Tuesday, June 23, 2015

ၿမန္မာ့ပံုရိပ္ကိုေဖၚညႊန္းေနေသာသမိုင္းတြင္မည့္ (၂၀၁၄) သန္းေခါင္စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားၿမန္မာအစိုးရထုတ္ေန့စဥ္သတင္းစာၾကီးမ်ားတြင္၊ ၿပီးခဲ့ေသာေမလကုန္ (၃၁)ရက္ေန့မွစတင္၍၊ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ မတ္(၂၉)မွဧၿပီ(၁၀)ရက္အထိကၿမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာ စိတ္၀င္စားဘြယ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို(၃)ရက္တိုင္ဆက္တိုက္ေဖၚၿပခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာေခါင္း ၾကီးပိုင္း တြင္“ၿပည္လံုးက်ြတ္” ဟုေဖၚညႊန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ အမွန္စင္စစ္ၿပည္လံုးက်ြတ္မေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ပါ။ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရးအဖြဲ့သိမ္းပိုက္နယ္ေၿမေက်းရြာ (၉၇)ရြာ၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္မိမိတို့ လူမိ်ဳးစုကိုေၿဖဆိုခြင့္ မရသၿဖင့္ေကာက္ခံခြင့္မရၿခငး္ႏွင့္ ကရင္ၿပည္နယ္ဖာပြန္ၿမိဳ့နယ္ရွိေဒသအခ်ိဳ့တြင္လံုၿခံဳေရး အေၿခအေနေၾကာင့္ ဟုအေၾကာင္းၿပထားသၿဖင့္၊ လက္ရွိအစိုးရ၏ၾသဇာ အာဏာသက္ေရာက္မွုႏိုင္ငံတ၀ွမ္း အၿပည့္မရွိေသး ေၾကာင္းလွစ္ဟ၀န္ခံသကဲ့သို့ၿဖစ္သြားပါသည္။ အစိုးရအစီရင္ခံစာမွယင္းေၿမၾကီးေၿမပံုေပးလက္ေတြ့ကြင္းဆင္းေကာက္ခံမွုမၿပဳႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဤအစီရင္ခံစာ ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုမည္သို့မည္ပံုတြက္ခ်က္ရရွိေၾကာင္းကိုမူ၊ အၾကမ္းဖ်ဥ္းရွင္းလင္းၿပထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ ရာနယ္ေၿမမ်ားရွိ၊ မူလေကာင္းကင္ေၿမပံုတိုင္းတာမွု၊ ေနအိမ္အေဆာက္အစီကြင္းဆင္းေရးဆြဲထားေသာ အခ်က္မ်ား ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲံမ်ားမွေပးပို့ေသာစာရင္းအင္းႏွင့္ ယခင္ေကာက္ခံခဲ့ေသာ ညႊန္ၿပကိန္းမ်ားတိုက္ဆိုင္ခ်က္လ်က္အနီးစပ္ဆံုးကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုရယူအသံုးၿပဳေၾကာင္းရွင္းလင္းထားပါသည္။ အမွန္ဆိုရလ်င္သန္းေခါင္စာရင္းဟူသည္မွာ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ကိုက္တြင္၊ စာရင္းေကာက္သူတို့က ထိုေကာက္ ကြက္ေနအိမ္အတြင္းရွိလူဦးေရကိုသာအေၿခၿပဳေကာက္ခံေသာအေၿခခံက်လြန္းသည့္စနစ္ေဟာင္းသာၿဖစ္ပါ သည္။ ေခတ္အလိုက္အေရးတၾကီးလိုအပ္သည့္၊ လူမွုစီးပြား (socio-economic demography) ကိုေဖၚညႊန္း ႏိုင္မည့္ လက္ေတြ့က်ေသာစနစ္ (enumeration strategy) ေပၚတြင္မ်ားစြာတည္မွီေနေပသည္။ ပညာရွင္ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္းသေဘာတူထားသည့္ အခ်က္ကား၊ အလံုးစံုလၽြမ္းၿခံဳ၍ၿပီးၿပည့္စံုေသာသန္းေခါင္ စာရင္းဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ်မရွိႏိုင္ပါဆိုေသာ အခ်က္ၾကီးပင္ၿဖစ္သည္ကို စာဖတ္သူအားလံုး/ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၾကသူ အားလံုးတို့ကေကာင္းစြာနားလည္ လက္ခံၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ (true value of the complete population can never be measured with complete accuracy)
သို့ဆိုလ်င္ယခုလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္တရား၀င္ထုတ္ၿပန္ေသာ(၂၀၁၄)ၿမန္မာနိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းခ်ဳပ္၏ တိက်မွန္ကန္မွုကိုဆန္းစစ္ၾကပါစို့။ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္တြင္တစ္ၾကိမ္၊ (၁၉၈၃)ခုႏွစ္တြင္တစ္ၾကိမ္ေကာက္ခံခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းၿပီးေနာက္၊ ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ၾကာအၿပီး၊ယခုေကာက္ခံေသာသန္းေခါင္စာရင္းသည္၊ ယခင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္ပံုစံႏွင့္အေတာ္ၾကီးၿခားနားသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုေလ့လာသူတိုင္းေကာင္းစြာသိမည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဓိကအခ်က္ကားေၿမၾကီးေၿမပံုဂရပ္ဖစ္ကိုအေၿခခံၿခင္း၊ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အၿဖစ္အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာပညာရွင္ေပါင္းစံုတို့၏ technical assistance ကိုရယူလ်က္၊ ပရိုဂရမ္မ်ားေရးဆြဲၿခင္း၊ ေမးခြန္း questionnaires မ်ားသတ္မွတ္ၿခင္း၊ ယင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဘးခ်င္းယွဥ္လက္ လုပ္ငန္းအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖၚၿခင္း၊ တို့ကားခ်ီးက်ဴးဘြယ္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေဖၚၿပခဲ့ေသာ ၿပည္နယ္(၃)ခုရွိေဒသအခ်ိဳ့ခ်န္လွပ္ခဲ့ရမွုကိုလည္း၊ ဖြင့္ဟ၀ံခံနိုင္ခဲ့ၿခင္းမွာလည္း၊ အမွန္ကန္ဆံုးေသာသန္းေခါင္ စာရင္းခ်ဳပ္တခုထြက္ေပၚလာေရးကိုဦးစားေပးလိုေသာ လက္ရွိအစိုးရ၏ေစတနာအရိပ္အေယာင္ကိုၿမင္ ေတြ့ရပါသည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းၿပီးၿပည့္စံုေသာသန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ၿပန္ႏိုင္ေရးမွာ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ်မၿဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို့၊ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာေသာလူေနမွု၀န္းက်င္တြင္ လိုအပ္ၿခင္းမရွိေတာ့ေသာ စာရင္းေကာက္ခံၿခင္းနည္းဗ်ဴဟာတခုၿဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုနားလည္ၾကဘို့လိုပါသည္။ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒတြင္ႏိုင္ငံအတြင္းမွီတင္း ေနထိုင္သူတို့အားလံုးကို(၁၀)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရန္ၿပဌာန္းခဲ့ေသာအေမရိကၿပည္ေထာင္စုတြင္ပင္ ၿပီးၿပည့္စံုေသာသန္းေခါင္စာရင္းမရွိသလို၊ ရွိရန္လည္းမလိုေတာ့ေသာေကာက္ခံပံုနည္းဗ်ဴဟာအၿဖစ္ အထင္အရွားရွိေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာSocio-economic demography ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာ၊ ပံုမွန္ကာလပါတ္ (regular periodical census) အတြင္း၊ အဓိပၸါယ္အတိအက်ဖြင့္ဆိုေသာတိုက္ရိုက္ေကာက္ခံ ရမည့္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေထာင္စုေကာက္ကြက္ (definition of residence) ကိုေကာက္ခံသူေရာ၊ အေကာက္ခံရ သူမိသားစုက၊ ေကာင္းစြာနားလည္ၾကယံုမက၊ လက္ခံၾကဘို့လိုပါသည္။ စာရင္းေကာက္သူတို့ကေကာက္ခံယူသြားေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို၊ သက္ဆိုင္ရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံ၊ ထိမ္းသိမ္း၊ ၿပဳစုသူ တို့က၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကိုၿဖန့္ေ၀ေပး၍၊ ထိုမိသားစုအေပၚအေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းအလ်င္းမရွိပါဟူေသာ၊ ကန္ု့သတ္ခ်က္ကိုသန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအတြင္းအတိအကက်ၿပဆိုထားယံုမက၊ အေကာက္ခံခံရသူ တို့ကပါထိုဥပေဒ၏အာဏာသက္ေရာက္မွုကို အၾကြင္းမဲ့လက္ခံေရးေပၚမ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းတို့၏ၿခားနားေသာ ၀ိေသသႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုတို့ကိုနားလည္ၾကဘို့လိုပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဟူသည္မိမိအတြက္ တိုက္ရိုက္(သို့မဟုတ္)သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားၿဖင့္အက်ိဳးၿပဳႏိုင္မည့္ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကိုသာေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဆိုသည္ကိုရွင္းလင္းနားလည္ၾကဘို့လိုပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ထုိလူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ(၂၀၁၄) ထုတ္ၿပန္ပြဲတြင္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍၊ ယခုအခ်ိန္ပါ၀င္ႏိုင္ၿခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ (၂၀၁၆) ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္မွထုတ္ၿပန္နိုင္ မည္ဟုဆိုထားသၿဖင့္၊ သံသယစိုးရိမ္စိတ္ပြားမိသည္မွာအမွန္ၿဖစ္သည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ႏို၀င္ဘာလဦးပိုင္းေရြးေကာက္ပြဲမွအေရြးေကာက္ခံအစိုးရအသစ္တက္ၿပီးမွ၊ ဤစာရင္းကိုထုတ္ၿပန္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုေလ့လာသူအေတာ္မ်ားမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခ်ိန္ တြင္၊ မိမိတို့ ၏တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုအမွန္အတိုင္းထည့္သြင္းခြင့္ေပးထားခဲ့ၿပီး၊ အၿခားလူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္တကြစာရင္းၿပဳစုရာတြင္အဘယ္ေၾကာင့္၊ ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ားကိုယခုခ်န္လွပ္ခဲ့သနည္း ဆိုသည့္အခ်က္ကား ေစာဒကတက္စရာၾကီးၿဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္းလူမ်ိဳးအဓိကရုဏ္း မ်ားၿမိဳ့ၾကီးအခ်ိဳ့တြင္ၿဖစ္ခဲ့ၿခင္း၊ “ရိုဟင္ဂ်ာ”ေခၚလူမ်ိဳးစုၿမန္မာ့သမိုင္းတြင္မရွိဟူေသာအာဏာပိုင္အစိုးရမ်ား ၏အတင္းအဓမၼမသတင္းထုတ္ၿပန္မွုမ်ားက၊ ဤသန္းေခါင္စာရင္း၏အတိအက်ဆံုးၿဖစ္ႏိုင္မည့္၊ အရည္အေသြး ကိုမ်ားစြာက်ဆင္းေစသည္ကားမၿငင္းႏိုင္ ဘြယ္ေသာ၊ မၿဖစ္သင့္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏အမည္မ်ားကို (၃)လံုးပါ လူမ်ိဳးသေကႍတ (3 characters code) ၿဖင့္စာရင္းေကာက္ ခ်ိန္တြင္ထဲ့သြင္းၿပီးကာမွ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအမည္ကို ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ညွိႏွိဳင္းလ်က္ ေနာက္ႏွစ္ဆန္းေလာက္မွထုတ္ၿပန္မည္ဟုဆိုထားသည္။ သန္းေခါင္စားရင္းတို့ဟူသည္ကားအေကာက္ခံခံရသူ မိသားစုအိမ္ေထာင္စု၀င္တို့၏ေၿပာဆိုအသိေပးခ်က္ ေပၚတြင္သာ၊ လံုးလံုးလ်ားလ်ားလိုက္နာၿဖည့္သြင္းရမည္ ဆိုသည္ကားႏိုင္ငံတကာက်င့္ထံုးမူၿဖစ္သည္ကို အာဏာပိုင္တို့ေမ့ေလ်ာ့ၾကေလသေလာ။ မိမိိတို့၏လူမ်ိဳးစုကို လြတ္လပ္စြာစာရင္းေပးသြင္းခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ media တို့တြင္အတိအက်ဆိုထားၿပီးကာမွ၊ လူ၀င္မွုၾကိၾကပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူ့အင္အား၀န္ၾကီးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာလူမ်ိဳးစုၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္မရွိေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေၿပာဆိုယံုမက၊ ရိုဟင္ဂ်ာဟုစာရင္းသြင္းပါကလက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေၿပာဆိုၿခင္းတို့က၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွု အေပၚ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူပညာရွိမ်ားႏွင့္၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ယံုၾကည္မွုအေပၚမ်ားစြာသံသယ စိုးရိမ္စိတ္ပြား ေစသည္မွာအမွန္ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို့ေခတ္အဆက္ဆက္ႏိုင္ငံသားၿပည္သူတို့အေပၚဖိႏွိပ္ခ်ဳတ္ခ်ယ္ အေရးယူမွုမ်ားစြာလုပ္ခဲ့ေသာ၊ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံေၾကာင့္၊ အမ်ားၿပည္သူကယခုေကာက္ခံခဲ့ေသာသန္း ေခါင္စာရင္းအေပၚၾကီးစြာေသာ၊ သံသယစိုးရိမ္မွုမ်ားရွိခဲ့မည္မွာအမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သို့ေသာ္လည္းအစိုးရ၏ ယခင္ႏွင့္မတူေသာmedia ေပါင္းစံုတို့တြင္အသိပညာေပး၊ လွံဳ့ေဆာ္မ်ားစြာတို့က၊ လက္ရွိသန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုအစီရင္ခံစာကို၊ ယခင္ႏွင့္မတူပိုမိုတိက်ေစခဲ့သည္ဟုထင္ၿမင္မိပါသည္။ ထို့အၿပင္ ၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာမ်ား၏စာရင္းကိုထဲ့သြင္းေမးၿမန္းထားေသာ္လည္းဤအစီရင္ခံၾကီးတြင္မည္သို့နည္းၿဖင့္ပါ၀င္ေၾကာင္းတိတိက်က်ရွင္းလင္းထားၿခင္းမရွိပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းဟူသည္ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေကာက္ခံခ်ိန္ ကာလ အတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားကိုသာအေၿခခံေကာက္ခံသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ေရာက္ရွိေနေသာ ၿမန္မာမ်ားစာရင္းကိုမူသန္း(၅၀)ေသာစာရင္းခ်ဳုပ္တြင္ထဲ့သြင္းထားၿခင္းရွိမရွိကိုေသခ်ာစြာရွင္းလင္းထားၿခင္းမရွိပါ။ ၿပည္ပေနၿမန္မာမ်ားပါ၀င္မွုသံရံုး၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားႏွင့္အစိုးရခြင့္ၿပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ေရာက္ရွိေန မ်ားကိုမူသီးသန့္ စာရင္းေဖၚၿပထားသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားထံတြင္အိမ္ေထာင္စုမ်ားက၊ မိမိတိုႏွင့္ဆက္ စပ္ပါတ္သက္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားၿပည္ပတြင္အေၿခခ်ေရာက္ရွိေနထိုင္ေၾကာင္း ေဖၚၿပအသိေပးၿခင္းရွိမရွိဆိုသည္ကိုတိက်စြာသိႏိုင္ ရန္ကားလြန္စြာခက္ခဲလွပါသည္။ သို့ေသာ္လည္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ့အစည္း မ်ားႏွင့္၊ လူထုလူတန္း စားအဖြဲ့အစည္းမ်ားက၊ ဤသမိုင္း ၀င္လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတြင္၊ ရွင္းလင္းသိနားလည္ရန္ လူထုအား ပညာေပး ႏိုင္ခဲ့မွုအလြန္အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ့ရရွိရပါသည္။ မည္သို့ပင္ဆိုေစ၊ မ်ားစြာေသာအခက္အခဲ ၾကားမွအမွန္ကန္အတိက်ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္မည့္ဤၿပန္တမ္းၾကီးကိုေတြ့ၿမင္ခြင့္ရသၿဖင့္မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရ ၿဖစ္မိပါသည္။
ၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားစိတ္၀င္စားႏိုင္မည္ဟုယူဆရေသာအစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ေၾကၿငာခဲ့ေသာ (၂၀၁၄)လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ပံုရိပ္အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ လူ၀င္မွု ၾကိၾကပ္ေရးႏွင့္ၿပည္သူ့အင္အား၀န္ၾကီးဌာနတို့ကထုတ္ၿပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာတို့ကိုမူရင္းေဖၚၿပခ်က္အတိုင္း ေဖၚၿပလိုက္ပါသည္။ ထို့အၿပင္UNICEF မွ(၂၀၁၃)အေၿခခံအခ်က္ အလက္ အေပၚမူတည္ထုတ္ၿပန္ေသာညႊန္ၿပ ကိန္းမ်ားကိုလည္းၿဖည့္စြက္ထားပါသည္။
လူဦးေရစုစုေပါင္း
၅၁,၄၈၆,၂၅၃ ဦး
      စာရင္းေကာက္ယူရရွိသူဦးေရေပါင္း
        ၅၀,၂၇၉,၉၀၀
      စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ေသာၿပည္နယ္(၃)ခုရွိေဒသအခ်ိုဳ့ေနလူဦးေရေပါင္း
         ၁,၂၀၆,၃၅၃
      (က်ား)ဦးေရ
        ၂၄,၈၂၄,၅၈၆
      (မ)ဦးေရ
        ၂၆,၆၆၁,၆၆၇
လူဦးေရအမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၄၀%
လူဦးေရအနည္းဆံုးေနထိုင္သည့္ ေနၿပည္ေတာ္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားၿပည္နယ္
၃.၅%
လူဦးေရသိပ္သည္းဆ (တစ္စတုရန္းမိုင္)
၂၉.၃၈ ဦး
ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာလူဦးေရေပါင္း (၃၅၄၀၁၉၅၇-ဦး)
၇၀%
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ခန့္မွန္းလူဦးေရတိုးတက္မွုႏွဳန္း (၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၄ အတြင္း)
၀.၈၉%
(၁၉၈၃)ေနာက္ပိုင္းလူဦးေရ (Age) pyramid - အသက္အရြယ္အလိုက္မွီခိုမွုႏိွုင္းယွဥ္ ခ်က္ကိုေလ့လာႏိုင္ သည္။ အစိုးရ၏ဆန္းစစ္ခ်က္အရ (၁၈-၆၄ႏွစ္အသက္ပိုင္းအတြင္း) ဦးေရအမ်ားဆံုးတိုး တက္လာခ်ိန္တြင္ (၀-၉ႏွစ္)ဥိးေရက်ဆင္းသြားသၿဖင့္၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာဦးေရ ပမာဏတိုးလာၿခင္းသည္လုပ္အားအခ်ိဳးအစား Population bonus ရရွိသည့္အတြက္ လုပ္အားအေၿခအေနေကာင္းလာေၾကာင္းဆိုထားသည္။
‘Pot-shaped’ pyramid
(‘Bell-shaped’ after 1983)
စုစုေပါင္းမွီခိုမွုအခ်ိဳးအစား
၅၂.၅%
အိမ္ေထာင္စုစုေပါင္း
    အမ်ိဳးသမီးဦးစီးေသာအိမ္ေထာင္စု%
၁၀,၈၇၇,၈၃၂ ဦး
၂၃.၇%
ပ်မ္းမွ် အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏အရြယ္အစား (၂ဦး မွ ၅ဦးရွိအိမ္ေထာင္စု%)
၄.၄ ဦး (၇၀%)
အသက္(၁၅)ႏွစ္အထက္အိမ္ေထာင္ရွိ ဦးေရ% (က်ား/မ)
၅၇.၇%/၆၁.၄%
မုဆိုးမ/ဖို% (အမ်ားစုအမ်ိဳးသမီး ၃၅ႏွစ္အထက္္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား၅၅ ႏွစ္အထက္)
၁၀.၄%/၃.၁%
ၿပည္တြင္းတြင္အရပ္ေဒသေၿပာင္းေရႊ့ေနထိုင္ရသူဦးေရအမ်ားစုမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ား (အမိ်ဳးသားထက္ပိုမ်ား)
၅၃%
အိမ္ေထာင္စုေၿဖၾကားခ်က္အရ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို့ေရာက္ရွိေနသူ (ခန့္မွန္း)
        အမ်ိဳးသားဦးေရ (%)
        ၿပည္ပသို့ေရာက္ရွိေနသူဦးေရအမ်ားဆံုးၿပည္နယ္မ်ား
        ၿမန္မာတို့အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ
၂-သန္းခန့္
၁.၂-သန္း (၆၁%)
မြန္၊ကရင္၊ရွမ္း
ထိုင္း။ မေလးရွား
အေမရိကၿပည္ေထာင္စုတြင္ေရာက္ရွိေနထိုင္သူ - ဦးေရ(ၿပည္ပေရာက္%)
က်ား/မ
အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ေနထိုင္သူ ဦးေရ (ခ်င္းၿပည္နယ္)
ဒုတိယ အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ေနထိုင္သူ ဦးေရ (ရန္ကုန္တိုင္း)
၃၇,၅၇၇(၁.၉%)
၂၁,၉၃၇/၁၅,၆၄၀
၁၂,၁၁၇ ဦး
၁၁,၅၇၉ ဦး
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္အမ်ားဆံုးေၿပာင္းေရႊ့အေၿခခ်ရာႏိုင္ငံ - ဦးေရ
(ၿပည္ပေရာက္%)
၁,၄၁၈,၄၇၂ (၇၀.၂%)
ၿမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္း/မိသားစုႏွင့္အစိုးရခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ၿပည္ပသို့ေရာက္ရွိေနသူဦးေရ
၉၇၂-ဦး
အသက္(၁၅)ႏွစ္အထက္စာတတ္ေၿမာက္မွု%
၈၉.၅%
အသက္ (၁၅ မွ ၆၄ႏွစ္ၾကား) အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာလုပ္သားအင္အား%(က်ား/မ)
၆၇% (၈၅/၅၁%)
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနမွု%
၁၉.၄%
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္တြင္ အတန္းပညာမရွိသူ%
၁၄.၁၂%
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္တြင္ မူလတန္းပညာသာရွိသူ%
၄၅.၁၇%
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္တြင္ အထက္တန္းပညာရွိသူ%
၁၀.၂၅%
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္တြင္ တကၠသိုလ္တခုခုမွဘြဲ့ရရွိသူ%
၇.၀၅%
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္တြင္ ဘြဲ့လြန္ပညာရရွိသူ%
၀.၂၉%
အသက္(၅)ႏွစ္အထက္တြင္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရရွိသူ
၀.၁၃%
အလုပ္အကိုင္ရရွိမွု ႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳး (က်ား/မ)
၆၄.၄% (၈၂/၄၈%)
အလုပ္လက္မဲ့ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ (၁၅ မွ ၆၄ ႏွစ္ၾကား)အခ်ိဳး%
၄%
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏စုစုေပါင္းကေလးေမြးဖြားမွုကေလးဦးေရ
   အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏စုစုေပါင္းကေလးေမြးဖြားမွုကေလးဦးေရ
   အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏စုစုေပါင္းကေလးေမြးဖြားမွုကေလးဦးေရ (ၿမိဳ့ၿပ)
   အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏စုစုေပါင္းကေလးေမြးဖြားမွုကေလးဦးေရ (ေက်းလက္)
၂.၃ ဦး
၄.၀၃ ဦး
၁.၈ ဦး
၂.၅ ဦး
ေမြးဖြားစဥ္ေမ်ွာ္မွန္းသက္တမ္း (Life Expectancy at birth) {ေဒသတြင္းအနိမ့္ဆံုးၿဖစ္}
(က်ား/မ - ႏွစ္)
UNICEF (2014) ခန့္မွန္းခ်က္ မွာ ၆၅-ႏွစ္
၆၆.၈ ႏွစ္
(၆၃.၉/၆၉.၉ႏွစ္)
အရွင္ေမြး (၁,၀၀၀) တြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ေသဆံုးမွုႏွဳန္း (Infant Mortality Rate)
UNICEF (2014) ခန့္မွန္းခ်က္ မွာ ၄၀-ဦး
၆၂ ဦး

အရွင္ေမြး (၁,၀၀၀) တြင္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ေသဆံုးမွုႏွဳန္း (Under-5 Mortality Rate)
UNICEF (2014) ခန့္မွန္းခ်က္ မွာ ၅၁-ဦး
၇၂ ဦး
မသန္စြမ္းမွု% (အသက္ ၄၀ မွစတင္ၿမင့္မ်ားလာၿပီး ၆၅အထက္ပိုမ်ားလာသည္) (အၿမင္အာရံုခ်ိဳ့တဲ့မွု%အမ်ားဆံုး)
၄.၆%
(၅၄%)
အိမ္ပိုင္ဆိုင္မွု%
(သစ္/၀ါးပ်ဥ္တို့ၿဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာအိမ္%)
(တိုက္/တိုက္ခံအိမ္%)
၈၆%
(၇၉%)
(၉.၁%)
လ်ွပ္စစ္မီးသံုးႏိုင္ေသာအိမ္ေထာင္စု%
(ၿမိဳ့ၿပ/ေက်းလက္)
၃၂.၄%
(၇၈/၁၅%)
ေရရရွိ္မွု အရင္းအၿမစ္ (water resource) အဓိကမွာအ၀ီစိတြင္းၿဖစ္ပါသည္
၃၁.၄%
ေရသန့္စက္/ဗူးသံုးသူ%
၃၁%
ေရေကာင္းေရသန့္ရရွိေသာအိမ္ေထာင္စုဦးေရ%
၇၀%
သန့္ရွင္းေသာယင္လံုအိမ္သာ (ေရဆြဲ/ေရေလာင္းအပါအ၀င္)
ေရဆြဲအိမ္သာသက္သက္%
၇၄.၃%
၂.၁%
အိမ္သာလံုး၀မရွိေသာအိမ္ေထာင္စု%
၁၄.၄%
ရုပ္ၿမင္သံၾကားစက္ရွိအိမ္ေထာင္စု% (ၿမိဳ့ၿပ/ေက်းလက္%)
၄၉.၅% (၇၆/၄၀%)
လက္ကိုင္ဖံုးသံုစြဲမွု% (ၿမိဳ့ၿပ/ေက်းလက္%)
ၾကိဳဖံုး သံုးစြဲမွု%
၃၃% (၆၄/၂၁%)
၄.၈%
အင္တာနက္တပ္ဆင္အသံုးၿပဳသူ (ၿမိဳ့ၿပ/ေက်းလက္%)
၆.၂% (၁၇/၂%)
မည္သည့္ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ွပိုင္ဆိုင္ၿခင္းမရွိသူ%
၃၀.၃%
ေရဒီယို၊ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ ၾကိဳးဖံုး၊ လက္ကိုင္ဖံုး၊ ကြန္ၿပဴတာႏွင့္အိမ္တြင္းခ်ိတ္ဆက္ အင္တာနက္အားလံုးရွိသူ%
၀.၅%
ေမာ္ေတာ္ယဥ္ (ကား/ပစ္ကပ္/ဗင္/ထရပ္) ပိုင္ဆိုင္မွု% (ၿမိဳ့ၿပတြင္ပိုင္ဆိုင္မွု%)
၃.၁% (၇၂%)
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ပိုင္ဆိုင္မွု% (ေက်းလက္တြင္ပိုင္ဆိုင္မွု%)
၃၈.၇% (၇၀%)
ၿပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး (ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမပါ)
၁၅
ခရိုင္ေပါင္း
၇၄
ၿမိဳ့နယ္/ၿမိဳ့နယ္ခြဲေပါင္း
၄၁၂
ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း (စတုရန္းမိုင္ေပါင္း)
၂,၆၁၂,၂၇၇ မိုင္
အသက္(၁၀)ႏွစ္အထက္ကိုင္ေဆာင္သည့္သက္ေသခံလက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား -
(က) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္

(ခ) ဧည့္ႏိုင္ငံသား%
(ဂ) ႏိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူ%
(ဃ)အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္%
(င) သာႆနာ၀င္%
(စ) ယာယီသက္ေသခံကတ္%
(ဆ) ႏိုင္ငံၿခားသားမွတ္ပံုတင္ကတ္%
(ဇ) ႏိုင္ငံၿခားသားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္%
(စ်) မည္သည့္ကတ္မွကိုင္ေဆာင္မထားသူ%

၂၈,၃၉၇,၅၁၉ ဦး (၆၉%)
၀.၁%
၀.၄%
၁.၇%
၀.၆%
၀.၅%
၀.၁% ေအာက္
၀.၁%
၂၇.၃%
ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းသန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ေသာေၿမဧရိယာ%
၁% ေအာက္
ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းသန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူႏိုင္ေသာလူဦးေရ%
၂.၃၄%
(၁၉၈၃) မွတိုးတက္လာေသာလူဦးေရေပါင္း%
၄၆%
အေသးစိပ္ေလ့လာရန္ - www.dop.gov.mm