလဲသံုးေ၀ါဟာရမ်ားသည္ထိုအမိန့္ေၾကၿငာခ်က္တိုင္းတြင္ပါ၀င္ၾကသည္ကိုၿပည္သူတို့ဖတ္ရွိသိရွိနားလည္ၾကေသာ္လည္း၊ အမ်ားၿပည္သူကသံုးစြဲေသာ တခုတည္းေသာ ေ၀ါဟာရကား ဘယ္၀န္ၾကီးေတာ့ ”ၿပဳတ္သြားၿပီေဟ့” ဟူေသာမွတ္ခ်က္ပင္။ ဆိုခဲ့ေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားသည္အမွန္တကယ္ၿဖစ္ႏိုင္ေခ် ေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားၿဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ လူထု ၏ယံုၾကည္မွေလ်ာ့နည္းေနေသာအစိုးရအေနၿဖင့္၊ မည္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ိဳးကမွထိုးေဖါက္ႏိုင္စြမ္းမရွိႏိုင္ေပ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းအဖြဲ့အစည္းအဆင့္ဆင့္တို့တြင္ ၀န္ထမ္း အၾကီးအကဲမ်ားၿဖစ္သည့္ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ အဖြဲ့ဥကၠဌအသီးသီးမွစ၍ ေအာက္ေၿခ အက်ဆံုး ရံုးေစအထိအားလံုးေသာအဆင့္တိုင္းတြင္ရွိေနၾကသူတို့အစိုးရဌာနမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံု (အၿငိမ္းစားယူမွု အပါအ၀င္) ၿဖင့္ထြက္ၾကရလ်င္၊ ထိုထြက္သည့္ေန့မွစ၍ လမ္းေဘးေရာက္သြားၾကသည္။ ထိုနည္းတူတပ္ဘက္ ဆိုင္ရာရာထူးမ်ားမွ သံအမတ္အပါအ၀င္၊ ၀န္ထမ္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားသို့အရပ္၀တ္လဲ ေၿပာင္းေရႊ့ၾကရသူတို့လည္း မိသားစုလိုက္မ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္ခြက္ၿဖစ္ၾကရသည္။ သို့အတြက္ေၾကာင့္ မိမိရာထူးၿမဲၿမန္ေရးကားေန့စဥ္ႏွင့္အမွ် အေရးၾကီးလာသကဲ့သို့၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားပင္ၿဖစ္လင့္ကစား ေဗဒင္၊ ဘိုးေတာ္၊ အခါေတာ္ေပးဆရာမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရသည္။ ဗုဒၶအယူႏွင့္ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္ၾကီးဆန့္က်င္ေသာ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို သူ့ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ၾကရသည္။ မိမိရာထူးေပၚမူတည္လ်က္ရရွိခံစားရေသာ အခြင့္ထူးအာဏာမ်ား တည္ၿမဲအဓြန့္ရွည္ေရးကား၊ ထိုထိုအရာရွိၾကီးငယ္အားလံုႏွင့္စစ္ဗိုလ္ေလာကတြင္ ပါတြင္က်ယ္နက္ရွိုင္းစြာ ၀င္ေရာက္ေနရာယူေနသည္မွာ ပုဂံေခတ္အရည္းၾကီးေခတ္ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူေနေပၿပီၿဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းေပစြ။ အင္းအိုင္ လက္ဖြဲ့ယၾတာမ်ားေပးႏိုင္ၾကသူသံဃာေတာ္မ်ားပင္ လာဘ္လာဘ ရႊင္ၾကသည္ဟူ၏။ အထက္အဆင့္ဆင့္ ေသာအၾကီးအကဲမ်ားကိုပံုမွန္လက္ေဆာင္ပဏာဆက္သ ရေသာစနစ္သည္၊ သက္တမ္းစ,ခါစၿဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွုရွိသည့္ၿမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ၾကီးကို အႏိုင္ပိုင္းလုၿပီ ၿဖစ္သည္။ စကားတန္ဆာဆင္ ၀ါဒၿဖန့္စနစ္ထြန္းကားခ်င္တိုင္းထြန္းကားခဲ့ေသာ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္သည္ ယခုတဖန္ေခါင္းေထာင္လာၿပီ ၿဖစ္သည္။
အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းသည္ကား၊ အစိုးရႏွင့္ဗဟိုအဆင့္အသီးသီးတို့၏ရာထူးၾကီးမ်ားတြင္ခန့္အပ္တာ၀န္ေပးရန္၊ သမၼတထံမွေပးပို့လာေသာ ၀န္ၾကီးေလာင္းအပါအ၀င္ရာထူးၾကီးမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေမးအၿမန္းမရွိ ေနာက္တေန့တြင္၊ ခန့္အပ္တာ၀န္ေပးေသာလုပ္စဥ္ၾကီးတရပ္လံုး လက္ခံေသာလက္ရွိ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အပါအ၀င္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၿပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား၏ “ၿပည္သူ ကိုယ္စားၿပဳမွု” ကိုမယံုၾကည္ႏိုင္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။ ပို၍အံ့ၾသရသည္မွာ အတိုက္အခံပါတီအမည္ခံ အမတ္မ်ား၏ ႏွုတ္ဆိတ္မွုကိုမယံုၾကည္ႏိုင္ဘြယ္ၿမင္ေတြ့ေနရသည္။ မိမိကိုတာ၀န္ေပးခန့္အပ္ေၾကာင္း surprise သိၾကသူ အၾကီးအကဲမ်ားရွိသလို၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကားၾကည့္မိမွ မိမိရာထူးမွဆင္းေပးရေၾကာင္းသိရွိၾကသူေတြ၀န္ ခံေသာ စကားကိုၾကားရဖူးၿပီ။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္surprise ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခံုမင္ေခတ္စားေသာ ယေန့ ေခတ္ကာလတြင္၊ ၿမန္မာ့ေၿမၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ရာထူး surprise ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ (၁၉၆၂) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ကတည္းကပင္အၿမစ္တြယ္ၾကီးထြားေနၿပီ ဆိုလ်င္ၾကြား၀ါရာ ေရာက္မည္ ေလာ။
မဲဆႏၵေပးေရြးခ်ယ္သူၿပည္သူတိုင္းက မိမိေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာသမၼတမွခန့္အပ္တာ၀န္ေပးမည့္သူအစိုးရအဖြဲ့ အစည္း၀င္အဆင့္ဆင့္တို့အေၾကာင္းခေရေစ့တြင္းက် သိခ်င္သည္မွာသဘာ၀က်၍လက္ခံသင့္ေသာဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးမူၿဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ထိုရာထူးတာ၀န္မ်ားမွရုပ္သိမ္းခဲ့လ်င္လည္း၊ အေၾကာင္းရင္းအစစ္အမွန္ကို သိလိုၾကသည္မွာႏိုင္ငံသားတို၏ပိုင္ခြင့္ၿဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူမိမိတို့ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲသမၼတ၏ကိုယ္ေရး အေၾကာင္းအရာအားလံုးကိုႏိုင္ငံသားတို့ကသိခြင့္ရွိၾကပါ သည္။ ယုတ္စြအဆံုးမိမိသမၼတ(သို့)အၾကီးအကဲတို့၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ၀ါသနာ၊ လုပ္ငန္းအေတြအၾကံဳႏွင့္အဓိကက်ေသာ ၿပႆနာကိုယ္တြယ္ေၿဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ မိသားစုကိစၥရပ္မ်ားကအစအသိေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံအၾကီး အကဲကိုမိမိႏိုင္ငံသားတိုင္းကသိလိုခြင့္မွာေမြးရာပါပိုင္ခြင့္မ်ားပင္ၿဖစ္သည္။ အမည္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ရာထူးတာ၀န္အဆင့္ဆင့္ေလာက္သာေဖၚၿပထားေသာကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းေလာက္သာအသိေပးရေတာ့မည့္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့။ ကိုယ္ကမရွင္းလင္းမေဖၚၿပလ်င္၊ လူမွုကြန္ယက္က၀င္ေရာက္ေနရာယူလ်က္ ကိုယ့္အေၾကာင္းေသာင္းေၿပာင္းေထြလာၿဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ၿဖစ္လည္းၿဖစ္ေနေသာေခတ္ၾကီးသို့ ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္ေနေပၿပီ။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနၿဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္နည္းမ်ိဳးစံုပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး၊ နည္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္ အနားယူခဲ့ၾကသူမ်ားကို ေနရာေပးအေရးတယူၿပဳမွုမ်ားရွိသည္ကိုႏိုင္ငံေရးေလာကသားတို့ေတြ့ၿမင္ေနၾကရ သည္။ အတိုက္အခံမ်ားကိုပင္ မိမိတို့ယံုၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္မ်ားကိုေဘးခ်လ်က္နိုင္ငံၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို လက္တြဲလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ လက္ကမ္းၾကိဳမွုမ်ားတရား၀င္ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္းေတြ့ရသည္။ အရည္အေသြး ၿပည့္၀ေသာ capacity building ၿဖစ္စဥ္ၾကီးေပၚထြန္းေရးႏွင့္ အဓြန့္ရွည္တည္တန့္ေရးမွာ ရာထူးခန့္အပ္ ေၿပာင္းလဲမွုမ်ားတိုင္းကို ၿပည္သူတိုင္းပြင့္လင္းၿမင္သာစြာသိရွိခြင့္ရေရးမွာအေရးၾကီးသလို၊ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုၾကိဳတင္အသိေပးေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ခြင့္အခြင့္အေရးေပးရန္မွာလည္းအထူးအေရးၾကီးေပသည္။ “အိမ္ေနာက္ေဖး ေပါက္” မွမိမိရာထူးဌာနႏၱာရကိစၥေဆာင္ရြက္မွၿဖစ္မည္ဟူေသာ၀န္ထမ္းဆက္ဆံေရး က်င့္ထံုးၾကီးစိုးေနသမွ် ကာလပါတ္လံုး ၿပဌာန္းထားေသာ ၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ တည္ဆဲၿပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ့ၾကီး၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ဘန္းၿပအဖြဲ့အစည္းအေနႏွင့္လူထု၏အခြန္လစာကိုအေခ်ာင္ထိုင္စားေနေသာေသးသိမ္သည့္အဆင့္တြင္သာတည္ရွိေနေပမည္။ ထိုအဂတိတရားလိုက္စားမွုကအခြင့္အာဏာရွိသူတို့၏ရိုသားမွုကို ၿဖိဳဖ်က္ၿခင္းခံေနၾကရမည္။ ၿပည္သူကိုအလုပ္အေက်ြးၿပဳရမည့္ public servant ဘ၀မွ အထက္အရာရွိကို သာကိုယ္စား ၿပဳေသာ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္မ်ားသာလႊမ္းမိုးမ်ားၿပားလာမည္ၿဖစ္သည္။ တခိ်န္တည္းမွာပင္ ေ၀ဖန္ခံႏိုင္အားနည္းပါးလြန္းလွေသာ ၀န္ၾကီး၀န္ကေလးမင္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း၊ လူထုႏွင့္စတုတၳမ႑ိဳင္ၾကီး၏ ၿပစ္ၿပစ္ႏွစ္ႏွစ္ေ၀ဖန္မွုကိုခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ စိတ္ဓါတ္က ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဟူေသာ စကားတန္ဆာထက္ပိုအေရးၾကီး သည္ဆိုသည္ကို လက္ခံၾကဘို့လိုၿပီၿဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေ၀ဖန္ခံရဖို့ေ၀းစြ၊ ေမာ္ပင္အၾကည့္မခံရ ေသာ သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာတည္းဟူေသာ အခြင့္ထူးၾကီးမ်ားကို ခ၀ါခ်ၾကရန္အထူးလိုၿပီၿဖစ္ပါသည္။
လူသည္စနစ္၏သားေကာင္ တည္းဟူသည္မွာေသြးထြက္ေအာင္မွန္ေသာ္လည္း၊ ဤစနစ္ကိုလူေတြကသာ ဖန္တီးထားသည္မဟုတ္ပါလား။ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွုဆိတ္သုဥ္းေသာေခတ္ထဲတြင္ပင္ရွိေနေသးေသာ “မင္းခစား”အစိုးရအၾကီးကဲအဆင့္ဆင့္တို့၊ “ကမ္းနားသစ္ပင္” ဟူေသာဘ၀၀ဲၾသဂါမွလြန္ေၿမာက္ေရး ၾကိဳးပမ္းရန္မွာ၊ မိမိတို့တာ၀န္သာၿဖစ္ပါေၾကာင္း။  

Sunday, July 20, 2014

ေရအလ်င္လား တိုင္းရင္းသာလူမ်ိဳးမ်ားပ်ံ့ႏွံ့စီးဆင္းရာ ကမၻာ့မိသားစုၾကီး 
ၿပီးခဲ့ေသာ ယခုႏွစ္ေမလအတြင္းကနယူးေယာက္ၿမိဳ့သို့ေရာက္ရွိစဥ္ Ellis Island ေခၚ ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားတို့စတင္ ေၿခခ်ေရာက္ရွိခဲ့ရာ အေမရိကႏိုင္ငံသမိုင္း၀င္က်ြန္း၏စိတ္၀င္စားဘြယ္ၿပကြင္းႏွင့္သမိုင္းေၾကာင္းကိုေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ နယ္ပယ္သစ္ရွာေဖြၾကသူ ေၿမာက္အေမရိကသို့ (၁၅)ရာစုတြင္စတင္ေရာက္ရွိအေၿခခ်ခဲ့ၾကသည္ဟု သမိုင္းကဆိုခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ထိုကြ်န္းသို့ ဥေရာပႏွင့္ေနာင္အခါအာရွ ေဒသသားတို့(၁၉၀၀) ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကလ်က္တရား၀င္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအၿဖစ္သို့ေၿပာင္းလဲခံယူခဲ့ၾကသည္ဟုအဆိုရွိပါသည္။ ႏွစ္ပရိေစၦဒအဆက္ဆက္ေၿပာင္းလဲခဲ့ေသာလူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားသက္၀င္မွုအေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံသား ၿပဳၿခင္းၿဖစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားမည္သို့ပင္ေၿပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဤက်ြန္း၏သမိုင္းကေပ်ာက္ကြယ္သြား ၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ immigrants ေခၚေဒသေၿပာင္းလဲအေၿခခ်သူဦးေရ(၁၉၀၁)ခုႏွစ္မွ (၁၉၁၀)ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းပင္ (၈.၈ သန္း)ရွိခဲ့ၿပီး ဤက်ြန္းတြင္ပင္ (၆)သန္းခန့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟုမွတ္တမ္း ကဆိုထား သည္။ အေမရိကအစိုးရၿပည္၀င္ခြင့္ေပးခဲ့သူဦးေရအမ်ားဆံုးခုႏွစ္မ်ားကား၊ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္ထဲတြင္ (၁.၈၃ သန္း)၊ (၂၀၀၆) တြင္ (၁.၂၇ သန္) ႏွင့္ (၂၀၁၂) တြင္ (၁.၀၃ သန္း) ၿဖစ္ခဲ့သည္။  အႏၱရာယ္ထူေၿပာေသာ ပင္လယ္/ကုန္းေၾကာင္းခရီးရွည္မ်ားအတြင္းဤမ်ွေလာက္ပမာဏမ်ားၿပားေသာ ေၿပာင္းေရႊ့အေၿခခ်သူတို့ ေရာက္ရွိလာၾကသည္ကိုအံ့ၾသဘြယ္ေတြ့ရသည္။ ယေန့အခါ၌အေမရိက ၿပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္းတြင္ ကမၻာ အႏွံ့မွတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေပါင္းစံုမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ေရာက္ရွိေနၾကၿပီၿဖစ္ သည္။ အေမရိက၏ မူရင္းစြဲ ေဒသခံ Native Indians လူမ်ိဳးစုမ်ားကိုမကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္အစိုးရမွအစီအမံမ်ား အက်အနသတ္မွတ္ ထားရွိ ၿပီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ားေပးထားၿပီးၿဖစ္သည္။
ကမၻာ့သမိုင္းဆရာတို့အဆိုအရ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ပ်ံ့ႏွံ့စီး၀င္မွုကို “ေရကိုဓါးႏွင့္ၿခားသကဲ့သို့”ကန္ု့သတ္ပိုင္းၿခားမွု ၿပဳ၍မရဟူ၍တညီတညြတ္တည္းသေဘာတူထားၾကသည္။ ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ခဲ့ၿပီၿဖစ္ေသာ အေမရိကၿပည္ ေထာင္စုအတြင္း လူမွု၀င္မွုၾကိၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒေၿပာင္းလဲၿပင္ဆင္မွုၾကီး အၾကိမ္(၂၀)ထက္မနည္းၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။ အေစာဆံုး Naturalization Act ကို (၁၇၉၀) တြင္ၿပဌာန္းခဲ့ၿပီး၊ မ်က္ႏွာၿဖဴလူမ်ိုဳးတစ္ဦးအေနၿဖင့္ အေမရိကတြင္ေနထိုင္ၿပီး(၂)ႏွစ္အၿပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းသက္ေသထူႏိုင္လ်င္အေမရိကႏိုင္ငံသားအၿဖစ္ခံယူခြင့္ရခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ လူမဲမ်ားအေနၿဖင့္ယင္းခံစားခြင့္ကိုေနာင္အႏွစ္(၈၀) ၾကာမွ ရိွခဲ့ၾကသည္။ စိတ္၀င္စားဘြယ္အ ခ်က္ကား (၁၈၈၂)ခုႏွစ္တြင္ တရားမ၀င္ အဆမတန္တိုးတက္ေရာက္ရွိ လာၾကေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို Chinese Exclusion Act ၿဖင့္၀င္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ပင္ယံုမကေနရင္းနိုင္ငံ သို့ၿပန္ပို့ေပးခဲ့သည္မွာ (၁၉၀၂) တိုင္ ေအာင္ပင္ၿဖစ္ေၾကာင္း၀မ္းနဲဘြယ္ေလ့လာေတြ့ရသည္။ ပထမကမၻာ စစ္ၾကီးအၿပီး ပညာမဲ့ႏွင့္ဥပေဒမဲ့မ်ားအဆ မတန္ေရာက္ရွိလာမွုကိုစိုးရိမ္ေသာ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္က (၁၉၂၄) တြင္အေရွ့ဥေရာပ၊ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ နိုင္ငံသားမ်ား၀င္ေရာက္လာမွုကိုဥပေဒၿပဳတားဆီးခဲ့သည္။ ယေန့အထိ ေၿပာင္းလဲခဲ့ေသာဥပေဒအဆက္ဆက္တို့ တြင္ အသားအေရာင္လူမ်ိဳးခြဲၿခားမွု၊ မူရင္းႏိုင္ငံသား အေၿခခံအလိုက္ ခြဲတမ္းခ်ထားမွု၊ ႏိုင္ငံသားၿပဳၿခင္းအဆင့္ မ်ားတြင္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွု၊ အဂၤလိပ္စာေရးဖတ္နိုင္မွုစစ္ေဆး အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊ ၿပစ္ဒါဏ္အေရးယူၿခင္းဆိုင္ရာ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ၿပဌာန္းၿခင္းမ်ား၊ ဗီဇာသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွုမ်ားအဆင့္ဆင့္ ၿပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းေတြ့ရွိရသည္။
ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွစ္အလိုက္ေၿပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယင္းၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအသက္၀င္လွုပ္ရွားမွုကို ဆန့္က်င္ၾကသူေတြယေန့တိုင္ေတြ့ရဆဲပင္ၿဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္အသားအေရာင္ခြဲၿခားမွုကား ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအ အေမရိကႏိုင္ငံတြင္ပင္ အလုပ္ခြင္မ်ားအတြင္း၊ လူမ်ားစုတည္ရွိရာေနရာေဒသ၀န္းက်င္တို့တြင္ ထင္ထင္ေပၚေပၚမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ေတြ့ရွိခံစားၾကရဆဲၿဖစ္သည္။ Ellis Islandဟူေသာ လူ၀င္မွုၾကိၾကပ္မွု သမိုင္းေၾကာင္စတင္ရာေနရာတြင္စတင္ေရာက္ရွိသူတို့ ယဥ္ေက်းမွုဘာသာစကားကြာဟမွုေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမွုေ၀ဒနာခံစားၾကရသၿဖင့္မိမိေ၀ဒနာကိုေၿဖေဖ်ာက္ၿခင္းငွာ၊ နီးရာအုတ္နံရံကဲ့သို့ေသာေနရာတြင္ မိမိတို့မေၾကနပ္ခ်က္၊ ခံစားရခ်က္တို့ကိုေရးခ်စ္ထားခဲ့ေသာစာတိုေပစမ်ားကိုယခုတိုင္ေတြ့ရွိရသလို၊ ယင္းအေထာက္အထားမ်ားကို အေမရိကအစိုးရက မခ်ြင္းမခ်န္ၿပသထားသည္။ ထိုေခတ္အခါကတည္ခဲ့ေသာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရေဆးအဆင့္မမွီသူမ်ား၊ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ပညာအရည္အေသြးေၾကာင့္ မိသားစုတစုအတြင္းပင္သားကြဲမယားကြဲၿဖစ္ၾကရေသာၿဖစ္အင္မ်ားကို ရင္နင့္ဘြယ္ေလ့လာခဲ့ရသည္။
ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး Martha Kohlroser (၇)ႏွစ္အရြယ္(၁၉၂၇)ခုႏွစ္၊ ဤက်ြန္းတြင္အေၿခခ်ခြင့္ရေသာ္လည္း ဖခင္ႏွင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲခဲ့ရေသာရင္နင့္ဘြယ္ၿဖစ္အင္ကိုၿပန္ေၿပာင္းေၿပာၿပခဲ့သည္မွာ -“I have a vivid memory of Pa Pa holding us by hands through iron fence. He was not permitted in the room with us. With tears running down his cheeks, he asked me (at seven years of my age) to take care of children as best I could.” အဆိုးဆံုးကား ေရာက္ရွိခါစသူေတြထဲမွ ေသေၾကာင္းၾကံမွုအထိအၿဖစ္ဆိုးမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုလည္းၿပကြင္းမ်ားတြင္ေဖၚၿပထားသည္။ ယင္းအၿဖစ္ဆိုးမ်ားကိုယခု(၂၁)ရာစုသို့ဦးတည္ေနေသာ ကာလ မ်ားအတြင္းပင္၀မ္းနည္းဘြယ္ၾကားသိေနရေသးသည္။
အေမရိကႏိုင္ငံကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ founding fathers တို့၏အႏၱိမေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ၿဖစ္သည့္ land of the immigrants ဟူေသာကမၻာအႏွံ့မွေရာက္ရွိအေၿခခ်သူအားလံုးတို့အတြက္အေမရိကႏိုင္ငံတည္းဟူေသာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာၿခင္းႏွင့္၊ လြတ္လပ္ၿခင္း၊ ညီမွ်ၿခင္းအရည္အေသြးၿပည့္၀မွုကိုအစဥ္ တစိုက္အေလးဂရုၿပဳလိုမွု ဆႏၵကို၊ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို့ကအေလးဂရုၿပဳၾကရသည္။ အေၿခခံဥပေဒကလည္း (၁၇၉၁)ခုႏွစ္ ကၿပဌာန္းခဲ့ေသာ Bill of Rights တြင္ Amendments မ်ားၿဖင့္ ယင္းအေၿခခ်ေၿပာင္းေရႊ့လာၾကသူ မ်ားၿဖင့္ထူ ေထာင္ထားေသာႏိုင္ငံ၏မေရမတြက္ႏိုင္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္စံုတို့၏အက်ိဳးစားပြားလံုၿခံဳမွု၊ လူသား ဂုဏ္အင္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးထားသည္။ ဥပေဒမ်ားကမည္သို့ပညတ္ထားေစကာမူလက္ေတြ့ဘ၀တြင္ခံစားခြင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းခံစားရခြင့္တို့သည္ကင္းမဲ့ေလ်ာ့နညး္မွုမ်ားရွိေနေသးသည္ကိုယေန့တိုင္ေတြ့ေနရဆဲ ၿဖစ္သည္။ ေသၿခာသည့္အခ်က္ကား၊ ယင္းဥပေဒမ်ားကေပးထားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား၏အသီးအပြင့္မ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးထဲတြင္၊ အေမရိကသို့ေရာက္ရွိအေၿခခ်ေနထိုင္ၾကသူေတြ အဆင့္အၿမင့္ဆံုးခံစားခြင့္ရ ေနရသည္မွာအမွန္ဆုံးဆိုသည္ကားၿငင္းဘြယ္မရွိ။ အေမရိကႏိုင္ငံသားခံယူၿပီးမွ၊ မိမိမူရင္းေမြးရပ္ႏိုင္ငံသို့ အၿပီးရာသက္ပန္ၿပန္ၾကသူေတြအေတာ္ရွားပါးသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုစိတ္၀င္စားဘြယ္သာဓကအၿဖစ္ေတြ့ၾကရသည္။ ေနာက္အခ်က္ၾကီးတခုကား၊ ၀င္လာမစဲတသဲသဲေသာကမၻာ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို့ကို၊ လူမ်ိဳးစု အေရအတြက္မည္မွ်သာရွိရမည္ဟု’ေလွနံဓါးထစ္’ကန္ု့သတ္ခ်ဳတ္ခ်ယ္ထားၿခင္းအလ်င္းမရွိဘဲ၊ မိမိလူမ်ိဳးစု အမည္ကိုရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ၾကီးမ်ားကိုၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း (Charter of the United Nations) ႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရးေၾကၿငာစာတမ္းပါ လူသားတစ္ဦးအေန ၿဖင့္ေနရာေဒသမေရြး၊ ေရြးခ်ယ္အေၿခခ်ခြင့္ သာမကႏိုင္ငံသားအၿဖစ္ခံယူခြင့္ၿပဌာန္းခ်က္ပါ မိမိေပါက္ဖြားရာ လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္ရာဘာသာကိုအေလးဂရုၿပဳဆက္ခံခြင့္ ဟူေသာ လူ့ေမြးရာပါအခြင့္အေရးအၿပည့္ရရွိခြင့္ ကို ေထာက္ခံလိုက္နာေၾကာင္းကိုၿပသထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ အသားအေရာင္၊ဘာသာစကား၊လူမ်ိဳး၊ေဒသ မည္သို့ပင္ ကြာၿခားေစကာမူ၊ ကမၻာ့ေဒသတိုင္းေန၊မည္သူမဆိုကမၻာ့မိသားစု၀င္လူသားမ်ားပင္အရင္းစင္စစ္ၿဖစ္ေတာ့သည္။
(၂၁)ရာစုအတြင္းအလ်င္အဟုန္ၿဖင့္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားေနေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ၿမန္မာသည္လည္းတႏိုင္ငံအပါအ၀င္ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားအၿဖစ္ “တိဗက္ၿမန္မာ” (ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္) ဟုေနာင္အခါ သမိုင္း ဆရာတို့က ကင္ပြန္း တပ္ထားေသာလူမ်ိဳးႏြယ္စုကၿမန္မာၿပည္ေၿမာက္ဖ်ားမွစတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း အၾကီးမားဆံုး လူဦးေရေရြ့လ်ားမွုအၿဖစ္ရွိခဲ့သည္။ ေတာင္ဖက္တြင္”မြန္-ခမာ”ႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အေရွ့ဖက္ပိုင္းမွ တိဗက္-တရုတ္ ႏြယ္၀င္မ်ားကရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုအၿဖစ္အနည္းငယ္ေရာက္လာၾကသည္ဟုအဆိုရွိသည္။ “ၿမန္မာ အစ၊ တေကာင္းက” ဟူေသာလြန္ခဲ့ေသာရာစုထက္၀က္ခန့္ကေရွးရာဇ၀င္ပညာရွင္တို့၏ေလ့လာအဆို ၿပဳခ်က္ကိုစိမ္ေခၚေသာ၊ ေခတ္သစ္သမိုင္းသုေတသီႏွင့္မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ေတြ့ရွိခ်က္အသစ္မ်ားကို ဧရာ၀တီၿမစ္ေက်ာ တေလွ်ာက္တို့တြင္ႏွစ္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူသားအေၿခခ်မွုကိုေတြ့ရၿပီၿဖစ္သည္။ ထိုေတြ့ရွိခ်က္ မ်ားကယင္းလူသား တို့မည္သည့္လမ္းေက်ာၿဖင့္စတင္၀င္ေရာက္လာသည့္အခ်က္ကိုအတိအက်မဆိုနိုင္ေသး ေသာ္လည္း၊ ၿမန္မာ့သမိုင္းဦးၿဖစ္တည္မွုစနစ္ၾကီး၏အစပထမသည္၊ အဆိုပါအၿခားအာရွေဒသၾကီးမွစတင္ေသာ လူဦးေရေရြ့လ်ားမွု ေၾကာင့္ (population migration) ဟူေသာပဓါနက်ေသာအခ်က္ကိုတညီတညြတ္တည္း သေဘာတူၿပီး ၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးမွ၀င္ေရာက္လာေသာ ယေန့ၿမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ိဳးစုအၾကီးဆံုးၿဖစ္ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုက ၿမန္မာၿပည္အလယ္ပိုင္းမွစတင္ၿပီးေရၾကည္ရာၿမက္ႏုရာေတာင္ပိုင္းသို့ေရြ့လ်ား အေၿခခ်ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဤသမိုင္းစဥ္ဆက္ကမၻာ့လူဦးေရေရြ့လ်ားမွုသဘာ၀တရားႏွင့္ဖီလာဆန့္က်င္ေသာ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာကန့္သတ္ ခ်ဳတ္ခ်ယ္မွုကိုၿမန္မာအစိုးရမွၿပန္လည္အသက္သြင္းရန္ၾကိဳးပမ္းလာေသာေၿခလွမ္းမ်ားကို၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ့ရွိလာရသည္။ ယခု(၂၀၁၄)ႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ဆဲၿဖစ္ေသာ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုပိုင္းတြင္ ရွိဆဲလူမ်ိဳးစုၾကီး (၁၃၅)မ်ိဳးႏွင့္ပါတ္သက္၍လူ၀င္မွုၾကိၾကပ္ေရးႏွင့္ၿပည္သူ့အင္အား၀န္ၾကီးဌာနဒုတိ၀န္ၾကီးအဆင့္ ရွိသူတစ္ဦးက၊ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းက်င္းပေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တ ရားေသဆုတ္ကိုင္ ထားၿခင္းမရွိေၾကာင္းေၿဖၾကားခဲ့သည္။ သို့ေသာ္လည္း ေနာက္ဒုတိယ၀န္ၾကီးတစ္ဦးကလႊတ္ ေတာ္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၌ဘဂၤါလီသာရွိၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာကိုၿမန္မာႏိုင္ငံသားအၿဖစ္အသိအမွတ္မၿပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေၿဖၾကားခဲ့သည့္အတြက္၊ အစိုးရတဖြဲ့တည္းမွအဓိပၸါယ္(၂)မ်ိဳးထြက္ေသာ၊ သမိုင္းတြင္မည့္အမဲစက္ၾကီးတခု ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ ထို့အၿပင္ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေၿပာင္းၿခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္း၊ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ ႏွင့္ လူဦးေရထိန္းညွိေရးဆိုင္ရာ၊ မူ၀ါဒ၀ိ၀ါဒကြဲၿပားႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ိဳးမ်ားကိုၿပဌာန္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလာ ေသာေၿခလွမ္းမ်ားကိုေတြ့ရသည္။ ဤလူမ်ိဳးစုၾကီး(၁၃၅)မ်ိဳးကို (၁၉၇၂)ႏွစ္က၊ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခၚတစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ (အၿမဳေတပါတီ)ကာလက ထိပ္ဆံုးအာဏာရွိသူတစုေလာက္ကမိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေခါင္းေခါက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊ အလိုေတာ္ရိသမိုင္းပညာရွင္မ်ားၿဖင့္ၿပဳစုထားေသာစာရင္းသာၿဖစ္ၿပီး၊ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်စစ္ေဆးေမးၿမန္းေ၀ဖန္ၿခင္းအလ်င္းမရွိခဲ့ေသာစာရင္းၿဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ကပင္ စစ္တိုင္းမွူး အဆင့္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုလ်င္၊ တဖက္ႏိုင္ငံတြင္းစီးနင္း၀င္ေရာက္ၿပီး လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌထံ၊ ထိုတဖက္ႏိုင္ငံတြင္း ၿမိဳ့ေတာ္မွတယ္လီဖံုးဆက္မည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ေသာ၊ အစြန္းေရာက္လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီၿပင္းထန္သူ တို့ၾကီးစိုးခ်ိန္ကာလ ၿဖစ္သည္။ သမိုင္းသုေတသီတို့သေဘာတူသည့္အခ်က္ကားထို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿမန္မာ့ေၿမသို့ အၿခားတိဗက္-ၿမန္မာ၊ မြန္-ခမာမ်ားထက္ေနာက္က်ေသာ္လည္း၊ ေအဒီ(၆)ရာစုကတည္းကစတင္ အေၿခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုပင္။ ေအဒီ(၁၃)ရာစုမွစ၍ရခိုင္တိုင္းတြင္မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ မင္းဆက္(၉) ဆက္ခန့္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း၊(၁၉၆၂)ခုႏွစ္၊ ထိုလမ္းစဥ္ပါတီထုတ္ ‘အေၿခၿပဳၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္း’စာအုပ္ တြင္အတိအက်ၿပဆိုထားသည္။ ေသၿခာသည္ ကားဤကဲ့သို့ေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခားေသာအယူသီး လူမ်ိဳး တဖက္စြန္းေရာက္၀ါဒသည္ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္တေန့ေသာ အခါ၌ဆိတ္သုဥ္းသြားမည္မွာမုခ်အမွန္ၿဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းၿမင္သာ၍ေကာင္းမြန္သန့္ရွင္းေသာအစိုးရတက္လာၿပီဟူေသာလက္သံုးစကားၿဖင့္ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိေသာ၊ စစ္၀တ္လဲလက္ရွိအစိုးရအေနၿဖင့္၊ ‘မီးစတဖက္ေရမွုတ္တဖက္’ ကင္းစင္ေသာ၊ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒကိုအေၿပာမဟုတ္အလုပ္လက္ေတြ့ၿဖင့္သက္ေသၿပရန္အခ်ိန္က်ေရာက္ခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။ “ေၿမၿမိဳ၍ လူမ်ိဳးမၿပိဳ၊ လူၿမိဳမွလူမ်ိဳးၿပိဳမည္”ဟူေသာလမ္းလြဲသည့္လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္ကိုအားေပး သည့္ေဆာင္ပုဒ္မ်ိဳးမ်ားကို ခ၀ါခ်ၾကရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္ကား၊ ေနရာေဒသ အႏွံ့မၾကာခနေပၚေပါက္ ေနေသာလူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကိုၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖေပးၿခင္းမရွိဘဲ၊ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနၾကေသာ၊ အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အမည္ခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အတိုက္အခံပါတီၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီၾကီးမ်ား၊  သမိုင္းသုေတသီပညာရွင္မ်ားအားလံုးတို့ကေရလံုႏွုတ္ပိတ္ေန ၾကသည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။ အနစ္နာခံေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားဟု မိမိကိုယ္ကိုေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကသူ  ထိုထို ႏိုင္ငံေရးစင္ေပၚေရာက္မ်ား၊ လက္ရွိအာဏာရမ်ားအေ၀ဖန္ခံႏို္င္မွုေခါင္းပါးေၾကာင္း၊ အနစ္နာခံလိုမွုတိမ္ပါး ေၾကာင္းမိမိကိုယ္ကိုေဖၚထုတ္ၿပသရာအၿဖစ္သို့တမဟုတ္ၿခင္းေရာက္ရွိသြားသည္။ လူမ်ိဳးေရးကိစၥဆိုသည္ မွာလည္း ယေန့တိုင္ကမၻာတလႊားရင္ဆိုင္ ေတြ့ၾကံဳ ေနရၿပီး၊ အစိုးရမ်ားကရုန္းကန္ေၿဖရွင္းရဆဲဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္။ လူမ်ိဳးေရးကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္လ်င္၊ လင္မယား ခ်င္းစကားမ်ားရန္ၿဖစ္ေသာအၿဖစ္မ်ိဳးေတြမွာမဆန္း ေတာ့။ သို့ေသာ္လူမ်ိဳးေရးကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္လ်င္ မိမိရာထူး၊ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားဆံုးပါးမည္ကိုအေၾကာက္ၾကီး ေၾကာက္ၾကေသာေခတ္ၿဖစ္သည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ လူမ်ိဳးေရး ႏွင့္ပါတ္သက္လ်င္ မိမိတို့၏ပုဂၢိဳလ္ေရးမၾကိဳက္ ႏွစ္သက္မွုႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အာဏာကိုေရာေထြးၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ မိမိ၏အခြင့္အာဏာကိုသံုးလ်က္ ပုဂၢလိက မုန္းတီးမုွကိုတိုက္ခိုက္အေရးယူၿခင္းကား “အၾကီးမားဆံုးအာဏာအလြဲ သံုးစားမုွ”ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ၏ဘ၀အဆင့္အတန္း လံုၿခံဳၿမင့္မားေရးကိုလိုလားေတာင့္တလ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးဆန့္က်င္ဖက္မ်ားကိုလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵအမွန္တကယ္ၿပင္းထန္သည္ဟုယူဆရေသာ၊ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနၿဖင့္၊ လူမ်ိဳးေရးသာမက၊ ဘာသာေရးအစြန္း ေရာက္ေစမည့္အေၿပာအဆိုမ်ား၊ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား ကိုမိမိ သာမက၊ က်န္အစိုးရအဖြဲ့၀င္အားလံုးကပါ ေရွာင္ရွားၾကရန္အထူးလိုအပ္ခ်ိန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာလူထုသာမက၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားကပါ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္တြင္ တက္လာေသာအစိုးရ၏ညင္သာ ၿပီးအရွိန္အဟုန္ၿမင့္မားေသာဒီမို ကေရစီေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွုကို၀မ္းေၿမာက္ ၀မ္းသာၾကိဳဆိုၾကသည္မွာ အမွန္ပင္။ အဘက္ဘက္ကယိုယြင္းဆုတ္ယုတ္ခ်င္းမကဆုတ္ယုတ္ေနေသာႏိုင္ငံကိုထူေထာင္ရန္ဦးစားေပး ရမည့္အစား၊ ရွင္းလင္းရခက္ခဲေသာလူမ်ိဳး/ဘာသာေရးၿပႆနာကိုအခ်ိန္ေပးေၿဖရွင္းေနရသည့္အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ သိကၡာအေနၿဖင့္လည္းကမၻာ့အလယ္တြင္အႏွုတ္လကၡဏာၿပၿပီးရင္းၿပရင္းၿဖစ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအားလံုး၏ဘ၀ထူေထာင္ေရးအတြက္ကုန္က်မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးမ်ားကို၊ ယင္းၿပႆနာက ၾကား၀င္ကုန္က်ေနေစသည္။
အေမရိကႏိုင္ငံ Ellis Island ႏွင့္ Washington DC တို့တြင္ၿပတိုက္သမိုင္းအၿဖစ္သာက်န္ရွိေတာ့ေသာလူမ်ိဳးေရး ၿပႆနာသမိုင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားတို့သည္၊ လက္ရွိၿမန္မာနိုင္ငံတြင္မီးေမႊးအရွိန္အဟုန္ၿမင့္စၿပဳေနၿပီ ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံေနာက္ေၾကာင္းခံသမိုင္းခ်င္းမတူညီဟူေသာေစာဒကၿဖင့္၊ ၿပႆနာကို ေရွာင္လႊဲမည့္ အစား၊ ဘက္ေပါင္းစံုက၀ိုင္း၀န္းေၿဖရွင္းၾကရမည့္အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာေဒသမဆို လူဦးေရေရြ့လ်ားမွု (population migration) ၿဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္ဆိုေသာ သမိုင္းၿဖစ္စဥ္ကိုမသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ မီးေမာင္းထိုးၿပလိုေသာအၾကံ ၿပဳခ်က္တခုကား၊ အေၿခခံဥပေဒတြင္ ၿပယုဒ္တခုအၿဖစ္သာရွိေနေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးတန္းတူမွုဟူေသာ ၿပဌာန္းခ်က္မွ သည္၊ အစိုးရက ေစတနာသန့္သန့္ထား၍လူမ်ိဳးေရးအာဃာတမ်ားခ၀ါခ်ရန္လိုသလို၊ အတိုက္ အခံအားလံုးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူတန္းစားေပါင္းစံုတို့က တူညီ၍ “တစ္သံတည္းထြက္ေသာ” လူမ်ိဳးေရး၀ါဒကိုထူ ေထာင္ရန္လိုအပ္မည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။