Sunday, November 16, 2014

“ေစတနာ” ၏ ၀န္…..ကိုထမ္းၿခင္းအေမရိကၿပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ၿမိဳ့တၿမိဳ့၏လုပ္ငန္းခြင္တခုတြင္၊ ၾကက္ေၿခနီအသင္းၾကီးက ေသြးအလွူခံေသာေနရာတခုသို့စာေရးသူ ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ ေသြးထုတ္ယူရာတြင္က်ြမ္းက်င္သူ၊ သူနာၿပဳ မ်ားကိုၾကက္ေၿခနီအသင္းကလစာေပးရေၾကာင္းသိရေသာအခါအံ့ၾသမိသည္။ ထိုအလွူခံ လုပ္ငန္းကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသူကားေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးဟုဆိုပါသည္။ အနည္းငယ္စပ္စုမိရာက၊ ထိုသူက ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္၊ လမ်ားစြာကပင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုသူ အေနၿဖင့္ကံေကာင္းေထာက္မစြာေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားအၿပားထဲမွေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္းၾကားရေသာအခါ၊ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ၿဖစ္သြားမိသည္။ ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးပင္ၿဖစ္လင့္ကစား၊ အရည္အေသြး မွီေသာ္ လည္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္စစ္ေဆးၿခင္း၊ လုပ္အားေပးတို့အတြက္ ထိခိုက္အာမခံ မ်ားေဆာင္ေပးရၿခင္းစသည္တို့ကို၊ အဆိုပါၾကက္ေၿခနီအဖြဲ့ၾကီးကလုပ္ေဆာင္က်ခံေပးရသည္ ဟုဆိုသည္။ ေစတနာထားတာပင္၊ ထားခ်င္တိုင္းထားခြင့္မရေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးပါေပ။
ယင္းႏွင့္တဆက္တည္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံဳလာၾကသူမိသားစုအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ လုပ္အားၿဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူခံစားခြင့္အတြက္၊ လုပ္အားေပးရာတြင္အခက္အခဲၿဖစ္ၾကရပံုမ်ားကိုသတိရမိပါသည္။ မိသားစုုမ်ားအတြင္းကေလးသူငယ္ရွိသူမ်ားအတြက္၊ ေၿပာင္းေရႊ့ခါစ ဂရုစိုက္ၾကပ္မတ္မွုႏွင့္အလုပ္ရွာေဖြစဥ္ ကာလအတြင္း၊ သင့္တင့္ေသာေထာက္ပံ့ေၾကးပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္၊ အေမရိကန္အစိုးရက Work for Family/ Welfare to Work အစီအမံမ်ားကိုၿပည္နယ္တိုင္းတြင္ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ၊ မိဘမ်ား အေနၿဖင့္မိမိမိတ္ေဆြ၊ ေနထိုင္ရာ၀န္းက်င္တို့တြင္ အိမ္မွုကိစၥတႏိုင္တပိုင္လုပ္အားေပးၿခင္းကိုအခ်ိန္သတ္မွတ္ ၍လုပ္အားေပးေစၿခင္းၿဖင့္၊ အစိုးရကေထာက္ပံ့ေၾကးပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ၿပႆနာကား၊ လုပ္အားေပးရမည့္အိမ္ ကိုရွာေဖြရန္အခက္အခဲ ရွိေနၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ စကားမက်ြမ္းက်င္မွုေၾကာင့္လူမ်ိဳးၿခားမ်ားထက္၊ နီးစပ္ရာၿမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ားအိမ္၊ လုပ္ငန္းတို့တြင္ မိမိတို့တႏိုင္လုပ္အားေပးခြင့္ရရန္၊ ေမတၱာရပ္ခံရပါသည္။ အားနာလြန္းသၿဖင့္ ရက္သတၱအနည္းငယ္သာလက္ခံၾကေသာ္လည္း၊ ရက္မ်ားလာလ်င္ဆက္လက္လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းေၿပာလာ ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းရင္း ကား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းရင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရပါက၊ မိမိအေပၚက်ေရာက္လာမည့္ တာ၀န္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကိုေၾကာက္ရြံ့ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ၀န္ထမ္းအခမဲ့အက်ိဳးေဆာင္ရာတြင္ပင္ အခက္အခဲရွိေသာႏိုင္ငံပါေပ။ အခမဲ့ လုပ္အားကိုပင္လက္မခံႏိုင္ေသာ၊ လက္မခံရဲေသာ၊ အေမရိကႏိုင္ငံသား မ်ား၊ အေမရိကႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာမ်ားအလုပ္ရွင္/အိမ္ရွင္မ်ား ကိုပင္၊ အသစ္ေရာက္ရွိခါစေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံုသူတို့ နားမလည္နိုင္ၾက။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက၊ စာေရးသူတို့ေက်ာင္းသားဘ၀ လုပ္အားေပးခဲ့ၾကပံုမ်ားကိုၿပန္ေၿပာင္းသတိရမိပါ သည္။ ဤေဆာင္းပါးေရးသားခ်ိန္သည္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး‘အ’သံုးလံုးလုပ္အားေပး သက္တမ္း ႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုက်င္းပခိ်န္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ထိုကာလလမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္တခုတည္း ေသာတရား၀င္လူငယ္အဖြဲ့အစည္းၿဖစ္သည့္ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ့သို့၊ လူငယ္ဘာ၀စူးစမ္း၊ စြန့္စားလိုၾကသူ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားေၿခစံုပစ္၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း၊ စာမတတ္သူပေၿပာက္ေရး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦကဲ့သို့တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆည္ေၿမာင္း တာတမံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္အားေပးမ်ားသို့၊ လူငယ္အရြယ္ေပါင္းစံုတို့ေၿခဆန့္လုပ္အားေပးၾကသည္။ မိမိ တို့ေနထိုင္ရာေနအိမ္မွခြာ၍ မိမိတို့မေရာက္ဖူးေသာ၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားသို့၊ ဗဟုသုတလည္းရ၊ ေပ်ာ္ လည္းေပ်ာ္ရႊင္ရေသာ ထိုလုပ္အားေပး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ၾကသူေတြထဲတြင္ယေန့၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ့ အစည္းၾကီးမ်ား၊ ဌာနအၾကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားပင္ၿဖစ္ေနၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေစတနာ့ ၀န္ထမ္းလုပ္အား ေပးရန္ေလ်ွာက္ထားၾကစဥ္က၊ မိမိတို့ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမည့္ကိစၥ၊ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ ေရာက္ႏိုင္မည့္ကိစၥ မ်ားကိုသိၾကေသာ္လည္း၊ လုပ္အားေပးၾကသူေတြကမေမးၾကသလို၊ ထိုစီမံခ်က္လုပ္ငန္း မ်ားကိုဦးေဆာင္ၾကသူ ေတြကလည္း၊ ေဆြးေႏြးၿခင္းအလ်င္းမရွိခဲ့ၾကေခ်။ ယင္းအေလ့အထသည္ ၿမန္မာ့ေၿမ တြင္ယေန့တိုင္ရွင္သန္ လ်က္၊ ေစတနာ၏အာနိသင္အေရာင္သည္လင္းလက္ခ်င္တိုင္း လင္းလက္လ်က္ရွိေနေသး သည္ကား ဂုဏ္ယူ စရာမွတ္ေက်ာက္တခုပင္မဟုတ္ပါလား။ ေငြေၾကးလုပ္အားေပးခဆိုသည္မွာေ၀းေရာ၊ မိမိတို့ လုပ္အားေပးစဥ၊္ လႏွင့္ခ်ီေသာ ကာလအတြင္းတည္းခိုခြင့္ေပးသည္ေသာအိမ္ရွင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေၾကြးေမြး ဧည့္ခံမွုတို့ႏွင့္ တင္းတိမ္ၾကသည္။ စီစဥ္ၾကသူေတြကေၾကြးေသာပဲဟင္းႏွင့္ဆန္ၾကမ္းသည္၊ ယေန့တိုင္ေမ့မရ ေသာနတ္သုဒၶာ မ်ားၿဖစ္ၾကဆဲပင္။ ထိုႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုပြဲတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရၾကသူေတြလက္တဆုပ္စာမွ်သာ ရွိေသာ္ လည္း၊ ႏွစ္ပရေစၦဒ မ်ားစြာေနပူစပ္ခါးမေရွာင္လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ား၏ ေဒသခံလူထုႏွင့္လုပ္အားေပးၾကသူအားလံုးတို၏စိတ္အစဥ္၀ယ္ ၾကည္ႏူးပီတိၾကီးမားစြာကိန္းေအာင္း ေနမည္မွာအမွန္ပင္။ ယင္းေစတနာသည္ အမွန္တကယ္ေစတနာဟုခံယူမိပါသည္။
ေၿပာင္းလဲလာေသာႏိုင္ငံေရးလူမွုေရးေရစီးေၾကာင္းေၾကာင့္ယေန့ၿမန္မာၿပည္သူအမ်ားသည္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရာက္ရွိအေၿခခ်ေနထိုင္ၾကလ်က္ရွိေပၿပီ။ ေစတနာ၏တန္ဘိုးသည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး သံုးပါးလံုးပါပါမွ၊ စစ္မွန္ေသာေစတနာဟု ဗုဒၶေဒသနာတြင္အဆိုရွိသၿဖင့္၊ မိမိတို့က်ြမ္းက်င္ရာလိမၼာရာတို့ၿဖင့္တဖက္သား အေပၚကူညီေစာင္မမွုတို့ၿဖင့္ကူညီၿခင္းသည္၊ လူသားတိုင္းထားအပ္ေသာစိတ္ေစတနာပင္မဟုတ္ပါလား။ သို့ေသာ္ေစတနာေရစီးကမ္းၿပိဳၾကရင္း၊ ေ၀ဒနာရၾကသူ ေတြလည္း မနည္းၿပီ။ မိမိကူညီေပးလိုက္ရေသာ အေၾကာင္းအခ်င္းရာကိစၥတခုအတြက္၊ တဖက္လူမွတခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္တုန့္ၿပန္လာေရးအတြက္အေမွ်ာ္ၾကီးေမွ်ာ္ ၾကသူေတြ၊ ထင္တိုင္းမေပါက္ေသာအခါ၊ ေဒါသထြက္တတ္ေသာ သဘာ၀ကားလူတိုင္းတြင္အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆိုသလိုရွိၾကသည္။ ယင္းကားပယ္ေရွာင္သင့္ေသာအက်င့္ဆိုး တခုၿဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေစတနာ ေရာင္ၿပန္ဟပ္ခံလိုမွုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿခင္းသည္၊ မိမိ၏စိတ္ကို ဒုကၡေပးရာေရာက္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရာက္ၿမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္းေစတနာၿပိဳင္ၾကရင္း၊ မနာလိုမွု၊ မေက်နပ္မွု၊ ရန္လိုမွုတို့သည္ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ့ရသည္။ ယေန့ community leaders မ်ားဟုအမ်ားက နားလည္ထားၾကသူအေတာ္မ်ားမ်ား (အားလံုး လိုလိုပင္ ဟုဆိုပါစို့) သည္အမွန္စင္စစ္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေခါင္းေဆာင္တင္ထားေသာ (self-appointed or self-designated) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္လ်င္လည္း၊ မိမိႏွင့္နီးစပ္ၿပီး၊ မိမိႏွင့္စိတ္တူသေဘာ တူသူတို့က၀ိုင္းသေဘာတူတင္ေၿမွာက္ထားခံရေသာ community leaders မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို့ထဲ တြင္ “ဒီမိုကေရစီ”ဟုေအာ္ၿပီး၊ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကိုေ၀ဖန္ခံရေသာအခါဆတ္ဆတ္ထိမခံနာတတ္ၾကသူေတြ အ ေတာ္အမ်ားေတြ့ရၿပီး၊ တဖက္လူေၿပာသားခ်က္ကိုစိတ္ရွည္သီးခံၿပီး၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားသံုးသပ္တတ္သူမ်ိဳးမ်ားကို လည္းေတြ့ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္သာလုပ္ခ်င္ၾကေသာေစတနာရွင္မ်ိဳးမ်ား၊ ေပၚပင္ေနာက္လိုက္လိုေသာ ေစတနာရွင္အမည္ခံ၊ “တစ္ပြဲတိုး” ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္းေတြ့ရန္မခက္ခဲလွေပ။ ဆရာမ်ား၍ေနာက္လိုက္ နည္းေသာၿမန္မာ့လူ့အဖြဲ့စည္းၾကီးေလာ။
တဖန္ နားလည္သူ၊ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကဦးေဆာင္ေသာကိစၥကို ေနာက္ လိုက္မလုပ္လိုၾကသူေတြမ်ားေသာ ၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာမ်ားကိုအလႊာစံု၊ လူတန္းစားစံုထဲ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ့ေနရသည္။ နားလည္ၾကသူ ေတြကဦးေဆာင္ၾကသည္ကိုေနာက္ကလိုက္ရန္၀န္ေလး ၾကေသာ၊ မင္းသားၾကီးမလုပ္ရ၍ပါတ္မထိုးေဖါက္ လိုသူေတြေနရာတိုင္းေတြ့ရသည္။ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္း ေပစြ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လိုသူေခါင္းေဆာင္မ်ား၍၊ ေနာက္လိုက္မဲ့ေသာ “ေစတနာ”သည္မည္သည့္ ေစတနာမ်ိဳးလဲ ဆိုသည္ကိုေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္လာသည္။
အမွန္စင္စစ္အားၿဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟုဆိုၾကသူေတြမွလည္း၊ အာဃာတလြန္စြာၾကီးမားၾကသည္ကို ေတြ့ရသည္။ မိမိရာထူးအာဏာရွိခ်ိန္ရာထူးရွိန္ေၾကာင့္တမ်ိဳး၊ ရာထူးမဲ့ခ်ိန္တြင္လည္းအာဏာမဲ့ေဒါသတို့ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ထြက္တတ္ေသာ၊ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုကိုအတိုင္းသားၿမင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ဟူေသာ ေစတနာသည္၊ အမွန္အားၿဖင့္၊ ၀ါသနာကိုအေၿခခံေသာစရိုက္လကၡဏာမွသည္၊ မေတာ္တဆၿဖစ္ၿဖစ္၊ တမင္ဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ တဖက္အင္အားစုမွဖိႏွိပ္၊ ညွင္းပမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မွုေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေရးဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္၊ အနစ္နာခံ အဆံုးရွံုးခံၾကၿခင္းၿဖင့္၊ “အနစ္နာ”မွတ္ေက်ာက္တင္ၿခင္းခံၾကရသည္။ ထို”၀ါသနာ”ႏွင့္ “အနစ္နာ”သည္ “ေစတနာ”လမ္းေၾကာင္းေပၚ သို့မိမိကိုယ္ကိုတင္ေပးလိုက္မွန္းမသိတင္ေပးလိုက္ခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။ “ေဗထိ” ဟူေသာႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္း ဆိုင္းသံၾကားရလ်င္ မ“က”ရလ်င္(၀င္မပါရလ်င္)မေနႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပိုးသည္ ေစတနာကိုအရင္းခံသည္ ဟုေစာေၾကာမည္ေလာ။ အမ်ားအက်ိဳးကိုသယ္ပိုးသည္ဆိုရာ၀ယ္၊ လူငယ္ဘ၀လုပ္ အားေပးၾကရာမွ စစ္တိုက္ေသာစစ္သား မွအစ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ community leaders မ်ားသာမက၊ လူမွုပရ ဟိတကိုဦးစား ေပးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္ ဆရာ၀န္၊ သူနာၿပဳ ႏွင့္ ၿပည္သူ့ရဲ၊ မီးသတ္၊ ႏွင့္ၾကက္ေၿခနီအဆံုး အလံုးစံုပါ၀င္ၾကေလသည္။ လုပ္အားတတ္ႏိုင္သူေတြကလုပ္အားလွဴဒါန္းၾကသလို၊ ေငြအား၊ ပညာဒါနအား၊ အၾကံေပးလမ္းညႊန္ၿခင္းၿဖင့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေပသည္။
အေမရိကားလိုႏိုင္ငံတြင္ donation ေခၚလွဴဒါန္းမွုအတြက္၊ အခြန္ဌာနၾကီး၏အသိအမွတ္ၿပဳ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿဖတ္ပိုင္းကို ၿမန္မာတို့က၊ မိမိလွဴဒါန္းရာရာဌာန၊ အဖြဲ့အစည္းမွ၊ မရမေနေတာင္းတတ္ေသာ၊ အက်င့္သည္ ေကာင္းစြာစြဲၿမဲေနၿပီၿဖစ္သည္။ လုပ္အားေပးလ်င္အသိအမွတ္ၿပဳလႊာေလာက္ကိုေတာ့လိုခ်င္လာသည္။ အနဲဆံုး စင္ေပၚမွမိမိအမည္ကိုေခၚဆိုဂုဏ္ၿပဳသံကိုၾကားခ်င္ေနၾကၿပီ။ ေစတနာဟူသည္၊ မိမိကေပးၿပီးလ်င္၊ တဖက္လူထံ မွၿပန္လည္ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းအလ်င္းမရွိမွသာ၊ ေစတနာခရီးေရာက္၍၊ အစ/အလယ္/အဆံုး(၃) တန္ေစတနာေပါက္ သည္ဟုဆိုၾကေသာ္ၿငားလည္း၊ ထိုအာနိသင္ကို ၿမန္မာေတြ၊ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေပၿပီ။ ေဒါသ၊ ၿပစ္တင္ၿခင္းႏွင့္ ေရာၿပြန္းေသာ ေစတနာကိုေပးၾကလိုသူေတြမ်ားလာေပၿပီ။ “ေစတနာနဲ့ေၿပာတာ၊ ဒင္းကဘာ ေကာင္မို့ လည္း” ဟူေသာ အေတြးအေခၚလႊမ္းမိုးေသာ ေခတ္ၾကီးသို့ဆိုက္ ေရာက္မွန္းမသိဆိုက္ေရာက္ေန ေပၿပီ။ “ငါ့ေစတနာက၊ ေ၀ဒနာၿဖစ္ပါေပါ့လား” ဟု၀မ္းနဲပက္လက္ၿဖစ္ၾကရသူမ်ိဳးေတြလဲရွိသည္။ “ေနရာတိုင္းေစတနာ ထားလို့မရဘူး” ဟူေသာ “ဘူး”၀ါဒကိုလက္ကိုင္ထားေသာသူမ်ိဳးေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အတြင္း၀င္ေရာက္လာ ၿခင္းသည္၊ ထိုအဖြဲ့အစည္း၏ပ်က္စီးရာလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပးလိုက္ေသာ တြန္းအားတခုၿဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ေစတနာကိုအရင္းခံပါသည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ကိုင္ထားသင့္ေသာ ကြယ္လြန္သူ သမၼတရီဂင္၏အဆိုတခုၿဖင့္နိဂုံးခ်ဳပ္လိုပါသည္။
“There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn’t mind who gets the credit”!

Tuesday, September 30, 2014

Another reason America's economy never fails!

When my talented nephew Min introduced me a company called Alibaba few years ago, I was not so excited of it's business scope. But it surprised me when I found more than a dozen trading Burmese companies were being listed with their products on it's website. The name alibaba itself is not so appealing to me since it seems associated with "theft", don't you? Today Alibaba enters the legendary New York stock exchange, where heavyweight businesses haboured. Jack Ma, who crafted 'Alibaba' from his tiny apartment in China in 1999, is the founder of today's $231 billions worth online trading business. According to NYSE, Alibaba is the first ever company with the biggest asset that entered in the history. Believe it or not, it's asset is now larger than eBay and Amazon combined!
Jack Ma is smart! He makes money from the third world like Burma and knows very well his asset value cannot be stable in the volatile third world. He makes sure his wealth stays in the solid financial world, which is not even in Europe; it is United States! How the hack of this guy who was born and raised in capitalism-prohibited communist country China knows how to grow business and find the financial safe haven?
In any given corner of any part of the world, Chinese and Indians are historically the leaders in shaping business and economy. This tradition will continue indefinitely; whether you agree/like it or not. Moreover they are smart in where to keep their money!
Decades ago, my classmate murmured the America 's economic leadership would go down in the history. It turned out that's not true when looked it it's tracking. Jack Ma has proven it!
This is another reason America 's economy never fails!