Tuesday, April 26, 2016

အေရးပါအရာေရာက္သူလြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္ေက်ာ္ခန့္ကအတိုက္အခံပါတီအၿဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ရေသာ National League for Democracy (NLD)ပါတီ၀င္တို့ႏွင့္ မိမိတို့လူခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ့ခဲ့လ်င္ေတာင္၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ေၿပးၿခင္းခံခဲ့ၾကရသူတို့ ေန့ခ်င္းညခ်င္း၊ ႏိုင္ငံ ထိပ္ပိုင္း ရာထူးမ်ား တြင္ေနရလာၾကေသာအခါ၊ ေ၀းေ၀းေရွာင္သူတို့ကသူ့ထက္ငါအေၿပး အလႊားခ်ဥ္းကပ္ၾကေသာသတင္းမ်ားလႊမ္း ေသာအခ်ိန္ဟုဆိုၾကပါစို့။ ထိုသို့အတင္းတိုးေ၀ွ့ခ်ဥ္းကပ္ၾကရင္းက အခ်င္းခ်င္းေစာင္ေၿမာင္မွုမ်ားမွတဆင့္၊ ဂိုဏ္း ဂဏကြဲ အုပ္စုဖြဲ့မွုေတြမဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ၿဖစ္ေပၚလာခ်ိန္လည္းၿဖစ္ သည္။ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၾကာမတင္ကဆိုခဲ့ေသာစကားတခုကို သတိရမိပါသည္။ “ၿမန္မာမ်ားအ ခ်င္းခ်င္းမတဲ့ရၿခင္းအေၾကာင္းကား၊ အေတာ္မ်ားမ်ားကအၿပိဳင္အဆိုင္အေရးပါလိုၾကၿခင္းေၾကာင့္” ဟူေသာစကားလူမွုကြန္ယက္တြင္း ပ်ံ့ႏွံ့သည္ကစသည္ဟုဆုိရမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရနီးစပ္ၾကသူေတြသာမက၊ မနီးစပ္ၾကသူေတြကလည္းနီးစပ္သူမ်ားမွတဆင့္ တိုးတိုးတမ်ိဳး၊ ေၿဗာင္တဖံု ခ်ဥ္း ကပ္ၾကသည့္အတြက္၊ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကအေတာ္ေၿဖရွင္းေပးရသည့္ၿပႆနာမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္အတြက္ေနမ်ား ရာထားသတ္မွတ္စဥ္ကလည္း၊ ၿမိဳ့ရြာအႏွံ့ အခ်င္းခ်င္းအပုတ္ခ်ၿခင္း၊ ငယ္က်ိဳးငယ္ နာမ်ားေဖၚထုတ္ၿခင္းစေသာ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ိဳးစံုတို့ကိုသံုးၾက၍ အမတ္ေနရာလုမွုမ်ား ၿဖစ္ခဲ့သည္။ အမတ္မွ သည္အစိုးရအဖြဲ့ႏွင့္ဆက္စပ္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားရေလမည္လား ဟူေသာေၿမွာ္လင့္ခ်က္မ်ားၿပင္းထန္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုရလ်င္လြန္မည္မထင္။ တကယ္အစိုးရအဖြဲ့ေၾကၿငာေသာ အခါအမတ္မ်ားကိုေက်ာ္လ်က္၊ ၿပင္ပပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုခန့္အပ္တာ ၀န္ေပးခဲ့ၿခင္းကဂယက္မ်ားစြာရိုက္ခတ္သြားေစသည္။ ယခင္ကႏိုင္ငံေရးအေရးအခင္းအသြယ္သြယ္တို့တြင္ပါ၀င္ ခဲ့ၾကၿပီး၊ မိမိႏွင့္မိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ားဘ၀ပ်က္ၾကရသူေတြကလည္း၊ ငါတို့ကိုခ်န္လွပ္ရေလၿခင္းဟူေသာမေၾကနပ္ သည့္ေလသံထြက္လာၾကသည္။ အမွန္အားၿဖင့္ဆိုရေသာ္ ၿမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တို့တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရာထူး ေနရာဆိုသည္ကား၊ မိမိ မိသားစု သာမကေဆြမ်ိဳးတို့ေန့ခ်င္းညခ်င္းဘ၀အေၿခ ေၿပာင္းၿပီး၊ အေနေတာင့္ေသာ အေၿခဆိုက္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။ ဒါကိုဘဲလူထုႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရတို့က ၿမန္မာ့သမိုင္း မ်က္ႏွာစာတြင္ေတြ့ဘူးသည္။ အစိုးရလုပ္ၿပီးမြဲၿပာဆိုက္သြားေသာ၀န္ၾကီးဟူ၍မၾကားစဖူးေပ။ မည္မွ် ပင္ရိုးသား သည္ဆိုပါေစ၊ ေနေကာင္းထိုင္သာေသာဘ၀ထူးၾကီးသို့ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ၾကီးေရာက္ သြားႏိုင္သည္။ ေသၿခာသည့္ အခ်က္ကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ့၀င္အဆင့္ဆင့္ တို့သည္၊ လုပ္သက္အေတြအၾကံဳႏွင့္ရိုးသားမွုကိုေရွ့တန္းတင္ၾကသူေတြဆိုသည္ ကိုေတာ့ၿငင္း၍ရမည္မထင္။
ၿမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုအေသအၿခာေလ့လာၾကည့္ပါက၊ အစိုးရကမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မွတ္ၿပီး၊ မိမိခ်မွတ္ေသာမူ၀ါဒထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး၊ အမ်ားၿပည္သူကလုပ္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုလက္၀ါးၾကီး အုပ္ခဲ့ေသာအစဥ္လာဆိုးေကာင္းစြာထြန္းကားခဲ့သည္။ ဥပမာေဆာင္ရေသာ္ - စက္မွု၀န္ၾကီးဌာနကစက္မွု လက္မွုမူ၀ါဒကိုခ်မွတ္ယံုမက၊ ကိုယ္တိုင္ပင္စက္မွုထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ၿခင္း၊ ၿဖန့္ၿဖဴးၿခင္း စသည္ တို့တြင္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ေသာအေလ့အထကိုၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္သိႏိုင္သည္။ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ၾကီးကိုအမ်ားၿပည္သူ အားလုပ္ကိုင္ေစၿခင္းၿဖင့္လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုဖန္တီးေပးရမည့္အစား၊ ကိုယ္က၀င္စားခြက္လု ယူထားၿခင္းႏွင့္တူေနသည္။ သို့ေသာ္လည္းဤအခ်က္ကိုမွားသည္ဟု၊ မည္သူကမွ်ေထာက္ၿပေ၀ဖန္ၿခင္းမၿပဳ သည္သာမက၊ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ကိုယ္ကပါ၀င္ေရာက္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားၾကသည္။ “လုပ္ပိုင္ခြင့္” ဟူေသာ အခြင့္ထူးၾကီးေပကိုး။ အၾကီးအကဲလုပ္သူကလုပ္ကြက္နယ္နမိတ္ၾကီးေလ၊ စားကြက္ၾကီးေလပင္။ စားကြက္ ၾကီးေလ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္က်ယ္ေၿပာေလပင္။ ယင္းနယ္ပယ္က်ယ္ေၿပာေလ၊ အာဏာတန္ခိုးၾကီးထြားေလ ပင္။
အခ်ိဳ့အခ်ိဳ့ေသာရာထူးရွိၾကသူေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္ေပၚမူတည္၍၊ အေရးပါယံုပါၾကသည္။ အရာကားမ ေရာက္။ အခ်ိဳ့ကားအရာေတာ့ေရာက္သည္၊ အေရးကမပါၾက။ ကိုးလိုးကန့္လန့္ရာထူးမ်ားပင္။ သို့ေသာ္ ယင္း တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ကား corruption ေခၚအဂတိတရားကိုကင္းေစသည္။ အေမရိကအပါအ၀င္၊ တိုးတက္ ေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားရွိ တာ၀န္ၾကီးရာထူးလက္ကိုင္ၿပဳသူေတြကိုၾကည့္ပါ။ ရံုးလုပ္ငန္းတခုတြင္ မန္ေနဂ်ာ လုပ္သူက၊ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအဆင့္ဆင့္အလိုက္ေန့စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကမွုတြင္၊ စည္းမ်ဥ္းကို ေက်ာ္၍၀င္ စြက္ဖက္ၿခင္းမရွိ။ ေၿဖရွင္းမရေသာကိစၥရွိမွသူ့ဆီ ေရာက္လာသည္။ လက္ေအာက္ငယ္သား ကလည္း မိမိမွန္လ်င္၊ က်ိဳးေၾကာင္းႏွင့္ၿပန္ခုခံေၿဖရွင္းခြင့္ အၿပည့္ရွိသည္။ အမ်ားၿပည္သူစားသံုးသူတို့ကကိစၥ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို တယ္လီဖံုး/အင္တာနက္တို့မွ သာၿပီးစီးၾကသၿဖင့္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုစသည္ကိုမီးထြန္း ရွာရန္ခက္ခဲလွပါဘိ။ ကိစၥအ၀၀အတြက္ အဆက္အသြယ္၊ အမ်ိဳးေတာ္စပ္မွု၊ ေပးကမ္းရမွုဆိုသည္ကားေ၀းလား ေ၀း။ ထိုအေမရိက ႏွင့္တိုးတက္ ေသာႏိုင္ငံေရာက္သူတို့ကိုေမးၾကည့္ပါ။ မိမိေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္းယင္း ခ်ဥ္းကပ္မ်ိဳး မည္ေရြ့ မည္မွ် လုပ္ခဲ့ရဘူးသနည္း။ အေရးပါယံုမအရာပါေရာက္ၿပီဆိုလ်င္ေတာ့ၾကီးေလးေသာ သတိထားၾကရေတာ့ မည္ၿဖစ္သည္။ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ရန္အလြန္နီးစပ္လာေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
မ်က္ေမွာက္ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္အစိုးရရာထူးစတင္တာ၀န္ယူၾကသူေတြတြင္လည္းၾကီးလွစြာေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားႏွင့္အတူပခံုးေၿပာင္းတာ၀န္ယူေနၾကရသည္။ ေၿဖာင့္မတ္သန့္ရွင္းေသာအစိုးရ ဟူေသာေၾကြး ေက်ာ္ခ်က္မ်ားအဖန္ဖန္တလဲဆိုထားၾကၿပီမို့၊ အခြင့္အေရးတည္းဟူေသာနတ္သုဒၶာၾကီး ကိုသာၿမင္ေယာင္ေန ၾကေသာမိမိ၏မိသားစုမ်ားကအစအားလံုးကိုႏိုင္နင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းၾကရမည့္ မဟာတာ၀န္ၾကီးရွိလာသည္။ နီးစပ္ရာခ်ဥ္းကပ္ၾကသူမ်ားကိုလည္းသတိႏွင့္ဆက္ဆံေနၾကရေသာအခ်ိန္အခါၾကီးလညး္ၿဖစ္သည္မို့၊ “ရာထူးရွိ မွၾကီးက်ယ္လိုက္တာ” ဟူေသာအသံမ်ားထြက္လာေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။ ယခင္ကကဲ့သို့ေဟးလား၀ါးလားလက္ လြတ္စပါယ္ေနရေသာဘ၀မဟုတ္ၾကေတာ့။ ယခုအစိုးရ ၀န္ၾကီး/၀န္ကေလးတို့ ယခင္အေပါင္းအသင္းေဆြမ်ိဳး မ်ားကိုေရွာင္ၿခင္းရွားၿခင္းအလုပ္ကိုလုပ္လာ ၾကမည္ကို ၾကိဳတင္ၿမင္ေယာင္လာပါသည္။ ထစ္ကနဲရွိFacebook ကဲ့သို့လူမွုကြန္ယက္တြင္တင္ၿပီးေၾကၿငာေမာင္းခတ္ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာမ,တေထာင္သားမ်ား၏ လက္မေႏွး ေသာ၊ ကေလာင္ခ်က္မ်ားကလည္းအဆင္သင့္။
အစိုးရအဖြဲ့၀င္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ့ၾကီးတို့ယခုအခ်ိန္၊ ရိုးရိုးသားသားေနၾကေၾကာင္းသက္ေသထူ သည့္ အေနၿဖင့္၊ စက္ဘီး/ဆိုကၠားတို့ၿဖင့္ရံုးတက္ၿပၿခင္း။ လမ္းေဘးလဖက္ေရဆိုင္တို့တြင္အရပ္သားမ်ား ႏွင့္အတူ လဖက္ေရေသာက္ၿပၿခင္း၊ မိမိပိုင္စုေဆာင္းေငြမၿဖစ္စေလာက္ကို မေမးၿမန္းရဘဲႏွင့္အိပ္သြန္ဖာ ေမွာက္ၾကြား လံုးထုတ္ၾကရၿခင္းတို့ၿဖင့္၊ လူမွုကြန္ယက္သို့သတင္းလႊင့္ၾကရခ်ိန္ၿဖစ္သည္။
ေနာင္(၅) ႏွစ္ၾကာ၊ ရာထူး တာ၀န္ လႊဲရခ်ိန္တြင္၊ ဤလိုဘ၀မ်ိဳးဆက္တည္ႏိုင္၊ၾကြားႏိုင္ေသာအၿဖစ္မ်ိဳးကို လူထုကဆက္ေတြ့ခ်င္မည္မွာအမွန္။ (၅)ႏွစ္ဟူေသာကာလအတြင္းလူထုသန္း(၅၀)ေက်ာ္ကိုဇိကုတ္နတ္ၿပည္
တင္ရန္မွာလြယ္ေသာအလုပ္မဟုတ္။ သို့ေသာ္ အမ်ားလူထုကေတာ့လံုၿခံဳေသာမိသားစုလူေနမွုစနစ္ကို အေၿခ တည္ႏိုင္သည့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွု၀န္ထုပ္၀န္ပိုးရွိမွန္းမသိရသည့္ (၀ါ) အစိုးရရွိမွန္းပင္မသိရသည့္ လူေနမွုဘ၀ကိုေတာ့ အစပ်ိဳးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေတာင့္တမိသည္မွာအမွန္။    

Friday, April 15, 2016

"ကိုယ့္ႏိုင္ငံၿပင္ပထြက္ေဆးကုၾကေသာေခတ္မွသည္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းကသမားဆရာ၀န္မ်ားကိုၿပန္အား ကိုးႏိုင္ေသာေခတ္ဆီသို့."

ကမၻာ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွလက္ခံကုသေပးရန္၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနေသာအေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ရွိေနသည့္ ၿပည္သူ့ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္ေနၿပည္ေတာ္အေၿခစိုက္အစိုးရမ်က္စိေဆးရံုၾကီးတြင္ခြဲစိပ္ကုသခံယူၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းေကာင္းၾကားရသည္။ ဤသတင္းသည္၊ ၿပည္တြင္းသာမက၊ ၿပည္ပၿမန္မာမ်ားေလာကတြင္ထူးေထြတည့္အံ့ရာသတင္းအၿဖစ္၊ မၾကာမွီရက္အတြင္းကေပၚထြက္လာသည္။
ေငြတတ္ႏိုင္သူၿပည္တြင္းၿမန္မာမ်ား အနည္းဆံုးဘန္ေကာက္၊ စကၤာပူႏုိင္ငံမ်ားသာမက၊ အေမရိကားႏွင့္ ဥေရာပတြင္ပင္ေဆး၀ါးကုသေသာေခတ္သို့ေရာက္သြားသည္မွာကာလတခုၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ၿပည္တြင္း ေနၾကသူေတြကလည္း၊ ရန္ကုန္ၿပည္သူ့ေဆးရံုၾကီးလိုေနရာမ်ိဳးကိုပင္ေၿခဦးမလွည့္ေတာ့ဘဲ၊ ၿပင္ပပုဂၢလိက ေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ေငြပံုေအာေပး၍ကုသၾကရမွစိတ္ခ်ရသည္။ ကိုယ့္ကိုဂရုစိုက္သည္ဟုယူဆလာၾကသည္။ ထစ္ခနဲရွိၿပည္ပသို့ေဆးကုယံုသာမကေဆးစစ္လို္ေသာအာသီသသည္ဆရာ၀န္မိသားစုအသိုင္းအ၀န္းသာမက ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအတြင္းတြင္ပါကူးစက္လာသည္။ ၿပည္သူ့ေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲၿဖစ္ေသာဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ား တြင္သာတက္ေရာက္ကုသၾကရန္တိုးတိုးတမ်ိဳး၊ ေဗ်ာင္တဖံုလမ္းညႊန္ၾကသည္မွာနားမဆန့္ေအာင္ပင္။ ယုတ္စြအဆံုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရႊလက္ထက္က က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနအၾကီးအကဲကိုယ္တိုင္ပင္၊ မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုပင္ၿပင္ပေဆးရံုၾကီးမ်ားသို့လမ္းညႊန္ေလသည္ဟူ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ က"အထူး"ညႊန္ၾကားကူညီမွုမ်ားမၿပဳလုပ္ေပးလို၍ဘဲလား (သို့တည္းမဟုတ္)ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ရွိေသာ ေဆးရံုၾကီးမ်ား၏အရည္အေသြးကိုကတယ္ပင္စိတ္ခ်ယံုၾကည္မွုမဲ့ေန၍ဘဲလားဆိုသည္ကို၊ ထို၀န္ၾကီးမင္းကိုယ္တုင္သာလ်င္သိပါလိမ့္မည္။ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္ရွိေဆးရံုတရံု၏လက္သို့မိမိ မိသားစု၀င္ကိုပင္မအပ္ႏွံရဲေသာ အၿဖစ္ကား၊ မိမိ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ့ဖ်င္းကိုသြယ္၀ိုင္ေသာနည္းျဖင့္၀န္ခံၿခင္းပင္မဟုတ္ပါလား။
ၿပင္ပေဆးခန္းေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ဆရာ၀န္အထူးကုမ်ားကအခ်ိန္ပိုေပးအလုပ္လုပ္ၾကသည္မွာအထင္အရွားပင္။ မိမိတို့လုပ္ကိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္/ေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ရွိထားေသာ၊ သမားေတာ္ၾကီး (၀ါ)ပါေမာကၡဟူေသာ ရာထူးမ်ားကိုလွိဳင္လွိဳင္ၾကီးသံုစြဲလ်က္၊ ထိုထိုပုဂၢလိကေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ေငြရေပါက္ရလမ္းမ်ားေကာင္းေကာင္း ၾကီးထြင္္ေနၾကသည္ဟုဆိုၿငားအံ့၊ ဤစာတမ္းေရးသူအားဆဲဆိုခ်င္စိတ္ရွိမည္မွာေၿမၾကီး လက္ခတ္မလြဲပင္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမိမိႏိုင္ငံတြင္းၿပည္သူ့ေဆးရံုတြင္ရွိ၊ မ်က္စိကုဆရာ၀န္ထံမိမိခႏၶာ၏အေရးပါဆံုး စကၡဳအာရံုၿပင္ဆင္ကုသမွုခံယူလိုက္ၿခင္းသည္ ၿမန္မာၿပည္သူႏွင့္တကြက်န္းမာေရးဌာန၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ တိုင္းကိုေအာက္ပါႏွိဳးေဆာ္တပ္လွန့္ခ်က္မ်ားေပးလိုက္ၿခင္းပင္ -
(က) ၿမန္မာၿပည္တြင္းဆရာ၀န္/သမားတို့သည္၊ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးေအာက္မနိမ့္က်ၾကေၾကာင္း။ ယံုၾကည္အားကိုးမွုၿပန္လည္ထူေထာင္ၾကရန္လိုေၾကာင္းႏွိဳးေဆာ္ခ်က္၊
(ခ) အစိုးရၿပည္သူ့ေဆးရံုမ်ားလူနာေစာင့္ေရွာက္မွုအရည္အေသြးက်ဆင္းၿခင္းမကက်ဆင္းေနေသာအၿဖစ္မ်ားကို၊ ကိုယ္အသိစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ၿပန္ၿပဳၿပင္ၾကဘို့ႏွိဳးေဆာ္ခ်က္၊
(ဂ) ထစ္ခနဲရွိၿပည္ပထြက္ေဆးကုၾကေသာၿမန္မာတို့၊ ကိုယ့္လက္ရွိစိတ္ဓါတ္မ်ားကိုၿပင္ဆင္ၾကဘို့။ ထိုသို့ၿပင္ဆင္ လိုေသာစိတ္ဓါတ္ရွိေအာင္၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ဘက္စံုသားဖြားဆရာမမ်ား) မွစ၍ဗဟိုအဆင့္ ၿပည္သူ့ ေဆးရံုၾကီးမ်ား(ပါေမာကၡသမားေတာ္ၾကီးမ်ား) အထိ၊ GPတြင္ေခါင္း ၿမွဳပ္ႏွံ ေနၿပီးေငြသဲ့ယူၿခင္း၊ ရန္ကုန္မႏၱေလး အစုန္အဆန္ကူး၍ေဆးခန္းထိုင္ေနၾကမွုမ်ားဘရိတ္အုပ္ၾကဘို့၊ ႏွိဳးေဆာ္ခ်က္၊
တဆက္တည္းတြင္ပင္ ဤFBအပါအ၀င္လူမွုကြန္ယက္တြင္ေတြ့လိုက္ရေသာစာေရးသူေက်ာင္းေနဘက္ ၾကီးတစ္ဦး၏ "ကမၻာေပၚတြင္မည္သည့္အစိုးရကမွမိမိၿပည္သူ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုကို အၿပည့္ အ၀မေပးႏိုင္" ဟူေသာေစာဒကကိုအနညး္ငယ္ေစာဒကတင္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာပါသည္။ စာေရးသူအပါအ၀င္အေနာက္ ႏိုင္ငံႏွင့္တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ second citizens အၿဖစ္ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသူေတြနာမက်န္းၿဖစ္ပါက၊ ေဆးကုရန္အဆက္အသြယ္ရွာရန္မလိုပါ။ ဆရာ၀န္မ်ားကိုလက္ေဆာင္ပ႑ာေပးရန္မလိုပါ။ ကိုယ့္မွာပိုက္ဆံ မည္မွ်ရွိသည္ကိုလွည့္ၾကည့္ရန္မလိုပါ။ health insurance ရွိၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာၿပည္တြင္ကိုယ္တိုင္ ဆရာ၀န္ၿဖစ္ပါလ်က္၊ ေဆး၀ါးကုန္က်ရမွု၊ အဆက္အသြယ္မိတ္ေဆြရွာရမွုဒုကၡေတြခုခ်ိန္ပိုဆိုးသည္။ သူငယ္ ခ်င္းအရင္းေခါက္ေခါက္ကဆရာ၀န္ၾကီးၿဖစ္ပါလ်က္၊ ၾကည့္လုပ္ေပးပါ့မယ္ဟူေသာႏွစ္သိမ့္စကားႏွင့္၊ ေၾကြးတင္ၾကသူလူနာတျဖစ္လဲဆရာ၀န္မ်ားအေၾကာင္း၊ မၿမင္ခ်င္မၾကားခ်င္အဆံုးပင္။
ဟုတ္ပါသည္ကမၻာေပၚတြင္မည္သည့္အစိုးရကမွမိမိၿပည္သူ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု(health services)ကိုအၿပည့္အ၀မေပးႏိုင္ပါ။ သို့ေသာ္ မိမိႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုကိုေပးႏိုင္ စြမ္းေသာက်န္းမာေရးစနစ္ (health delivery system)အပါအ၀င္ပညာေရးႏွင့္လူမွုဖူလံုေရးကိုၿပဌာန္းေပးႏိုင္ ရန္မွာအုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရႏွင့္ဥပေဒၿပဳလႊတ္ေတာ္တို့တြင္လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာအယူအဆမွာ၊ ႏိုင္ငံတကာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံႏွုန္းစံထားၿဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုေကာင္းစြာသိနားလည္လက္ခံၾကဘို့လိုသည္။ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု (free healthcare) ေပးရန္အစိုးရတြင္တာ၀န္မရွိပါ။ သို့ေသာ္တိက်၍လူတိုင္းအကုန္အက်ခံႏိုင္စြမ္း ရည္ရွိေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုစနစ္ (affordable healthcare system) ခ်မွတ္ေပးရန္တာ၀န္ၾကီးသည္၊ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးႏွင့္ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးတို႔အေပၚတြင္လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာ၀န္ရွိေနပါသည္။ မဟာတာ၀န္ၾကီးၿဖစ္ပါသည္။ လုပ္ရန္မလြယ္ေသးပါဟုေစာဒကတက္ရန္အခ်ိန္ဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဘ႑ာေရးႏွင့္လူမွု၀န္ထမ္း၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ညွိႏွိုင္းအစပ်ိဳးရေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္တိုးေတာင္းျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအေျဖမဟုတ္ေတာ့ေသာေခတ္သို႔ေရာက္ၿပီ။ မိမိသက္တမ္းအတြင္းၿပီးၿပည့္စံုေအာင္မလုပ္ႏိုင္လ်င္ လည္း၊ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ရမည္။ (ဥပမာ-က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု အာမခံစနစ္ comprehensive universal health insurance system/policy)
ယေန့-လူထုစိတ္ၾကိဳက္အစိုးရေခတ္ကိုၿမန္မာၿပည္သူတို့နဖူးေတြ့ဒူးေတြယခုၾကံဳၾကရၿပီ။
အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူက်န္းမာေရးဌာနအၾကီးအကဲၿဖစ္လာသူက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဆရာဦးၿမင့္ေထြးသည္၊ ၿမန္မာအစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္ၾကီးေလးေသာတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးယံုမက၊ ႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရး အဖြဲ့အစည္းႏွင့္ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ့ခ်ဳပ္ၾကီးတို့တြင္ႏွစ္မ်ားစြာအေတြ့အၾကံဳရွိခဲ့သူၿဖစ္သည္။ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက (ၿပည္တြင္းေရာၿပည္ပကပါ)တရိုတေသအထင္ၾကီးေလးစားၿခင္းခံခဲ့ရ၊ ခံေနရဆဲ သူတစ္ဦးၿဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက ၿမန္မာ့က်န္းမာေရးအုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္အဆက္ဆက္တို့တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ က်န္းမာေရးစနစ္စီမံခန့္ခြဲမွုအတတ္ပညာရွင္ဟုဆိုလ်င္မမွားေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က ဆရာကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ့ၾကီးမွပင္စင္ယူၿပီးၿပည္ေတာ္မၿပန္ခင္ေတြ့ခဲ့စဥ္ကဆရာအားၾကိဳးမာန္တက္ေၿပာခဲ့ေသာစကားႏွင့္ဆရာ့မ်က္ႏွာကိုခုထိၿပန္ၿမင္ေယာင္မိသည္။ “ၿမန္မာၿပည္ၿပန္ၿပီးလုပ္ေပးစရာေတြအမ်ားၾကီး လုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့မယ္”။ ဆရာ့လုပ္သက္ႏွင့္အေတြ့အၾကံဳအရတသက္ဇိမ္ႏွင့္ေနႏိုင္ခြင့္ရွိေနခ်ိန္မွာ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံေရးက်န္းမာေရးေလာကၾကီး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသးသည္ကိုဆရာေကာင္းစြာရိပ္မိပံုေပၚ သည္။ လူထုတစ္ရပ္လံုးကယံုၾကည္မွုကင္းေနေသးေသာက်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုၾကီးကိုဆရာၿမင္ပံုရသည္။
လက္ရွိက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိၾကကုန္ေသာ ၿပည္သူ့က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးလူ့စြမ္းအားဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္စီမံခန့္ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန ႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေသာ အားကစားႏွင့္ကာယ ပညာဦးစီးဌာနတို့ရွိ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မွစ၍ညႊန္ၾကားေရးမွုးခ်ဳပ္မ်ား၊ မ်ားစြာေသာဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ားသာမက အထူးအရာရွိအမည္ခံဌာနလက္ကိုင္မရွိေသာ္လည္း၊ တံခိုးလက္ေစာင္း ထက္ၾကကုန္ေသာပြဲတက္အရာရွိိမင္းတို့ အထက္ကိုသာၾကည့္ၿပီး၊ ဘ၀ေမ့ၾကသူ၊ ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၾက ကုန္ၿပီး၊ မိမိႏွင့္တကြမိသားစုအသိုင္းအ၀န္းၾကီးပြားေရးကိုသာေဇာက္ခ်လုပ္ခ်င္စိတ္ကိုခ၀ါခ်ၾက/mindset ေၿပာင္းၾကဘို့လိုၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
ၿပည္သူ့ေဆးရံုမ်ားကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းကအားကိုးသကဲ့သို့၊ လူထုသန္း(၅၅)စလံုးကအားကိုး လာခ်င္စိတ္ရွိေအာင္၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကၾကိဳးစားၾကဘို့အခ်ိန္ေကာင္းၾကီးၿဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္သစ္စနစ္ေကာင္းၾကီးတြင္လူသစ္စိတ္သစ္ႏွင္လက္တြဲၾကရန္ၾကိဳးစားႏိုင္ေသာညႊန္ၾကားေရးမွူး ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ၾကပါေစ၊ မိမိဌာနတြင္းႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးၿပည့္၀ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေရွ့တမ္းတင္ေနရာ ေပးႏိုင္ ၾကပါေစ။ မိမိအေရးပါေရးကိုသာဦးသားေပးေရွ့တန္းတင္ေသာပြဲတက္အရာရွိမင္းဘ၀မ်ားကုိ စြန့္လႊတ္ႏိုင္ၾက ပါေစ။
(တခါကၿမိဳ့နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိတစ္ဦး)
The operation, which was successful, will be followed by a second later in April for the Burmese leader’s other eye, the doctor said Saturday.
nytimes.com|By Wai Moe
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Chocho Wynn
Write a comment...