Saturday, March 21, 2015

အေမရိကၿပည္ေထာင္စု၊ Census ၂၀၂၀ အၾကိဳ ဆယ္စုႏွစ္လယ္ ၿမန္မာ့လူဦးေရအေၿခၿပ (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)ၿပီးခဲ့ေသာ လစဥ္ထုတ္ “ၿမန္မာဂဇက္” တို့တြင္ေဖၚၿပခဲ့ေသာ American Community Survey (ACS) စစ္တမ္းေကာက္ယူၿခင္းအတြက္ (၃)ႏွစ္ပါတ္ အစီရင္ခံစာအၿပီးသတ္ကို၊ ဇႏၷ၀ါရီလက Census Bureau မွ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကႏိုင္ငံတြင္း လူဦးေရ (ႏွစ္ေသာင္း)ရွိၿမိဳ့မ်ားႏွင့္အရပ္ေဒသအားလံုးတြင္ ပံုမွန္ေကာက္ခံခဲ့ေသာထိုလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးက (၂၀၁၁)မွ(၂၀၁၃)အတြင္းလူေနမွုလူမွုေရးဘ၀ကိုတစိပ္တပိုင္း ေဖၚညႊန္းႏိုင္သည္ဟုဆိုရမည္။ စာဖတ္သူတို့နားလည္သင့္ေသာအခ်က္တရပ္မွာ၊ ဤ(၃)ႏွစ္ပါတ္လည္စစ္တမ္း သည္၊ ဆယ္စုႏွစ္တိုင္းေကာက္ယူေသာ Census (head-count) ေခါင္းေခါက္ေကာက္ယူေသာစစ္တမ္း မဟုတ္ဘဲလူဦးေရရည္ညႊန္းေကာက္ကြက္ (reference target population area) မ်ားကိုသာေကာက္ခံၿပီး၊ ထိုအခ်က္အလည္မ်ားေပၚမူတည္၍၊ ေဖၚထုတ္ေသာညႊန္ၿပကိန္း (indices) မ်ားၿဖစ္သၿဖင့္တိက်ေသာကိန္း ဂဏန္း မဟုတ္ေသာ္လည္း statistical indices မ်ားအၿဖစ္၊ ႏိုင္ငံစီမံခန့္ခြဲမွုႏွင့္ပံ့ပိုးကူညီမွုပ်ံ့ႏွံ့ႏိုင္ေၿခကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားစြာၿဖစ္ေစပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကသမရိုးက်တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏန္းထက္၊ ယင္းကိန္းဂဏန္းအခ်ိဳးက်ၿပညႊန္းကိန္း (statistical projections) မ်ားက ပိုမိုထိေရာက္ ၿပီးလက္ေတြ့အသံုး၀င္ေစေၾကာင္းသိၿမင္လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ႏွစ္အလိုက္ ကာလပိုင္းၿခားေကာက္ခံေသာ periodical data collection ပံုမွန္ၿဖစ္ေလ၊ ယင္း statistical projection တည္ၿငိမ္ေလၿဖစ္လာသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကုိေတြ့ရသည္။ ထိုနည္းတူစစ္တမ္းေကာက္ခံေသာနည္းစနစ္ unbiased-methodology ကို ပညာရွင္မ်ားကတီထြင္လာႏိုင္ၾကသည္ႏွင့္အမွ်ပိုမိုတိက်ေသာညႊန္ၿပကိန္းမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ ဤေနရာတြင္ ထိုစစ္တမ္းေကာက္ယူမွုကို ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္အၿခားဘက္လိုက္မွုမ်ားကင္းစင္ႏိုင္ၿခင္းမရွိသမွ်၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်အားကိုးေလာက္ဖြယ္ရွိေသာညႊန္ၿပကိန္း (indicators)မ်ားမေပၚထြက္ႏိုင္ေပ။ ဥပမာ-ဖြားေသႏွဳန္း၊ တမ်ိဳးသား လံုး၀န္ေဆာင္မွုႏွင့္ကုန္ထုပ္လုပ္မွုအခ်ိဳး၊ သက္တမ္းရွည္ႏွိဳင္မွုႏွဳန္း၊ သန့္စင္ေသာေသာက္သံုးေရရ ရွိမွုႏွဳန္း၊ အေၿခခံ စာေရးစာဖတ္တတ္ေၿမာက္မွုႏွဳန္း၊ စသည့္ ပဓါနက်ေသာညႊန္ၿပကိန္းမ်ားသည္၊ ယင္းကဲ့သို့ စစ္တမ္းမ်ား ေပၚမ်ားစြာမူတည္လွေပသည္။ အဓိကက်ေသာအခ်က္တခုကားတည္ၿငိမ္ေသာ ညႊန္ၿပကိန္း ရရွိေရးပင္။ ယင္းအတြက္ဘက္လိုက္မွုကင္းစင္ေရးကားအသက္တမွ်အေရးၾကီးလွေပသည္။
ဤလတြင္ေဖၚၿပမည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေမရိကဗဟိုအစိုးရမွယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ၿပန္ေသာ (၃)ႏွစ္ ပါတ္လည္ ACS ၿပန္တမ္းအေပၚအေၿခခံထားပါသည္။ ဤၿပန္တမ္းကိုတာ၀န္ယူေကာက္ခံေသာ Census Bureau ၾကီးမွေနာက္ဆံုအၾကိမ္အၿဖစ္သာေကာက္ခံရန္အစိုးရလႊတ္ေတာ္သို့တင္သြင္းခြင့္ၿပဳခ်က္ ေတာင္းထား သည္မို့၊ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ၿဖစ္လ်င္၊ ေနာင္ (၂၀၂၀) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုမတိုင္မွီ၊ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ေကာက္ခံၿခင္းၿဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေကာက္ခံမွုမ်ားဆက္လက္ရွိေနမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ လူဦးေရ (၆၅၀၀၀)အထက္ရွိၿမိဳ့ၾကီးမ်ားတြင္သာေကာက္ခံမည္ၿဖစ္သၿဖင့္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳ ႏိုင္မွုအတိုင္း အတာေလ်ာ့နည္းသြားဘြယ္ရွိေၾကာင္းပညာရွင္အခ်ိဳ့ကဆိုထားၾကသည္။
အေမရိကေရာက္ၿမန္မာမ်ားအတြက္အေရးတၾကီးသိထားသင့္ေသာအခ်က္မွာ၊ ဤACS-3ညႊန္ၿပကိန္းမ်ားက၊ ေနာင္ (၂၀၂၀)သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုကိုမ်ားစြာအေထာက္အပံ့ၿပဳမည္ၿဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုပင္။ အထူးသၿဖင့္၊ လူမ်ိဳးလူဦးေရ (Racial scarcity) က်ဲပါးၿခင္းေၾကာင့္၎၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရပါ၀င္ကိန္းအခ်ိဳး အနည္းဆံုအဆင့္တြင္ရွိၿခင္း (racial composition ratio)တို့ကရွိသင့္ေသာအမွန္တကယ္လူဦးေရကို အမွန္အတိုင္းေရာင္ၿပန္ဟပ္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲသြားႏိုင္ပါသည္။ တႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရေပါင္းညႊန္ၿပကိန္းသည္၊ လူမ်ိဳးၾကီး မ်ားအတြက္သိပ္အေရးမပါေသာ္လည္း၊ ၿမန္မာလူမ်ိဳးဦးေရအမွန္ထက္ေလ်ာ့ပါးေနမွုက၊ ရသင့္ေသာ စီးပြားလူမွု ပံ့ပိုးကူညီမွု (socio-economic assistances) ႏွင့္ေဒသအလိုက္ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္မွု (representativeness) အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ နည္းပါးသြားႏိုင္ပါသည္။
ဤ ACS-3 သည္အေမရိကေရာက္ၿမန္မာလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္(၂၀၂၀)သန္းေခါင္စာရင္း၏ေရွ့ေၿပးညႊန္ၿပ ကိန္းဟုဆိုရမည္ၿဖစ္သည္။ ဤစစ္တမ္းအရထြက္ေပၚလာေသာဇယားမ်ားထဲတြင္၊ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုႏွင့္တိုက္ရိုက္စပ္ဆိုင္ေသာ ဇယားၾကီး အမွတ္ (S0201) ပါကိန္းဂဏန္းေဖၚညႊန္းခ်က္ ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကိုစာေရးသူ၏ရွုေထာင့္မွေလ့လာတင္ၿပအပ္ပါသည္။
(၁) (၂၀၁၀) သန္းေခါင္စားရင္းခ်ဳပ္ၾကီးအရ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု (၁၀၀၂၀၁)ဦးရွိခဲ့သည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ဤACS-3 စစ္တမ္းက (၁၂၄၉၇၀)ရွိၿပီဟုခန့္မွန္းတြက္ခ်က္ထားသၿဖင့္၊ လူဦးေရ (ႏွစ္ေသာင္းခြဲ)ခန့္ (၃)ႏွစ္အတြင္းတိုးတက္လာေၾကာင္းတြက္ခ်က္သိႏိုင္သည္။ သို့ေသာ္ဤACS-3 သည္ စာရင္းကြာဟႏိုင္မွု (margin of error) (၆၄၁၀-ဦး)ဟုဆိုထားသၿဖင့္၊ ေလ်ာ့နည္းသည္ပင္ဆိုဦးေတာ့ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု (၁၈၃၀၀)ခန့္တိုးတက္ေနေသးသည့္အတြက္၊ (၂၀၁၀)သန္းေခါင္စာရင္း တြင္စာရင္းေလ်ာ့နည္းေပးပို့မွုရွိႏိုင္ဘြယ္သာဓကပိုထင္ရွားလာပါသည္။
(၂) ၿမန္မာလူမ်ိဳးသက္သက္ဟုဆိုႏိုင္သူ (၉၆%)ႏွင့္လူမ်ိဳးၿခား(တိုင္းရင္းသားေသာ္၎၊ ႏိုင္ငံၿခားသားႏွင့္စပ္သူ) (၄%)ရွိၾကပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ကတိုင္းရင္သားၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ “ၿမန္မာ”ဟူ၍သတ္မွတ္စာရင္းေပးသူဦးေရ တိုးတက္လာေသာအလားအလာေကာင္းမ်ားေတြ့ရပါသည္။
(၃) (၂၀၁၀)သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုတြင္ (က်ား/မဦးေရ) အခ်ိဳးပါ၀င္မွု (၅၀%)အခ်ိဳးညီေတြ့ရေသာ္လည္း၊ ဤစစ္တမ္းတြင္ (၅၁%: ၄၉%) ေတြ့၇ပါသည္။
(၄) (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လူဦးေရ (၃၅%)ေတြ့ရသၿဖင့္စုစုေပါင္းဦးေရ၏(၁/၃)ကၿမန္မာမိသားစု အတြင္းအက် ေနရာယူထားသၿဖင့္၊ ကေလးငယ္ရြယ္သူမ်ားကိုမိဘမ်ားကအေမရိကကဲ့သို့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ၾကီးၿပင္းပညာ/အလုပ္အေၿခက် ေစခ်င္ေသာသာဓကေကာင္းမ်ားထင္ရွားေတြ့လာရသည္။ အသက္(၆၅) အထက္ရွိသူ (၄%)ဟုၿပဆိုထားသၿဖင့္ဤအသက္အပိုင္းၿခားရွိၿမန္မာသက္ၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏အေထာက္ အပံ့ကိုရရွိခံစားေနၾကေၾကာင္းေတြ့ႏိုင္ပါသည္။
(၅) အိမ္ေထာင္စုတခုအၿဖစ္ေနထိုင္သူထဲတြင္ တမိထဲေပါက္မိသားစုအသြင္ေနထိုင္သူ(၈၀%) ႏွင့္ ေသြးသားေတာ္စပ္သူ အမ်ိဳးႏွင့္ေနထိုင္သူ (၁၅%) ႏွင့္ ေသြးသားေတာ္စပ္ၿခင္းလံုး၀မရွိသူ (unmarried partner/living together အပါအ၀င္) (၅.၁%)ရွိသည္ကိုေတြ့ရသည္။ ဤေနရာတြင္ unmarried partner (၀.၆%)ဟုဆိုထားသၿဖင့္၊ ဤသို့အတူေနစံုတြဲဟုေၿဗာင္စာရင္းသြင္းႏိုင္ေသာၿမန္မာဦးေရ (၁%)နီးပါးခန့္ ရွိေနေၾကာင္းစိတ္၀င္စားဘြယ္ေတြ့ရသည္။
(၆) အိမ္ေထာင္စုအသြင္တအိမ္ေထာင္ရွိပ်မ္းမွ် အိမ္ေထာင္စု၀င္ (၄.၂၅-ဦး)ဟုၿပဆိုထားၿပီး၊ မိသားစုအသြင္ တမိသားစုရွိပ်မ္းမွ်မိသားစု၀င္ (၄.၆၁-ဦး)၊ ဟုဆိုထားသည့္အတြက္၊ မိရိုးဖလာမိသားစုတည္ေဆာက္မွုစနစ္ကို၊ ၿမန္မာတို့ထဲတြင္ၿမင္ေနရဆဲဟုဆိုရမည္။
(၇) အိမ္ေထာင္ရွိဟုေၾကၿငာသူ(၅၉%)၊ တစ္ခုလပ္အပါအ၀င္လင္/မယားကြဲ(၈%)၊ လူပ်ိဳအပ်ိဳလူလြတ္ (၃၃%)။
(၈) မူၾကိဳအပါအ၀င္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ဆဲ (၈၀%)ႏွင့္၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ (၁၉%)ဟုၿပဆိုထားေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက (၂၀%)ႏွင့္  ယင္းထက္ေလ်ာ့နည္းလ်က္ အမ်ိဳးသားဦးေရက(၁၈%)သာတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ့ရ သည္။ ထိုနည္းတူအမ်ိဳးသမီးဘြဲ့ရဦးေရ (၂၉%)ေတြရခ်ိန္တြင္အမ်ိဳးသား (၂၇%)သာဘြဲ့ရေၾကာင္းႏွိဳင္းယွဥ္ ေတြ့ရသည္။
(၉) ၿပီးခဲ့ေသာ (၁၂)လတာကာလအတြင္းၿမန္မာအမ်ိဳးသမီး(၃၁၆၉-ဦး)ကေလးေမြးဖြားၿပီးေၾကာင္းစာရင္းတြင္၊ တခါဘူးမွ်လက္မထပ္ဖူးဘဲကေလးေမြးဖြားေပးသူ(single mother) ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီး (၁၇၇-ဦး)ပါရွိ သည္ဟုဆိုထားသည္။
(၁၀) အဖိုးအဖြားမ်ားမွေၿမးထိမ္းေက်ာင္းေပးေသာရာႏွဳန္း (၁၃%)ဟုဆိုထားသၿဖင့္၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အေမရိကတြင္ေနထိုင္ၾကရသူၿမန္မာအဖိုးအဖြားဦးေရလည္းမနည္းလွေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ (ဤကိန္းဂဏန္း သည္အသက္-၃၀အထက္ၿမန္မာလူဦးေရအေပၚတြင္အေၿခခံထားသၿဖင့္မည္မ်ွမွန္ကန္ေၾကာင္း သိရန္ခက္ ခဲလွေသာ္လည္း၊ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္အလုပ္မလုပ္ဘဲအေမရိကတြင္ရွိႏိုင္ေသာ ၿမန္မာအဖိုးအဖြားဦးေရမွာ သိပ္မရွိႏိုင္ဟုယူဆရသည္။)
(၁၁) မသန္စြမ္းသူ(disability) ၿမန္မာဦးေရစုစုေပါင္း(၇%) ရွိၿပီး အသက္(၆၅)ႏွစ္အထက္ (၄၅%)ဟု ဆိုထားသၿဖင့္၊ အစိုးရအေထာက္အပံ့ခံစားခြင့္ရရွိခံစားေနရသူၿမန္မာဦးေရမေသးလွေၾကာင္းေတြ့ရသည္။
(၁၂) မိမိေနထိုင္ဆဲၿပည္နယ္မွအၿခားၿပည္နယ္သို့ေၿပာင္းေရႊ့သူ၊ ၿပီးခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ပါတ္လည္အတြင္း (၃% နီးပါး)ရွိေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ ေရေၿပာင္းေၿမေၿပာင္းရာေရစီးေၾကာင္းတြင္ၿမန္မာတို့လိုက္ပါေနၿပီေလာ ဟုထင္ၿမင္မိပါသည္။
(၁၃) (၂၀၀၀)ခုႏွစ္မတိုင္မွီအထိအေမရိကသို့ေၿပာင္းေရႊ့အေၿခခ်သူ (၁၆%)သာရွိေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မွုေၾကာင့္(၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၉)အတြင္း (၅၇%) ထိၿမင့္တက္လာၿပီးေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ (၂၀၁၀) ေနာက္ပိုင္းတြင္ (၂၈%)ၿဖစ္သြားၿပီၿဖစ္ပါသည္။
(၁၄) အာရွတိုက္မွ (အဓိကၿမန္မာနိုင္ငံမွ) ေၿပာင္းေရႊ့လာသူ (၉၉%) ဟုဆိုထားၿပီး၊ ၿမန္မာမ်ားမွအာဖရိကမွ (၀.၂%) ႏွင့္ ဥေရာပမွ (၀.၃%) ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကမွ (၀.၁%) ရွိေၾကာင္းစိတ္၀င္စားဘြယ္ေတြ့ရသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပၚမူတည္၍ၿမန္မာမဟုတ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွေၿပာင္းေရႊ့အေၿခခ်ၿခင္းၿဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ့ရသည္။
(၁၅) ၿမန္မာစကားသက္သာသူေၿပာႏိုင္သူဟုယူဆရသူ(၉၁%)တြင္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အနဲအပါး သာေၿပာဆိုႏိုင္သူၿမန္မာဦးေရ(၇၀%)ရွိၿပီး၊ အဂၤလိပ္စကားသက္သက္ေၿပာသူၿမန္မာ (၈.၈%)ရွိေၾကာင္းေတြ့ ရသည္။
(၁၆) အလုပ္အကိုင္(workfoce)/၀င္ေငြရွိသူ (unemployed ခံစားခြင့္ရေနသူ ၆% အပါအ၀င္) ၿမန္မာ(၆၃%) ရွိခ်ိန္တြင္၊ အလုပ္လက္မဲ့(not in workforce) (၃၇%)ရွိေနေသးေၾကာင္းေတြ့ရသည္။
(၁၇) ယဥ္မ်ိဳးစံုသံုးလ်က္အလုပ္သြားၿပန္သူ (၅၅%) တြင္ carpool သူ (၂၈%)ရွိေၾကာင္းေတြ့ရသည္။
(၁၈) အဆင့္ၿမင့္စီမံခန့္ခြဲမွု၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ အလုပ္အကိုင္ရွိသူ ၿမန္မာ (၂၂%)ရွိေၾကာင္း၀မ္းေၿမာက္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ၾကရသူ (၃၇%)ရွိေနေသးေၾကာင္းေတြ့ရသည္။
(၁၉) ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း/ကုမၸဏီမ်ိဳးစံုတြင္အလုပ္လုပ္သူ ၿမန္မာ(၈၈%)ရွိခ်ိန္တြင္၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း(၉%) ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၃%)ရွိၾကသည္။ ၿမန္မာအိမ္ေထာင္စု/မိသားစုအမ်ားစု၏ တစ္ႏွစ္ပါတ္လည္ (medium) ၀င္ေငြမွာ (US$ ၃၆၀၀၀)ရွိပါသည္။
(၂၀) ၀င္ေငြရရွိသူၿမန္မာမ်ားထဲတြင္၊ social security ခံစားေနသူ (၇%)၊ Supplemental SSI ခံစားေနသူ (၅.၁%)၊ Food-stamp ရရွိေနသူ (၄၃%) ႏွင့္ public assistance cash aid ရရွိေနသူ (၉%)ရွိေနသၿဖင့္၊ အစိုးရခံစားခြင့္ရေနၾကသူ ဦးေရမေသးလွေၾကာင္းအထင္အရွားၿမင္ရသည္။ (စကားခ်ပ္ - အေမရိကအစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုၿပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုေသာအာသီသၿပင္းထန္ၾကသူမ်ားသိၿမင္ၾကေစရန္။)
(၂၁) မိမိလုပ္ငန္းရွင္မွတဆင့္ေသာ္၎၊ မိမိကိုယ္တိုင္၀ယ္ယူၿခင္းၿဖင့္၎ က်န္းမာေရးအာမခံ (health insurance coverage) လက္၀ယ္ရွိၾကသူ (၃၅%) ရွိခ်ိန္တြင္၊ အစိုးရေထာက္ပံ့ကူညီမုု (Medi-Caid)အပါအ၀င္ market exchange မွ၀ယ္ယူလက္၀ယ္ရွိေနသူ (၄၆%)ရွိေၾကာင္း၊ အံ့ၾသဘြယ္ေတြ့ရသည္။ အာမခံလံုး၀မရွိသူ (၂၂%)ရွိေနေသးေၾကာင္းစိတ္မေကာင္း/စိုးရိမ္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။
(၂၂) အိမ္ေၿခပိုင္ဆိုင္မွုရွိၿမန္မာလူမ်ိဳး (၃၁%)ရွိခ်ိန္တြင္ငွားရမ္းေနထိုင္ၾကရေသးသူ (၆၉%) ရွိေနေသးသည္။ ၿမန္မာတို့ပ်မ္းမွ်ေနထိုင္ေသာကိုယ္ပိုင္အိမ္တန္ဖိုးမွာ (US$၂၅၂၀၀၀) ရွိၿပီး၊ တႏွစ္စာ အိမ္တန္ဖိုးေပးသြင္း ရေသာေငြ (mortgage) (US$ ၇၂၉၅) ပ်မ္းမွ်ရွိေနေၾကာင္းေတြ့ရသၿဖင့္၊ အိမ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္ သိပ္မမ်ားလွေၾကာင္းေယဘူယ်သံုးသပ္မိသည္။ ၿမန္မာတို့၏ပ်မ္းမွ် အိမ္ငွားရမ္းခတစ္ႏွစ္စာသံုးစြဲေငြကား (US$ ၁၉၃၇၃) ဟုဆိုသၿဖင့္၊ အိမ္ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးကကုန္က်ခံေသာ mortgage ကုန္က်စရိတ္ထက္ မ်ားစြာကုန္က်ခံေနၾကေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ ပိုမိုအိမ္ပိုင္ဆိုင္မွုတည္းဟူေသာ အနာဂါတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ၾကီး မ်က္ေၿခမၿပတ္ၾကေစရန္လိုေနေသးေၾကာင္းေတြ့ရသည္။
ဤေဆာင္းပါးလစဥ္တြဲ၏အဓိကရည္ရြယ္ရင္းကား၊ ေနာင္လာမည့္ (၂၀၂၀) သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုႏွင့္ ကာလတို (၃)/(၅)ႏွစ္စစ္တမ္းေကာက္ ခံမွုမ်ားသည္၊ လူနည္းစုဘ၀မွရုန္းထေနဆဲၿမန္မာကြန္ၿမဴနတီအတြက္ အသက္တမွ်အေရးၾကီးလွေသာ ကိစၥၾကီးၿဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ကပါ၀င္ပါတ္သက္စာရင္းတင္ၿပရေသာဤ လုပ္ငန္းၾကီးသည္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ကင္းစင္စြာၿဖင့္၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာလုပ္ႏိုင္ေသာကိစၥ ၿဖစ္ပါသည္။ အပမ္းၾကီးေသာကိစၥ၊ အခ်ိန္ကုန္ ေသာကိစၥမဟုတ္ဘဲ၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း၊ မိမိတို့တစ္ဦး ခ်င္းပါ၀င္မွုသည္၊ မိမိအတြက္ထက္ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ားအတြက္အက်ိဳးထူးမ်ားၾကိမ္းေသေပါက္ရရန္ အေသခ်ာဆံုးေသာ၊ အလြန္မြန္ၿမတ္သည့္လူမွုေရးအလွူ စိတ္ဓါတ္ၾကီးတခုအၿဖစ္အသိအမွတ္ၿပဳရန္လိုအပ္ မည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
(ACS-3 (2011-13) တြင္လူအားစိတ္အားၿဖင့္ေန့ညမအား၊ ကာလကာေနာက္ကြယ္မွပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကေသာ ၿမန္မာကြန္ၿမဴနတီအက်ိဳးၿပဳမိတ္ေဆြၾကီးမ်ားကိုဦးညႊတ္လ်က္။)
မွတ္ခ်က္။ ဤေဆာင္းပါး၏အေၿခခံကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို www.census.gov (သို့မဟုတ္) www.factfinder.census.gov တို့တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုေလ့လာႏိုင္ၾကသလို၊ ACS-3 ပါၿမန္မာတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ စာရင္းဇယားကိုဤ ၿမန္မာဂဇက္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာထံတြင္ email ၿဖင့္ေတာင္းယူႏိုင္ပါေၾကာင္း။

Sunday, February 22, 2015

အေမရိကၿပည္ေထာင္စု၊ Census ၂၀၂၀ အၾကိဳ ဆယ္စုႏွစ္လယ္ ၿမန္မာ့လူဦးေရအေၿခၿပ (အပိုင္း-ခ)


ၿပီးခဲ့ေသာလကၿဖန့္ေ၀ေသာ”ၿမန္မာဂဇက္”တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း (၂၀၁၀)အေမရိကႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမွု အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းၾကီးတြင္၊ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို့၏အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ိဳးစံု တို့ေၾကာင့္၊ ၿမန္မာလူဦးေရစုစုေပါင္း (တစ္သိန္း)ေက်ာ္ႏွင့္သာတင္းတိမ္ခဲ့ရေၾကာင္းေဖၚၿပခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ လူဦးေရ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္မွုသည္၊ ႏိုင္ငံဖြားအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳး အၿမတ္မ်ားစြာမရွိ လွေသာ္လည္း၊ တၿပည္ရပ္ၿခားမွေၿပာင္းေရႊ့လာသူၿပည္ပဖြားမ်ားအတြက္လြန္စြာအေရးၾကီး လွသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ၿမန္မာအမ်ားတို့မ်က္ေၿခၿပတ္ၾကသည္မွာ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ဥပမာအားၿဖင့္- ၿမန္မာႏွင့္တဆက္တစပ္တည္းႏိုင္ငံဖြားမ်ားၿဖစ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္လူမ်ိဳးကြဲဟူ၍ လံုး၀မရွိၿခင္းေၾကာင့္၊ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးဟူ၍တစုတစည္းတည္းစာရင္းတစ္ခုတည္းေပါက္ေရာက္သၿဖင့္၊ ယေန့အေမရိကႏိုင္ငံတြင္၊ အခြင့္ေရးႏွင့္ဗဟိုအစိုးရ၏အဓိကေထာက္ပံ့မွုကိုရရွိေသာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံသားမ်ား အၿဖစ္ရပ္တည္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏွင့္အလားတူႏိုင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ လာအိုႏွင္ကေမၻာဒီးယန္းလူမ်ိဳး တို့သာလူမ်ိဳးကြဲ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တို့က၊ မိမိတို့လူမ်ိဳးအမည္ကိုသာေရးသြင္းစာရင္းေပးသြင္းမွုတို့ေၾကာင့္၊ လူဦးေရတစုတစည္းတည္းမရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲက်ဲၿပန့္သြားေသာအၿဖစ္သို့ေရာက္မွန္းမသိေရာက္သြားသည္။ တိုင္းရင္းသားစြဲႏွင့္လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခားမွု၊ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးမွရွိုေသာၿမန္မာ အစိုးရ အဆက္ဆက္၏၀ါဒလႊမ္းမိုးမွု၊ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္တယူသန္၀ါဒကိုဆန့္က်င္စိတ္ၿဖင့္၊ အေမရိကသို့ ေရာက္လာ ေသာ္လည္း၊ ယင္းစိတ္ဓါတ္ကိုခ၀ါခ်ခဲ့ရမည့္အစား၊ အေမရိကသိ့ုအပါသယ္ေဆာင္ လာၿပီး၊ ထိုအၿမင္ဆိုး၀ါဒကို လက္ကိုင္စြဲေနၾကဆဲအၿဖစ္မ်ားကို ရင္နင့္ဘြယ္ၿမင္ေတြ့ရဆဲပင္။ ပိုဆိုးသည္ကား၊ community ေခါင္းေဆာင္ အမည္ခံအခ်ိဳ့တြင္ပင္၊ ဤလူမ်ိဳးေရး၀ါဒီကိုေဗ်ာင္က်က်ကိုင္စြဲလ်က္ရွိၾကဆဲပင္။

အထက္ေဖၚၿပပါ ဇယား (က) ႏွင့္ (ခ) ကိုယွဥ္တြဲၾကည့္ပါက၊ အေမရိကသို့ (၂၀၀၇)တြင္ၿမန္မာလူဦးေရလွိုင္းလံုး ၾကီးလွိမ့္၀င္လာသည္ကိုအထင္အရွားၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ သမၼတဘုရွ္လက္ထက္၊ ထိုင္း-ၿမန္မာနယ္စပ္သို့ အေမရိကအစိုးရအဆင့္ၿမင့္အရာရွိၾကီးမ်ားကြင္းဆင္းခ်ိန္ၿပီးေနာက္ထိုသူတို့၏အစီရင္ခံခ်က္အရ၊ ၿမန္မာတိုင္း ရင္းသားေၿပာင္းခိုသူ refugees မ်ားကိုအေမရိကသို့ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအဆင့္၀င္အၿဖစ္သတ္မွတ္၍၊ ၿပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာမ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္မွစတင္၍၊(၂၀၁၀)အထိ၀င္လာသူဦးေရစုစုေပါင္းသည္ (၂၀၁၀) သန္းေခါင္စာရင္းေပါက္ၿမန္မာလူဦးေရေပါင္း(တစ္သိန္း)၏ထက္၀က္ေက်ာ္မွ်ရွိသည္ကိုမယံုႏိုင္ဘြယ္ ေတြ့ရမည္ ၿဖစ္သည္။ သို့ဆိုလ်င္ေမးစရာေမးခြန္း(၂)ခုရွိလာသည္ -

(၁) (၂၀၁၀)သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုတြင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ထိုေရာက္ရွိလာသူ refugees မ်ားအေနၿဖင့္၊ “ၿမန္မာလူမ်ိဳး” ဟူ၍စာရင္းေပးသြင္းၿခင္းမရွိခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ေလာ၊

(၂) ပံုမွန္ဗီဇာၿဖင့္ေရာက္ရွိလာသူ က်န္ (၅၀%)နီးပါသည္လည္းစာရင္းေပးသြင္းၿခင္းအလ်င္း မရွိခဲ့သေလာ၊

ေသၿခာသည့္အခ်က္ၾကီးကား စုစုေပါင္းၿမန္မာလူဦးေရတိုးပြားလာမွုသည္၊ ၿမန္မာေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံဳေရာက္ရွိ လာၾကသူဦးေရအတိုင္းဟန္ခ်က္ညီညီၿမင့္တက္လာေၾကာင္းထိုဇယား(၂)ခုတို့ကသက္ေသထူေနသည္။ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္ကား လက္ရွိႏိုင္ငံတြင္းအရွိန္ၿမင့္လာေသာလူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရး မုန္းတီးမွုက၊ ေဒသတြင္း refugee ဦးေရ မ်က္ႏွာစာသစ္တစ္ခုကိုဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္းပညာရွင္မ်ားကစိတ္ပူ ဘြယ္ရွိေၾကာင္းခန့္မွန္းၾကသည္။ ပို၍ဆိုးသည္ကား ယင္းေလာင္မီးကို လက္ရွိအစိုးရကပါအင္တိုက္ အားတိုက္ အားေပးဘက္လိုက္မွုမ်ားက တက္သစ္စ ပြင့္လင္းခါစဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုတုန့္ေႏွးေစယံုမက ေနာက္ ေၾကာင္းၿပန္လွည့္ေနေစၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းသမိုင္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးအထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကတြက္ခ်က္ေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။

ဇယား(ဂ)တြင္မူအေမရိကႏိုင္ငံ၏အဓိကၿမိဳ့ၾကီးမ်ားႏွင့္ၿမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုအမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾက သည္ဟုအသိအမွတ္ၿပဳရမည့္ၿမိဳ့မ်ားရွိလူဦးေရကိုႏွိဳင္းယွဥ္ေဖၚၿပထားပါသည္။ ကာလီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္ၿမိဳ့ၾကီးသည္၊ ၿမန္မာဦးေရအထူထပ္ဆံုးေနထိုင္ၾကသည္ဆိုသည္ကိုအၿငင္းပြား စရာမလို ေသာ္လည္း၊ ထိုဦးေရတြင္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးစုငယ္တိုင္းရင္းသားဦးေရတို့မည္မွ်ရာႏွဳန္းပါ၀င္သည္ဆိုသည္ကို မည္သူ ကမွ်၊ ေထာက္ၿပႏိုင္ၿခင္းမရွိႏိုင္ေပ။ ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားပါ၀င္လာေရးအတြက္လည္း၊ community ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွအင္တိုက္အားတိုက္စည္းရံုးႏိုင္ၿခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ ဤဇယားတြင္ပါ၀င္ၿခင္းမရွိေသာ Des Moines, Iowa ၿမိဳ့တြင္စာေရးသူႏွင့္ေတြ့သိခြင့္ရခဲ့ေသာ ၿမန္မာမိသားစု အနည္းဆံုး (၂)စုေလာက္ရွိသည္ ကုိေသၿခာတပ္အပ္သိေသာ္လည္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ထိုၿမိဳ့တြင္ ၿမန္မာဦးေရလံုး၀မရွိေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္ကိုအံ့ၾသဘြယ္ေတြ့ရသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ဖံုးဆက္စံုစမ္း ေသာအခါ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံ ေနသည္ဆိုသည္ကိုပင္ထိုမိသားစုတို့မသိခဲ့ၾကဟု၀န္ခံၾကသည္။

Indianapolis ႏွင့္ Fort Wayne ၿမိဳ့ၾကီးမ်ားတြင္အေၿခခ်ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား အဓိကအမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည္ဟုနားလည္ထားၾကသည္။ ထိုေၿပာင္းခိုေနထိုင္သူမ်ား၏ေရရွည္ဘ၀ တည္တန့္ေရးအတြက္၊ အစိုးရကပံ့ပိုးေသာအစီအမံမ်ားအလ်င္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေၿပာင္းေရႊ့အေၿခခ်ကာစ ကာလတို (၆)လမွ (၅)ႏွစ္အထိသာအစိုးရမွတိုက္ရိုက္ကူညီၤေသာေနအိမ္၊ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္က်န္းမာေရး အာမခံတည္းဟူေသာအစီအမံမ်ားယာယီလက္၀ယ္ရရွိၾကေသာ္လည္း၊ အသိပညာနညး္ပါးမွု၊ ကူညီမည့္သူမေလာက္ငမွုစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္၊ သက္တမ္းၿပည့္ပင္မရၾကသူေတြဒုႏွင့္ေဒးပင္ရွိေနသည္ ဟုၾကားသိရသည္။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးစေသာလူမွုတိုးတက္မွုကိုလႊမ္းၿခံဳ အက်ိဳးၿပဳမည့္ တိုက္ရိုက္အစီအမံမ်ားလံုး၀မေတြ့ရေပ။ ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ားဟူသည္ကား၊ လူဦးေရ ထူထပ္သိပ္သည္းမွုေပၚသာအေၿခခံေနသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလူနည္းစုကသာသတိၿပဳမိၾကသည္။


(ဇယား-က)

(ဇယား-ခ)

(ဇယား-ဂ)
 (ေနာက္လဆက္လက္ေဖၚၿပပါမည္။)