Sunday, November 30, 2014

Benefit ရာသီေရာက္ၿပန္ေၿခၿပီအေမရိကႏိုင္ငံတ၀ွမ္းေနထိုင္ၾကေသာ ၿမန္မာမ်ားအပါအ၀င္လူတန္းစားမ်ိဳးစံုၾကီးငယ္မဟူအားလံုးတို့ မိမိအပါ အ၀င္မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား (benefits) တဖန္ေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပန္ေခ်ၿပီ။ အေမရိကားတြင္ ေမြးၿပီး၊ အေမရိကားတြင္ၾကီးၾကသူ လူမ်ိဳးၿခားမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္၊ မိမိအသက္တမ်ွ အေရးၾကီး လွေသာ ဤကိစၥၾကီး ကိုအခ်ိန္ေပးစဥ္းစားသံုးသပ္ၿခင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းအလ်င္းမရွိၾကေၾကာင္း အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ့ရ သည္။ သို့ေသာ္ ေန့တဓူ၀စားေသာက္ေနထိုင္ေရးႏွင့္၊ အထူးသၿဖင့္ေပ်ာ္ပါးေရးကိစၥတို့တြင္၊ အခလြတ္ (free) (သို့မဟုတ္) ေလ်ွာ့ေစ်း (discount)ရရွိေရးတည္းဟူေသာတန္ဘိုးနည္းပါးသည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္မူ အခ်ိန္ေပးအေရးစိုက္ၾကသည့္အေလ့အထကိုမယံုႏိုင္ဘြယ္ေတြ့ရသည္။ ခက္သည္ကား မိမိႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု ကြာၿခားလွေသာ လူေနမွုစရိုက္ရွိသည္ဟုအဆိုရွိၾကကုန္ေသာ အေမရိကားေရာက္ၿမန္မာမ်ားက၊ ယင္းဓေလ့ ကိုမူ၊ အခ်ိန္တိုအတြင္းမိမိကိုယ္ပိုင္သမွုၿပဳၾကေလကုန္သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်ရွိမည့္ကိစၥတိုင္းအထူး စိစစ္ တတ္ ေသာအေလ့အထကားအတုယူဘြယ္ေကာင္းေသာကိစၥဆိုေသာ္လည္း၊ ယင္းထက္အဆမ်ားစြာပိုမို အေရးၾကီး ယံုမက၊ မိမိအသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ပင္အေရးထားသင့္ေသာ benefits မ်ားႏွစ္စဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း၊ မိမိ မိသားစုႏွင့္လိုက္ဖက္အသင့္ဆံုး plans/ programs မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿခင္းတို့ကို အခ်ိန္ေပးၿပီး၊ သတ္မွတ္ၿခင္း မ်ားစသည္တို့ကိုပိုမိုအေလးထားသင့္ေပသည္။
က်န္မာေရးအာမခံ Medicare/Medicaid plans မ်ား
စာေရးသူယခင္ကအဆိုရွိခဲ့သည့္စကားကိုၿပန္ေကာက္ရမည္ဆိုလ်င္၊ အေမရိကႏိုင္ငံတြင္အသက္ရွင္ ရပ္တည္ ေရးအတြက္မရွိမၿဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ (health insurance)သည္အဓိကအက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္ ၾကီးတခုၿဖစ္သည္။ Obamacare ဟုအမည္သညာတြင္ေသာ Affordable Care Act အရ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး၊ အေမရိကႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္အားလံုးတို့က၊ မိမိတို့ လက္၀ယ္ က်န္းမာေရးအာမခံရွိေၾကာင္းသက္ေသမထူႏိုင္လ်င္ (ခ်ြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွအပ) သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ဌာနၾကီး၏ဒဏ္ရိုက္ၿခင္းကိုခံၾကရမည္ၿဖစ္သည္။ ယင္းဒါဏ္ရိုက္မွုမွကင္းလြတ္ခြင့္ရေသာ လုပ္နည္းအခ်ိဳ့ မွတပါး ”ရာ”ဂဏန္းမွသည္၊ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ဆတိုး (double fine)မ်ားတပ္ခံရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ဟူေသာကိစၥမွာၾကီးငယ္မေရြးလူမ်ိဳးတိုင္းကို အခ်ိန္အခါမေရြး၊ ၾကိဳတင္ဒုကၡေပးတတ္ေသာသေဘာရွိသည့္ အတိုင္း၊ ဒုကၡလွလွၾကီးေတြ့ခါမွ မိသားစုခ်င္းပင္မကယ္ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြရတတ္သည္ ဆိုသည္ ကို၊ ေရေရလည္လည္သေဘာေပါက္ၾကရန္လိုပါသည္။ ဥပေဒအရ individual mandate ဟုဆိုထား သၿဖင့္၊ ဤအာမခံလူတိုင္းမရွိမၿဖစ္ရွိရမည္ဟုဆိုထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးၿငင္းခုန္မွုမ်ားမည္သို့ပင္ရွိေစကာမူ၊  ဤၿပဌာန္း ခ်က္သည္ဥပေဒအၿဖစ္အသက္၀င္ေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းသိၾကရန္လိုပါသည္။
(၁) ေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံုသူ refugee/asylee အပါအ၀င္ Obamacare အရလက္ရွိ Medicaid ရရွိၾကသူမ်ားအားလံုး လိုလိုတို့သည္၊ မိမိတို့ရွိရင္းစြဲ plans မ်ားေနာင္(၂၀၁၅)ခုႏွစ္အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ဆက္လက္ရရွိၾကမည္ဟု၊ အစိုးရက ေၾကၿငာထားသည္။ သို့ေသာ္လည္း ယခုသတင္းစာဖတ္ေနခ်ိန္တြင္မိမိတို့ plan မ်ားကိုေနာင္ႏွစ္ သုိ့အေၿပာင္းအလဲမရွိဆက္လက္သယ္ယူသြားလိုေၾကာင္း’ေထာင္ခံခ်က္’ကို၊ တင္သြင္းရန္တာ၀န္ရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို မ်က္ေၿခမၿပတ္ၾကဘို့လိုပါသည္။
(၂) ထိုနည္းတူ Medicare ႏွင့္ပါတ္သက္၍ Part (A) ေခၚေဆးရံုတက္ေရာက္ၿခင္းဆိုင္ရာလႊမ္းၿခံဳမွုပိုင္း ႏွင့္ Part (B) ေခၚဆရာ၀န္ေဆးခန္းၿပသၿခင္းအပိုင္း၊ Part (D) ေခၚ ေဆး၀ါးစရိတ္မ်ားအပိုင္းတို့တြင္ရွင္းလင္းမွုရွိ ႏိုင္ ေသာ္လည္း၊ Part (C) ေခၚေဖၚၿပပါလႊမ္းၿခံဳမွုမ်ားကိုမ်ားစြာအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ အပိုင္းတြင္plan အေရြး မမွားၾကဘို့လိုပါသည္။ အဓိကအေရးၾကီးသည္မွာ၊ ၾကီးရင့္လာၿပီၿဖစ္ေသာအသက္အရြယ္အလိုက္၊ မိမိေ၀ဒနာ ခံစားရမွုကိုေကာင္းစြာအေထာက္အပံ့ၿပဳမည့္ မိမိေနရင္းအရပ္ေဒသတြင္းလက္လွမ္းမွီမွီ လႊမ္းၿခံဳမွု ေပးႏိုင္ေသာ၊ plan မ်ိဳးေရြးမိေစရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။
(၃) လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူတိုင္းအတြက္အလုပ္ရွင္မ်ားကပံ့ပိုးေပးၾကေသာ employer-sponsored group health plans မ်ားသည္၊ ေယဘူယ်အားၿဖင့္၊ မိမိအတြက္အေကာင္းဆံုးၿဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ ကိုမေမ့ပါႏွင့္။ Obamacare အရေပၚထြက္လာေသာ marketplace (insurance exchanges) မ်ားတြင္ မိမိတို့အလုပ္ရွင္ကပံ့ပိုးေသာ plans မ်ားေလာက္ေရာဂါၿဖစ္ရာတြင္ကုန္က်စရိတ္ပိုင္းအားၿဖင့္မေကာင္းလွသည္ ကို ေတြ့ရသည္။ ေစ်းသက္သာ သည္ဟူေသာအခ်က္တခုတည္းကိုၾကည့္ၿပီး၊ မိမိအလုပ္ကေပးေသာ plan ကို မ၀ယ္ဘဲ၊ marketplace မွplan ကို၀ယ္မည္ဆိုပါက၊ အမွားၾကီးတခုၿဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရာရွိပါသည္။ အေသအၿခာ နားလည္မွ marketplace မွ၀ယ္ပါ။
(၄) deductibles ဆိုသည့္ေ၀ါဟာရသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာဂါခံစားရၿပီးေဆးကုသကာမွ နဖူးေတြ့ဒူးေတြ့ စတင္ဒုကၡေပးေတာ့သည္။ ဥပမာ-ဆရာ၀န္ၿပခ်ိန္တြင္ deductible plan လက္၀ယ္ရွိသူအေနၿဖင့္ co-insurance ေခၚမိမိခြဲတမ္းအရေပးရမည့္ေပးေငြအၿပင္၊ မိမိအခ်ိဳးက် အိပ္စိုက္ deductible ကိုေပးရန္ တာ၀န္ရွိလာပါသည္။ Obamacare မွလူတိုင္းအတြက္ ယခင္ကန့္သတ္ထားေသာက်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ ကန့္သတ္ခ်က္ကိုရုတ္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း၊ ဤ deductible ကိုအခ်ိဳးက်ေတာင္းခံခြင့္ကိုေပးထားသည္။ deductibles တြင္ high ႏွင့္low (၂)မ်ိဳးရွိရာ၊ high plan လက္၀ယ္ယူထားမိသူတို့ လစဥ္ေၾကးေပးရ ေသာ ပရိမီယံေၾကးသက္သာေသာ္လည္း၊ အိပ္စိုက္ေၾကးနင့္ေနေအာင္ေပးရမည္ဆိုသည္ကိုနားလည္ၾက ဘို့လိုပါသည္။
Obamacare ႏွင့္ Exchange marketplace
(၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွစတင္၍ဤဥပေဒ၏ပင္မၿပဌာန္းခ်က္ၾကီးသက္၀င္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း၊ အသက္အပိုင္း အၿခားလူမ်ိဳးမေရြးအာမခံ၀ယ္ယူခြင့္ႏွင့္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပါတ္ေသာေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားၾကီၾကပ္ေဆာင ္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို့ငွာ၊ ၿပည္နယ္တိုင္းတြင္ health insurance market place/exchange မ်ားထူေထာင္ထား ေပ သည္။ ၿပည္နယ္ေပါင္းထက္၀က္ေလာက္ကၿပည္နယ္အစိုးရမွတိုက္ရိုက္ၾကီးၾကပ္ေသာ စနစ္မ်ားထူေထာင္ထား ေသာ္လည္း၊ အခ်ိ့ဳၿပည္နယ္မ်ားတြင္ဗဟိုအစိုးရမွယခုတိုင္တိုက္ရိုက္ၾကိၾကပ္ေနရေသာ marketplace မ်ားရွိ ေနဆဲၿဖစ္သည္။
(၁) ကာလီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ေနၿမန္မာမိသားစုမ်ားအတြက္ www.coveredca.com ဟူေသာ website မွတက္ေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္သလို၊ ဤ “ၿမန္မာ့ဂဇက္”ပါ insurance agent မ်ားမွေသာ္၎၊ မိမိတို့ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ့အသီးသီး၏၊ zip code မ်ားကိုအသံုးၿပဳ၍ insurance agent မ်ားကိုရွာေဖြၿပီးတိုက္ရိုက္ေတြ့ဆံုကာ၊ ေဆြးေႏြးေမးၿမန္း ၀ယ္ယူၿခင္းကပိုမိထိေရာက္လြယ္ကူေၾကာင္းေတြ့ရပါသည္။ ထို agent မ်ားကို အစိုးရမွ အခေၾကးေငြေပးထားၿပီးၿဖစ္သၿဖင့္ agency fee အခမ်ားေပးရန္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
(၂) က်န္ၿပည္နယ္မ်ားအတြက္မူ www.healthcare.gov ဟူေသာwebsite မွတဆင့္တက္ေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္ ၾကပါသည္။ မိမိတို့ေနထိုင္ရာၿပည္နယ္အစိုးရကတိုက္ေရာက္ၾကီးၾကပ္ပါက၊ ထို website သို့အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိသြားနိုင္ၿပီး၊ ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ မိမိတို့ၿပည္နယ္အစိုးရကတိုက္ရိုက္ၾကီးၾကပ္ၿခင္းမရွိပါကလည္း၊ ဗဟိုအစိုးရ၏ယင္း website မွပင္ local agent မ်ားရွာေဖြကာ၊ ၎တို့ထံသြားေရာက္ၿပီးအခ်ိန္ယူေဆြးေႏြး ၀ယ္ယူၾကရန္အၾကံၿပဳလိုပါသည္။ အမ်ားအားၿဖင့္ ႏို၀င္ဘာ (၁၅) ရက္မွစတင္၀ယ္ယူႏိုင္ၾကပါမည္။
(၃) Marketplace တြင္၀ယ္ယူရာတြင္ plan အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ deductibles မ်ားပါရွိသၿဖင့္၊ ေစ်းသက္သာ မွုတခုတည္းကိုၾကည့္မ၀ယ္ဘဲ၊ တကယ္ၿဖစ္လာပါက၊ မိမိအတြက္စရိတ္စကမွအစ၊ လက္ေတြ့က်က်အပ္စပ္ မည့္ plan မ်ိဳးကို၀ယ္ယူၾကရန္လိုပါသည္။
(၄) plan တိုင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ services ေခၚေစာင့္ေရွာက္မွုအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္၊ ဥပေဒအရ တန္းတူၿဖစ္ရမည္ဟူေသာဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္၊ ယခင္ကလို service ကြာၿခားခ်က္မ်ား မရွိမည္ကိုမပူရ ေတာ့ပါ။ (သို့ေသာ္- Catastrophic ေခၚအေရးေပၚကုသမွုပိုင္းဆိုင္ရာ အာမခံစနစ္တြင္မူ၊ ကန့္သတ္ေသာ လႊမ္းၿခံဳမွုသာရွိပါသည္။)
(၅) အေသးစိပ္ေလ့လာရမည့္အပိုင္းကားdeductible မည္သို့ရွိသည္၊ မိမိေနထိုင္ရာ၀န္းက်င္အတြင္းဆရာ၀န္ ႏွင့္ေဆးရံုမည္စာရင္း၀င္မွု၊ စသည္တို့ကိုအေလးထားရန္လိုအပ္လွပါသည္။
Open Enrollment မ်ား
Medicare, Medicaid ႏွင့္လုပ္ခြင္မ်ားတြင္သာမက၊ ယမန္ႏွစ္မွစတင္၍ marketplace/exchange မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ စာရင္းသြင္းခြင့္ကာလမ်ားကို (ႏို၀င္ဘာ) မွစတင္ၾကၿပီၿဖစ္သည္။ မိမိတို့လုပ္ငန္းအၾကီးအငယ္ေပၚ မူတည္၍ plan/programs မ်ားအမယ္စံုလင္ေအာင္အလုပ္ရွင္ (employers) မ်ားက၊ သူ့ထက္ငါအၿပိဳင္ပံ့ပိုး လာၾကသည္ကိုေတြ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာအခြန္အခကိစၥေၾကာင့္ၿဖစ္သလို၊ လုပ္ခြင္အတြင္း၀န္ထမ္းမ်ားအဆင္ ေၿပစြာၿဖင့္အင္အားၿပည့္ (maximum production) ရရွိေစေရးအတြက္ဟုသံုးသပ္ၾကသူမ်ားကဆိုၾကသည္။
(၁) ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းအေရးၾကီးဆံုးမွာ planမ်ားကိုအေသးစိပ္အခ်ိန္ယူေလ့လာၾကရန္အထူးတိုက္တြန္း လိုပါသည္။ ၿပီးလ်င္ၿပီးေရာဆိုလ်င္၊ အခက္အခဲၾကံဳမွေနာင္တရ ရမည့္အၿဖစ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကရန္လိုပါသည္။
(၂) လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက (အမွန္တကယ္အားၿဖင့္ အာမခံကုမၸဏီ insurance carriers မ်ားက) မိမိ၀န္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းကိုဆန္းစစ္သည့္ health norms ကိန္းဂဏန္းရရွိေရး အတြက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ေသြးေဖါက္စစ္ေဆးၿခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္တကြ biometric အခ်က္အလက္မ်ား စစ္တမ္းစစ္ေကာက္ယူၾကပါသည္။ ထို့အၿပင္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားစြာတို့ကိုေၿဖၾကားေစပါသည္။ ထိုသို့ပါ၀င္ေၿဖဆိုၾကသူ၊ အစစ္ေဆးခံၾကသူတို့ကို ဆြဲေဆာင္မွုတစိပ္တပိုင္းအၿဖစ္၊ လစဥ္ေၾကးပရီမီယံကိုမိမိ လစာမ်ားမွေလ်ွာ့ခ်ၿဖတ္ယူ(dicscount) ၾကပါသည္။ ယင္းbiometric/questionnaire မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ၾကေစလိုပါသည္။
(၃) medical plans မ်ားအတြက္မိမိ မိသားစု၀င္မ်ားအားလံုး၏အမည္ႏွင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အၿပည့့္အစံုထဲ့သြင္းၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိစၥတစံုတခုေၾကာင့္မိမိ မိသားစုတစ္ဦး  (ဇနီး သို့မဟုတ္ခင္ပြန္း)၏ က်န္းမာေရးအာမခံဆံုးရွံုးမွူရွိခဲ့ပါက အခ်ိန္မေရြးမိမိ plan ေအာက္သို့ ခုန္ကူးခြင့္ ရရန္ ၿဖစ္ပါသည္။
(၄) အၿခားplans မ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ေသာ dental, vision, Healthcare Saving Account (HSA), Flexible Spening Account (FSA), life insurance for dependents (including supplemental), accident, death, critical illness insurances, pet insurance, pension plans, vacation time saving/purchase plans, Legal consultation plan, etc. စသည္ ၿဖင့္မ်ိဳးစံုရွိရာ မၿဖစ္မေနထားရွိရမည့္ Medical, Dental ႏွင့္ Vision plans မ်ားကိုမူ၊ တင္ၾကိဳေလ့လာ၀ယ္ယူထားရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ကား ကုသမွုခံယူခ်ိန္ တြင္ေငြအၿပည့္ေပးၿပီး ေနာက္မွreceipt ေၿပစာၿပန္တင္ၿပၿပီးကုန္က်စရိတ္ကိုေတာင္းယူေသာ စနစ္ (reimbursement) သည္၊ အာမခံ စနစ္မဟုတ္ဆိုသည္ကိုခြဲၿခားသိဘို့လိုပါသည္။
(၅)  မိမိက်န္းမာေရးအေနအထားေပၚမူတည္၍၎၊ ခြဲစိတ္ကုသမွုၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မွု (elective surgery) မ်ိဳးမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္၎၊ အစီအစဥ္မ်ားရွိခဲ့ပါက HSA/FSA စေသာ စုေဆာင္းေငြမ်ားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ၏အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေသာက်န္းမာေရးႏွင့္သီးသန့္လူမွုေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္အလြန္ေရပန္းစားေနေသာ အစီအမံမ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ HSA ႏွင့္ FSA accounts တို့၏အဓိကကြာၿခားမွု ကိုသိရန္လိုပါသည္။ HSA account ရွိသူမ်ားအေနၿဖင့္ယင္းစူေဆာင္းေငြကိုရာသက္ပန္စုေဆာင္းထားခြင့္ရွိၿပီး၊ FSA ကိုမူၿပကၡဒိန္ႏွစ္အတြင္းကုန္ေအာင္သံုးရန္အေရးၾကီးသည္ဟူေသာကြာၿခားခ်က္ၾကီးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ယင္းaccounts မ်ားကိုႏွစ္စဥ္ပမာဏတိုးတက္စုေဆာင္းခြင့္မ်ားၿပဳေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ plans မ်ားကို deductible health plans ၀ယ္ယူထားၾကသူေတြမၿဖစ္မေနအပိုေဆာင္းထားသင့္ပါသည္။
(၆) အၿခားအေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ မိမိ၏   401-k ေခၚအိုနာစာစုေဆာင္းေငြစာရင္းတြင္ matching မိမိထဲ့၀င္ေငြတိုင္းအတြက္ယွဥ္တြဲထဲ့၀င္မွုကိုရာႏွဳန္းအမ်ားဆံုးအထိထဲ့၀င္စုေဆာင္းၾကရန္လိုပါသည္။ လူသိမ်ားေသာခံစားခြင့္ၿဖစ္ေသာ္လည္း သတိေမ့ေလ်ာ့၍ မထဲ့၀င္ၾကသူမ်ိဳးမ်ားကိုစာေရးသူမွေတြ့ၾကံဳရဘူး ပါသည္။
Benefit/program ေလွ်ာက္ထားၿခင္း
စာရြက္စာတမ္းအေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္ၾကေသာ ၿမန္မာအမ်ားစုၾကံဳေတြ့ရေသာအဓိကၿပႆနာကား၊ မည္သူက ကူညီေလ်ွာက္ထားေပးမည္လဲဟူေသာေမးခြန္းပင္။ အေမရိကားလိုႏိုင္ငံမွာေမြးၿပီးၾကီးၿပင္းၾကသူလူၿဖဴမ်ိဳးမ်ားပင္၊ လက္ဖ်ားခါရေသာ ရွုတ္ေထြးနက္နဲလွေသာေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ဖံုးဆက္ေခၚဆိုရ ၿခင္း၊ ေၿဖၾကားရၿခင္း၊ အင္တာနက္ၿဖင့္စာရင္းသြင္းၿခင္းစသည့္ မ်ားေၿမာင္လွေသာ အဆင့္မ်ားကိုၿမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားလက္လွမ္းမမွီရၿခင္းမွာမထူးဆန္းလွ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္က်ြမ္း၀င္ေသာၿမန္မာcommunity leaders မ်ား၊ ကူညီလိုရင္းဆႏၵစိတ္ရင္းအမွန္ရွိသူမ်ား အလ်ွိဳလ်ွိဳေပၚထြန္းလာသည္။ (၂၀၀ရ) ႏွစ္မွစ၍ၿမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွုေပၚအေၿခခံ၍ေရႊ့ေၿပာင္းခိုလွံဳလာၾကသူ refugees မ်ား asylees မ်ားႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုးသံုး ေရာက္ရွိအေၿခခ်ၾကသူေတြကိုယင္းေစတနာရွင္မ်ားကလက္လွမ္းမွီသေလာက္အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီၾကသည္ကို၀မ္းေၿမာက္ဂုဏ္ယူဘြယ္ေတြ့ရသည္။ ထူးေသာ္လည္းမဆန္းေသာကိစၥတစ္ရပ္ကား၊ ယင္းအလ်ွိဳလ်ွိဴေသာ ေစတနာရွင္မ်ားၾကားထဲမွ “လုပ္စားလိုသူ”လူတန္းစားတစ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာသည္ကို၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ့ရ ပါသည္။ ထိုသူတို့မွာအစိုးရအသိအမွတ္ၿပဳ လိုင္စင္ရမ်ားလည္းမဟုတ္ၾကေပ။ နားလည္သေလာက္ကူညီ လုပ္ကိုင္ရင္း၊ ၀င္ေငြၿမက္ၿမက္ကေလးရႏိုင္ေသာ “လုပ္အားေပး” လုပ္ငန္းတခုသဖြယ္လက္ရဲဇက္ရဲ ၿဖစ္လာၾကသည္။ မိမိတို့ကိုယ္ကို ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ agency အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏အသိမွတ္ၿပဳ၀န္ထမ္း မ်ားသဖြယ္ သတင္းလႊင့္ လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ေကာင္းစြာရင္ပါး ခဲ့ေသာ ေၿပာင္းေရႊ့ခါစ ၿမန္မာမ်ားအေနၿဖင့္၊ “ကိုယ္တသက္လံုးဆံုးရွံဳးနစ္နာခဲ့တာဘဲ။ ခုမွေတာ့မထူးပါဘူး” ဟူေသာ “မထူး”ေၿဖသိမ့္ စကားၿဖင့္ေငြေၾကးေပးၾကရသည္။ ဥပမာတခုၿပရေသာ္- Green Card ေလ်ွာက္ထား ရာတြင္အစိုးရကိုေပးသြင္း ရမည့္၊ ကုန္က်စရိတ္ (လက္ရွိ ေဒၚလာ ၁၀၇၀) အတြက္၊ ေလွွ်ာက္ထားမည့္သူ refugee တစ္ဦးကို၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးတို့က refugee ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေလ်ွာ့ေပးရန္သာလိုေၾကာင္းေၿပာၿပီး (ေဒၚလာ ၅၀၀) စီေတာင္းပါသည္။ အမွန္စင္စစ္အားၿဖင့္ public assistant ရရွိခံစားေနဆဲၿဖစ္ေသာ ထို refugee မ်ားအတြက္သြင္းေငြကင္း လြတ္ခြင္ ့(fee waiver) အၿပည့္ရွိသည္ ဆိုသည္ကိုအသိလံုး၀မေပး ဘဲထားသည္။ မိသားစု(၅)ေယာက္ရွိေသာ မိသားစုတခုထဲမွရလိုက္သည့္ေငြကိုတြက္ၾကည့္ၾကပါကုန္။ စာဖတ္သူအားလံုးတို့သိၿပီးသည့္အတိုင္း အေမရိကႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္အစိုးရအဆင့္ဆင့္ထံေလွ်ာက္လႊာေလ်ွာက္ ထားရာတြင္ေလွ်ာ့ေစ်း discount ဆိုသည္မွာလံုး၀မရွိဆိုသည့္အခ်က္ကိုပင္။ သတ္မွတ္ေၾကးအၿပည့္သြင္း လ်င္သြင္း(full stated amount) (သို့မဟုတ္) ေပးသြင္းေငြကင္းလြတ္ခြင့္ (fee waive) (၂) မ်ိဳးသာရွိပါသည္။ ထိုနည္းတူ မိသားစုအေၿခအေန ေပၚမူတည္၍အဆင့္ဆင့္ေသာအစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ားကပံုမွန္ (သို့မဟုတ္) ရံပံုေငြပမာဏေပၚမူတည္ေသာ public assistance အမ်ိဳးအမယ္မ်ားစြာေပါမ်ားပါသည္။ လုပ္အားခအေနၿဖင့္ ေတာင္းလိုပါကေၿဗာင္ဖြင့္ေတာင္းၿခင္းသည္အေကာင္းဆံုးေသာအကူအညီေပးနည္းဟုသံုးသပ္မိပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာကဲ့သို့အဆက္အသြယ္ေကာင္းၿပီး လာဘ္ထိုးရန္မလိုဘဲ၊ အရည္အခ်င္းၿပည့္မွီပါကခံစားခြင့္ မ်ားရွိၾကပါသည္။ ထိုခံစားခြင့္မ်ားတြင္ SSI ေခၚ Supplemental Social Security payment, disability benefit, စသည္တို့ကိုကိုယ္တိုင္ကတကယ္မခံစားရဘဲ၊ အစိုးရထံမွလိမ္လည္ ရယူေနေသာအခြင့္အေရးသမား မ်ားလည္းအလြန္ေပါမ်ားလွေပသည္။ ဤအထဲတြင္ၿမန္မာလူမ်ိဳးပညာရွင္ ဆရာ၀န္၊ ေရွ့ေနမ်ားပင္ပါ၀င္ ပါတ္သက္ေသာအၿဖစ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၀မ္းနည္းဘြယ္ၾကားရပါသည္။ အၿခားသူေတြလည္းလုပ္ေနတာဘဲ ဟူေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင့္မၿဖစ္စေလာက္ေငြယူၿပီးပင္လုပ္ေပးၿခင္း ေၾကာင့္အေရးယူပင္ခံရေၾကာင္း ရွက္ဖြယ္လိလိ ၾကားရသည္။ အစိုးရခံစားခြင့္ public assistance ကိုသပိတ္၀င္ အိတ္၀င္တဖက္မွရယူခံစားရင္း အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္းေရရြတ္ၾကသူေတြလည္းေတြ့ရဘူးၿပီ။ ဘယ္သူတရား ပ်က္ပ်က္ကိုယ္မပ်က္ရဘူး ဟူေသာဆိုဆံုးမစကားကိုထို၀င္ေငြေကာင္းေသာပညာရွင္မ်ားေမ့ေလ်ာ္ၾကေရာ့ထင္။
“ခံစားခြင့္”ဟူသည္မွာ “အခြင့္ထူး” မဟုတ္ဆိုသည္ကိုခံစားခြင့္ရရွိၾကသူေတြလက္ခံဘို့လိုသလို၊ အေမရိက ၿပည္ထူေထာင္စဥ္က founding fathers ၾကီးမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ၾကီးၿဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေၾကၿငာစာ တမ္းပါ “လူသားတို့ရွိအပ္ေသာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ၾကီးမ်ားရရွိခံစားခြင့္ရွိေသာလူ့ေဘာင္ဘ၀” ထူေထာင္ရန္ဟူေသာပဋိဥာဥ္ ၿပဌာန္းခ်က္အႏွစ္သာရကို ၿမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ၾကဘို့လိုပါသည္။ ခံစားခြင့္ မ်ားႏွင့္အေထာက္အပံ့မွန္သမွ်သည္၊ ခံစားခြင့္ရၾကသူေတြကလိုက္နာရမည့္ႏိုင္ငံသားတို့၏တာ၀န္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ လိုက္ပါသည္မို့၊ ခံစားခြင့္ရသည္ႏွင့္အူၿမဴးမေနၾကရန္လိုသလို၊ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ကိစၥေတြတပံုတပင္ ရွိသည္ဆိုသည္ကိုမေမ့ၾကပါႏွင့္။ မိမိေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ကို public assistance ေခၚအစိုးရ ေထာက္ပံ့ ကူညီၾကသူမ်ားကအေခ်ာင္ရယူခံစား ေနၾကသည္ဟူေသာ မနာလို စိတ္မ်ားကို ခ၀ါခ် ၾကရန္လို ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနၿဖင့္မိမိတို့အသိႏွင့္ ယွဥ္လ်က္မိမိတို့၏မွားယြင္း ေနေသာအယူအဆမ်ားပယ္ေဖ်ာက္လ်က္၊ မလုပ္အပ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားရပ္တန့္ ၿခင္းမရွိပါက၊ အသက္အရြယ္ရခ်ိန္ေရာက္ကာမွ၊ ဘ၀ပ်က္ေသာ အေၿခသို့ တမဟုတ္ၿခင္းေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းၾကိဳတင္သတိေပးလိုပါသည္။ အခြင့္ေရးအေခ်ာင္လိုက္ၾကသူေတြႏွင့္အခြင့္အေရးေဆာင္က်ဥ္းေပးမွုအေပၚေခါင္းပံုၿဖတ္မွုကင္းေသာ ၿပည္ပ ေရာက္ၿမန္မာအသိုင္းအ၀န္းၾကီတရပ္ထူေထာင္ၿခင္းၿဖင့္လူမ်ိဳးဂုဏ္ကိုၿမွင့္တင္ၾကပါစို့ဟူ၍။

Sunday, November 16, 2014

“ေစတနာ” ၏ ၀န္…..ကိုထမ္းၿခင္းအေမရိကၿပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ၿမိဳ့တၿမိဳ့၏လုပ္ငန္းခြင္တခုတြင္၊ ၾကက္ေၿခနီအသင္းၾကီးက ေသြးအလွူခံေသာေနရာတခုသို့စာေရးသူ ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ ေသြးထုတ္ယူရာတြင္က်ြမ္းက်င္သူ၊ သူနာၿပဳ မ်ားကိုၾကက္ေၿခနီအသင္းကလစာေပးရေၾကာင္းသိရေသာအခါအံ့ၾသမိသည္။ ထိုအလွူခံ လုပ္ငန္းကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသူကားေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးဟုဆိုပါသည္။ အနည္းငယ္စပ္စုမိရာက၊ ထိုသူက ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္၊ လမ်ားစြာကပင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုသူ အေနၿဖင့္ကံေကာင္းေထာက္မစြာေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားအၿပားထဲမွေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္းၾကားရေသာအခါ၊ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ၿဖစ္သြားမိသည္။ ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးပင္ၿဖစ္လင့္ကစား၊ အရည္အေသြး မွီေသာ္ လည္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္စစ္ေဆးၿခင္း၊ လုပ္အားေပးတို့အတြက္ ထိခိုက္အာမခံ မ်ားေဆာင္ေပးရၿခင္းစသည္တို့ကို၊ အဆိုပါၾကက္ေၿခနီအဖြဲ့ၾကီးကလုပ္ေဆာင္က်ခံေပးရသည္ ဟုဆိုသည္။ ေစတနာထားတာပင္၊ ထားခ်င္တိုင္းထားခြင့္မရေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးပါေပ။
ယင္းႏွင့္တဆက္တည္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံဳလာၾကသူမိသားစုအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ လုပ္အားၿဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူခံစားခြင့္အတြက္၊ လုပ္အားေပးရာတြင္အခက္အခဲၿဖစ္ၾကရပံုမ်ားကိုသတိရမိပါသည္။ မိသားစုုမ်ားအတြင္းကေလးသူငယ္ရွိသူမ်ားအတြက္၊ ေၿပာင္းေရႊ့ခါစ ဂရုစိုက္ၾကပ္မတ္မွုႏွင့္အလုပ္ရွာေဖြစဥ္ ကာလအတြင္း၊ သင့္တင့္ေသာေထာက္ပံ့ေၾကးပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္၊ အေမရိကန္အစိုးရက Work for Family/ Welfare to Work အစီအမံမ်ားကိုၿပည္နယ္တိုင္းတြင္ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ၊ မိဘမ်ား အေနၿဖင့္မိမိမိတ္ေဆြ၊ ေနထိုင္ရာ၀န္းက်င္တို့တြင္ အိမ္မွုကိစၥတႏိုင္တပိုင္လုပ္အားေပးၿခင္းကိုအခ်ိန္သတ္မွတ္ ၍လုပ္အားေပးေစၿခင္းၿဖင့္၊ အစိုးရကေထာက္ပံ့ေၾကးပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ၿပႆနာကား၊ လုပ္အားေပးရမည့္အိမ္ ကိုရွာေဖြရန္အခက္အခဲ ရွိေနၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ စကားမက်ြမ္းက်င္မွုေၾကာင့္လူမ်ိဳးၿခားမ်ားထက္၊ နီးစပ္ရာၿမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ားအိမ္၊ လုပ္ငန္းတို့တြင္ မိမိတို့တႏိုင္လုပ္အားေပးခြင့္ရရန္၊ ေမတၱာရပ္ခံရပါသည္။ အားနာလြန္းသၿဖင့္ ရက္သတၱအနည္းငယ္သာလက္ခံၾကေသာ္လည္း၊ ရက္မ်ားလာလ်င္ဆက္လက္လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းေၿပာလာ ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းရင္း ကား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းရင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရပါက၊ မိမိအေပၚက်ေရာက္လာမည့္ တာ၀န္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကိုေၾကာက္ရြံ့ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ၀န္ထမ္းအခမဲ့အက်ိဳးေဆာင္ရာတြင္ပင္ အခက္အခဲရွိေသာႏိုင္ငံပါေပ။ အခမဲ့ လုပ္အားကိုပင္လက္မခံႏိုင္ေသာ၊ လက္မခံရဲေသာ၊ အေမရိကႏိုင္ငံသား မ်ား၊ အေမရိကႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာမ်ားအလုပ္ရွင္/အိမ္ရွင္မ်ား ကိုပင္၊ အသစ္ေရာက္ရွိခါစေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံုသူတို့ နားမလည္နိုင္ၾက။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက၊ စာေရးသူတို့ေက်ာင္းသားဘ၀ လုပ္အားေပးခဲ့ၾကပံုမ်ားကိုၿပန္ေၿပာင္းသတိရမိပါ သည္။ ဤေဆာင္းပါးေရးသားခ်ိန္သည္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး‘အ’သံုးလံုးလုပ္အားေပး သက္တမ္း ႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုက်င္းပခိ်န္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ထိုကာလလမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္တခုတည္း ေသာတရား၀င္လူငယ္အဖြဲ့အစည္းၿဖစ္သည့္ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ့သို့၊ လူငယ္ဘာ၀စူးစမ္း၊ စြန့္စားလိုၾကသူ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားေၿခစံုပစ္၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း၊ စာမတတ္သူပေၿပာက္ေရး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦကဲ့သို့တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆည္ေၿမာင္း တာတမံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္အားေပးမ်ားသို့၊ လူငယ္အရြယ္ေပါင္းစံုတို့ေၿခဆန့္လုပ္အားေပးၾကသည္။ မိမိ တို့ေနထိုင္ရာေနအိမ္မွခြာ၍ မိမိတို့မေရာက္ဖူးေသာ၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားသို့၊ ဗဟုသုတလည္းရ၊ ေပ်ာ္ လည္းေပ်ာ္ရႊင္ရေသာ ထိုလုပ္အားေပး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ၾကသူေတြထဲတြင္ယေန့၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ့ အစည္းၾကီးမ်ား၊ ဌာနအၾကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားပင္ၿဖစ္ေနၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေစတနာ့ ၀န္ထမ္းလုပ္အား ေပးရန္ေလ်ွာက္ထားၾကစဥ္က၊ မိမိတို့ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမည့္ကိစၥ၊ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ ေရာက္ႏိုင္မည့္ကိစၥ မ်ားကိုသိၾကေသာ္လည္း၊ လုပ္အားေပးၾကသူေတြကမေမးၾကသလို၊ ထိုစီမံခ်က္လုပ္ငန္း မ်ားကိုဦးေဆာင္ၾကသူ ေတြကလည္း၊ ေဆြးေႏြးၿခင္းအလ်င္းမရွိခဲ့ၾကေခ်။ ယင္းအေလ့အထသည္ ၿမန္မာ့ေၿမ တြင္ယေန့တိုင္ရွင္သန္ လ်က္၊ ေစတနာ၏အာနိသင္အေရာင္သည္လင္းလက္ခ်င္တိုင္း လင္းလက္လ်က္ရွိေနေသး သည္ကား ဂုဏ္ယူ စရာမွတ္ေက်ာက္တခုပင္မဟုတ္ပါလား။ ေငြေၾကးလုပ္အားေပးခဆိုသည္မွာေ၀းေရာ၊ မိမိတို့ လုပ္အားေပးစဥ၊္ လႏွင့္ခ်ီေသာ ကာလအတြင္းတည္းခိုခြင့္ေပးသည္ေသာအိမ္ရွင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေၾကြးေမြး ဧည့္ခံမွုတို့ႏွင့္ တင္းတိမ္ၾကသည္။ စီစဥ္ၾကသူေတြကေၾကြးေသာပဲဟင္းႏွင့္ဆန္ၾကမ္းသည္၊ ယေန့တိုင္ေမ့မရ ေသာနတ္သုဒၶာ မ်ားၿဖစ္ၾကဆဲပင္။ ထိုႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုပြဲတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရၾကသူေတြလက္တဆုပ္စာမွ်သာ ရွိေသာ္ လည္း၊ ႏွစ္ပရေစၦဒ မ်ားစြာေနပူစပ္ခါးမေရွာင္လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ား၏ ေဒသခံလူထုႏွင့္လုပ္အားေပးၾကသူအားလံုးတို၏စိတ္အစဥ္၀ယ္ ၾကည္ႏူးပီတိၾကီးမားစြာကိန္းေအာင္း ေနမည္မွာအမွန္ပင္။ ယင္းေစတနာသည္ အမွန္တကယ္ေစတနာဟုခံယူမိပါသည္။
ေၿပာင္းလဲလာေသာႏိုင္ငံေရးလူမွုေရးေရစီးေၾကာင္းေၾကာင့္ယေန့ၿမန္မာၿပည္သူအမ်ားသည္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရာက္ရွိအေၿခခ်ေနထိုင္ၾကလ်က္ရွိေပၿပီ။ ေစတနာ၏တန္ဘိုးသည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး သံုးပါးလံုးပါပါမွ၊ စစ္မွန္ေသာေစတနာဟု ဗုဒၶေဒသနာတြင္အဆိုရွိသၿဖင့္၊ မိမိတို့က်ြမ္းက်င္ရာလိမၼာရာတို့ၿဖင့္တဖက္သား အေပၚကူညီေစာင္မမွုတို့ၿဖင့္ကူညီၿခင္းသည္၊ လူသားတိုင္းထားအပ္ေသာစိတ္ေစတနာပင္မဟုတ္ပါလား။ သို့ေသာ္ေစတနာေရစီးကမ္းၿပိဳၾကရင္း၊ ေ၀ဒနာရၾကသူ ေတြလည္း မနည္းၿပီ။ မိမိကူညီေပးလိုက္ရေသာ အေၾကာင္းအခ်င္းရာကိစၥတခုအတြက္၊ တဖက္လူမွတခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္တုန့္ၿပန္လာေရးအတြက္အေမွ်ာ္ၾကီးေမွ်ာ္ ၾကသူေတြ၊ ထင္တိုင္းမေပါက္ေသာအခါ၊ ေဒါသထြက္တတ္ေသာ သဘာ၀ကားလူတိုင္းတြင္အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆိုသလိုရွိၾကသည္။ ယင္းကားပယ္ေရွာင္သင့္ေသာအက်င့္ဆိုး တခုၿဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေစတနာ ေရာင္ၿပန္ဟပ္ခံလိုမွုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿခင္းသည္၊ မိမိ၏စိတ္ကို ဒုကၡေပးရာေရာက္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရာက္ၿမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္းေစတနာၿပိဳင္ၾကရင္း၊ မနာလိုမွု၊ မေက်နပ္မွု၊ ရန္လိုမွုတို့သည္ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ့ရသည္။ ယေန့ community leaders မ်ားဟုအမ်ားက နားလည္ထားၾကသူအေတာ္မ်ားမ်ား (အားလံုး လိုလိုပင္ ဟုဆိုပါစို့) သည္အမွန္စင္စစ္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေခါင္းေဆာင္တင္ထားေသာ (self-appointed or self-designated) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္လ်င္လည္း၊ မိမိႏွင့္နီးစပ္ၿပီး၊ မိမိႏွင့္စိတ္တူသေဘာ တူသူတို့က၀ိုင္းသေဘာတူတင္ေၿမွာက္ထားခံရေသာ community leaders မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို့ထဲ တြင္ “ဒီမိုကေရစီ”ဟုေအာ္ၿပီး၊ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကိုေ၀ဖန္ခံရေသာအခါဆတ္ဆတ္ထိမခံနာတတ္ၾကသူေတြ အ ေတာ္အမ်ားေတြ့ရၿပီး၊ တဖက္လူေၿပာသားခ်က္ကိုစိတ္ရွည္သီးခံၿပီး၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားသံုးသပ္တတ္သူမ်ိဳးမ်ားကို လည္းေတြ့ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္သာလုပ္ခ်င္ၾကေသာေစတနာရွင္မ်ိဳးမ်ား၊ ေပၚပင္ေနာက္လိုက္လိုေသာ ေစတနာရွင္အမည္ခံ၊ “တစ္ပြဲတိုး” ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္းေတြ့ရန္မခက္ခဲလွေပ။ ဆရာမ်ား၍ေနာက္လိုက္ နည္းေသာၿမန္မာ့လူ့အဖြဲ့စည္းၾကီးေလာ။
တဖန္ နားလည္သူ၊ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကဦးေဆာင္ေသာကိစၥကို ေနာက္ လိုက္မလုပ္လိုၾကသူေတြမ်ားေသာ ၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာမ်ားကိုအလႊာစံု၊ လူတန္းစားစံုထဲ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ့ေနရသည္။ နားလည္ၾကသူ ေတြကဦးေဆာင္ၾကသည္ကိုေနာက္ကလိုက္ရန္၀န္ေလး ၾကေသာ၊ မင္းသားၾကီးမလုပ္ရ၍ပါတ္မထိုးေဖါက္ လိုသူေတြေနရာတိုင္းေတြ့ရသည္။ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္း ေပစြ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လိုသူေခါင္းေဆာင္မ်ား၍၊ ေနာက္လိုက္မဲ့ေသာ “ေစတနာ”သည္မည္သည့္ ေစတနာမ်ိဳးလဲ ဆိုသည္ကိုေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္လာသည္။
အမွန္စင္စစ္အားၿဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုၾကသူေတြမွလည္း၊ အာဃာတလြန္စြာၾကီးမားၾကသည္ကို ေတြ့ရသည္။ မိမိရာထူးအာဏာရွိခ်ိန္ရာထူးရွိန္ေၾကာင့္တမ်ိဳး၊ ရာထူးမဲ့ခ်ိန္တြင္လည္းအာဏာမဲ့ေဒါသတို့ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ထြက္တတ္ေသာ၊ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုကိုအတိုင္းသားၿမင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ဟူေသာ ေစတနာသည္၊ အမွန္အားၿဖင့္၊ ၀ါသနာကိုအေၿခခံေသာစရိုက္လကၡဏာမွသည္၊ မေတာ္တဆၿဖစ္ၿဖစ္၊ တမင္ဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ တဖက္အင္အားစုမွဖိႏွိပ္၊ ညွင္းပမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မွုေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေရးဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္၊ အနစ္နာခံ အဆံုးရွံုးခံၾကၿခင္းၿဖင့္၊ “အနစ္နာ”မွတ္ေက်ာက္တင္ၿခင္းခံၾကရသည္။ ထို”၀ါသနာ”ႏွင့္ “အနစ္နာ”သည္ “ေစတနာ”လမ္းေၾကာင္းေပၚ သို့မိမိကိုယ္ကိုတင္ေပးလိုက္မွန္းမသိတင္ေပးလိုက္ခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။ “ေဗထိ” ဟူေသာႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္း ဆိုင္းသံၾကားရလ်င္ မ“က”ရလ်င္(၀င္မပါရလ်င္)မေနႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပိုးသည္ ေစတနာကိုအရင္းခံသည္ ဟုေစာေၾကာမည္ေလာ။ အမ်ားအက်ိဳးကိုသယ္ပိုးသည္ဆိုရာ၀ယ္၊ လူငယ္ဘ၀လုပ္ အားေပးၾကရာမွ စစ္တိုက္ေသာစစ္သား မွအစ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ community leaders မ်ားသာမက၊ လူမွုပရ ဟိတကိုဦးစား ေပးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္ ဆရာ၀န္၊ သူနာၿပဳ ႏွင့္ ၿပည္သူ့ရဲ၊ မီးသတ္၊ ႏွင့္ၾကက္ေၿခနီအဆံုး အလံုးစံုပါ၀င္ၾကေလသည္။ လုပ္အားတတ္ႏိုင္သူေတြကလုပ္အားလွဴဒါန္းၾကသလို၊ ေငြအား၊ ပညာဒါနအား၊ အၾကံေပးလမ္းညႊန္ၿခင္းၿဖင့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေပသည္။
အေမရိကားလိုႏိုင္ငံတြင္ donation ေခၚလွဴဒါန္းမွုအတြက္၊ အခြန္ဌာနၾကီး၏အသိအမွတ္ၿပဳ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿဖတ္ပိုင္းကို ၿမန္မာတို့က၊ မိမိလွဴဒါန္းရာရာဌာန၊ အဖြဲ့အစည္းမွ၊ မရမေနေတာင္းတတ္ေသာ၊ အက်င့္သည္ ေကာင္းစြာစြဲၿမဲေနၿပီၿဖစ္သည္။ လုပ္အားေပးလ်င္အသိအမွတ္ၿပဳလႊာေလာက္ကိုေတာ့လိုခ်င္လာသည္။ အနဲဆံုး စင္ေပၚမွမိမိအမည္ကိုေခၚဆိုဂုဏ္ၿပဳသံကိုၾကားခ်င္ေနၾကၿပီ။ ေစတနာဟူသည္၊ မိမိကေပးၿပီးလ်င္၊ တဖက္လူထံ မွၿပန္လည္ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းအလ်င္းမရွိမွသာ၊ ေစတနာခရီးေရာက္၍၊ အစ/အလယ္/အဆံုး(၃) တန္ေစတနာေပါက္ သည္ဟုဆိုၾကေသာ္ၿငားလည္း၊ ထိုအာနိသင္ကို ၿမန္မာေတြ၊ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေပၿပီ။ ေဒါသ၊ ၿပစ္တင္ၿခင္းႏွင့္ ေရာၿပြန္းေသာ ေစတနာကိုေပးၾကလိုသူေတြမ်ားလာေပၿပီ။ “ေစတနာနဲ့ေၿပာတာ၊ ဒင္းကဘာ ေကာင္မို့ လည္း” ဟူေသာ အေတြးအေခၚလႊမ္းမိုးေသာ ေခတ္ၾကီးသို့ဆိုက္ ေရာက္မွန္းမသိဆိုက္ေရာက္ေန ေပၿပီ။ “ငါ့ေစတနာက၊ ေ၀ဒနာၿဖစ္ပါေပါ့လား” ဟု၀မ္းနဲပက္လက္ၿဖစ္ၾကရသူမ်ိဳးေတြလဲရွိသည္။ “ေနရာတိုင္းေစတနာ ထားလို့မရဘူး” ဟူေသာ “ဘူး”၀ါဒကိုလက္ကိုင္ထားေသာသူမ်ိဳးေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အတြင္း၀င္ေရာက္လာ ၿခင္းသည္၊ ထိုအဖြဲ့အစည္း၏ပ်က္စီးရာလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပးလိုက္ေသာ တြန္းအားတခုၿဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ေစတနာကိုအရင္းခံပါသည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ကိုင္ထားသင့္ေသာ ကြယ္လြန္သူ သမၼတရီဂင္၏အဆိုတခုၿဖင့္နိဂုံးခ်ဳပ္လိုပါသည္။
“There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn’t mind who gets the credit”!