Sunday, February 22, 2015

အေမရိကၿပည္ေထာင္စု၊ Census ၂၀၂၀ အၾကိဳ ဆယ္စုႏွစ္လယ္ ၿမန္မာ့လူဦးေရအေၿခၿပ (အပိုင္း-ခ)


ၿပီးခဲ့ေသာလကၿဖန့္ေ၀ေသာ”ၿမန္မာဂဇက္”တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း (၂၀၁၀)အေမရိကႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမွု အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းၾကီးတြင္၊ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို့၏အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ိဳးစံု တို့ေၾကာင့္၊ ၿမန္မာလူဦးေရစုစုေပါင္း (တစ္သိန္း)ေက်ာ္ႏွင့္သာတင္းတိမ္ခဲ့ရေၾကာင္းေဖၚၿပခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ လူဦးေရ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္မွုသည္၊ ႏိုင္ငံဖြားအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳး အၿမတ္မ်ားစြာမရွိ လွေသာ္လည္း၊ တၿပည္ရပ္ၿခားမွေၿပာင္းေရႊ့လာသူၿပည္ပဖြားမ်ားအတြက္လြန္စြာအေရးၾကီး လွသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ၿမန္မာအမ်ားတို့မ်က္ေၿခၿပတ္ၾကသည္မွာ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ဥပမာအားၿဖင့္- ၿမန္မာႏွင့္တဆက္တစပ္တည္းႏိုင္ငံဖြားမ်ားၿဖစ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္လူမ်ိဳးကြဲဟူ၍ လံုး၀မရွိၿခင္းေၾကာင့္၊ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးဟူ၍တစုတစည္းတည္းစာရင္းတစ္ခုတည္းေပါက္ေရာက္သၿဖင့္၊ ယေန့အေမရိကႏိုင္ငံတြင္၊ အခြင့္ေရးႏွင့္ဗဟိုအစိုးရ၏အဓိကေထာက္ပံ့မွုကိုရရွိေသာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံသားမ်ား အၿဖစ္ရပ္တည္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏွင့္အလားတူႏိုင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ လာအိုႏွင္ကေမၻာဒီးယန္းလူမ်ိဳး တို့သာလူမ်ိဳးကြဲ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တို့က၊ မိမိတို့လူမ်ိဳးအမည္ကိုသာေရးသြင္းစာရင္းေပးသြင္းမွုတို့ေၾကာင့္၊ လူဦးေရတစုတစည္းတည္းမရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲက်ဲၿပန့္သြားေသာအၿဖစ္သို့ေရာက္မွန္းမသိေရာက္သြားသည္။ တိုင္းရင္းသားစြဲႏွင့္လူမ်ိဳးေရးခြဲၿခားမွု၊ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒလႊမ္းမိုးမွရွိုေသာၿမန္မာ အစိုးရ အဆက္ဆက္၏၀ါဒလႊမ္းမိုးမွု၊ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္တယူသန္၀ါဒကိုဆန့္က်င္စိတ္ၿဖင့္၊ အေမရိကသို့ ေရာက္လာ ေသာ္လည္း၊ ယင္းစိတ္ဓါတ္ကိုခ၀ါခ်ခဲ့ရမည့္အစား၊ အေမရိကသိ့ုအပါသယ္ေဆာင္ လာၿပီး၊ ထိုအၿမင္ဆိုး၀ါဒကို လက္ကိုင္စြဲေနၾကဆဲအၿဖစ္မ်ားကို ရင္နင့္ဘြယ္ၿမင္ေတြ့ရဆဲပင္။ ပိုဆိုးသည္ကား၊ community ေခါင္းေဆာင္ အမည္ခံအခ်ိဳ့တြင္ပင္၊ ဤလူမ်ိဳးေရး၀ါဒီကိုေဗ်ာင္က်က်ကိုင္စြဲလ်က္ရွိၾကဆဲပင္။

အထက္ေဖၚၿပပါ ဇယား (က) ႏွင့္ (ခ) ကိုယွဥ္တြဲၾကည့္ပါက၊ အေမရိကသို့ (၂၀၀၇)တြင္ၿမန္မာလူဦးေရလွိုင္းလံုး ၾကီးလွိမ့္၀င္လာသည္ကိုအထင္အရွားၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ သမၼတဘုရွ္လက္ထက္၊ ထိုင္း-ၿမန္မာနယ္စပ္သို့ အေမရိကအစိုးရအဆင့္ၿမင့္အရာရွိၾကီးမ်ားကြင္းဆင္းခ်ိန္ၿပီးေနာက္ထိုသူတို့၏အစီရင္ခံခ်က္အရ၊ ၿမန္မာတိုင္း ရင္းသားေၿပာင္းခိုသူ refugees မ်ားကိုအေမရိကသို့ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအဆင့္၀င္အၿဖစ္သတ္မွတ္၍၊ ၿပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာမ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္မွစတင္၍၊(၂၀၁၀)အထိ၀င္လာသူဦးေရစုစုေပါင္းသည္ (၂၀၁၀) သန္းေခါင္စာရင္းေပါက္ၿမန္မာလူဦးေရေပါင္း(တစ္သိန္း)၏ထက္၀က္ေက်ာ္မွ်ရွိသည္ကိုမယံုႏိုင္ဘြယ္ ေတြ့ရမည္ ၿဖစ္သည္။ သို့ဆိုလ်င္ေမးစရာေမးခြန္း(၂)ခုရွိလာသည္ -

(၁) (၂၀၁၀)သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမွုတြင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ထိုေရာက္ရွိလာသူ refugees မ်ားအေနၿဖင့္၊ “ၿမန္မာလူမ်ိဳး” ဟူ၍စာရင္းေပးသြင္းၿခင္းမရွိခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ေလာ၊

(၂) ပံုမွန္ဗီဇာၿဖင့္ေရာက္ရွိလာသူ က်န္ (၅၀%)နီးပါသည္လည္းစာရင္းေပးသြင္းၿခင္းအလ်င္း မရွိခဲ့သေလာ၊

ေသၿခာသည့္အခ်က္ၾကီးကား စုစုေပါင္းၿမန္မာလူဦးေရတိုးပြားလာမွုသည္၊ ၿမန္မာေၿပာင္းေရႊ့ခိုလွံဳေရာက္ရွိ လာၾကသူဦးေရအတိုင္းဟန္ခ်က္ညီညီၿမင့္တက္လာေၾကာင္းထိုဇယား(၂)ခုတို့ကသက္ေသထူေနသည္။ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္ကား လက္ရွိႏိုင္ငံတြင္းအရွိန္ၿမင့္လာေသာလူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရး မုန္းတီးမွုက၊ ေဒသတြင္း refugee ဦးေရ မ်က္ႏွာစာသစ္တစ္ခုကိုဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္းပညာရွင္မ်ားကစိတ္ပူ ဘြယ္ရွိေၾကာင္းခန့္မွန္းၾကသည္။ ပို၍ဆိုးသည္ကား ယင္းေလာင္မီးကို လက္ရွိအစိုးရကပါအင္တိုက္ အားတိုက္ အားေပးဘက္လိုက္မွုမ်ားက တက္သစ္စ ပြင့္လင္းခါစဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုတုန့္ေႏွးေစယံုမက ေနာက္ ေၾကာင္းၿပန္လွည့္ေနေစၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းသမိုင္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးအထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကတြက္ခ်က္ေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။

ဇယား(ဂ)တြင္မူအေမရိကႏိုင္ငံ၏အဓိကၿမိဳ့ၾကီးမ်ားႏွင့္ၿမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုအမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾက သည္ဟုအသိအမွတ္ၿပဳရမည့္ၿမိဳ့မ်ားရွိလူဦးေရကိုႏွိဳင္းယွဥ္ေဖၚၿပထားပါသည္။ ကာလီဖိုးနီးယားၿပည္နယ္ ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္ၿမိဳ့ၾကီးသည္၊ ၿမန္မာဦးေရအထူထပ္ဆံုးေနထိုင္ၾကသည္ဆိုသည္ကိုအၿငင္းပြား စရာမလို ေသာ္လည္း၊ ထိုဦးေရတြင္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးစုငယ္တိုင္းရင္းသားဦးေရတို့မည္မွ်ရာႏွဳန္းပါ၀င္သည္ဆိုသည္ကို မည္သူ ကမွ်၊ ေထာက္ၿပႏိုင္ၿခင္းမရွိႏိုင္ေပ။ ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားပါ၀င္လာေရးအတြက္လည္း၊ community ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွအင္တိုက္အားတိုက္စည္းရံုးႏိုင္ၿခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ ဤဇယားတြင္ပါ၀င္ၿခင္းမရွိေသာ Des Moines, Iowa ၿမိဳ့တြင္စာေရးသူႏွင့္ေတြ့သိခြင့္ရခဲ့ေသာ ၿမန္မာမိသားစု အနည္းဆံုး (၂)စုေလာက္ရွိသည္ ကုိေသၿခာတပ္အပ္သိေသာ္လည္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ထိုၿမိဳ့တြင္ ၿမန္မာဦးေရလံုး၀မရွိေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္ကိုအံ့ၾသဘြယ္ေတြ့ရသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ဖံုးဆက္စံုစမ္း ေသာအခါ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံ ေနသည္ဆိုသည္ကိုပင္ထိုမိသားစုတို့မသိခဲ့ၾကဟု၀န္ခံၾကသည္။

Indianapolis ႏွင့္ Fort Wayne ၿမိဳ့ၾကီးမ်ားတြင္အေၿခခ်ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား အဓိကအမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည္ဟုနားလည္ထားၾကသည္။ ထိုေၿပာင္းခိုေနထိုင္သူမ်ား၏ေရရွည္ဘ၀ တည္တန့္ေရးအတြက္၊ အစိုးရကပံ့ပိုးေသာအစီအမံမ်ားအလ်င္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေၿပာင္းေရႊ့အေၿခခ်ကာစ ကာလတို (၆)လမွ (၅)ႏွစ္အထိသာအစိုးရမွတိုက္ရိုက္ကူညီၤေသာေနအိမ္၊ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္က်န္းမာေရး အာမခံတည္းဟူေသာအစီအမံမ်ားယာယီလက္၀ယ္ရရွိၾကေသာ္လည္း၊ အသိပညာနညး္ပါးမွု၊ ကူညီမည့္သူမေလာက္ငမွုစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္၊ သက္တမ္းၿပည့္ပင္မရၾကသူေတြဒုႏွင့္ေဒးပင္ရွိေနသည္ ဟုၾကားသိရသည္။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးစေသာလူမွုတိုးတက္မွုကိုလႊမ္းၿခံဳ အက်ိဳးၿပဳမည့္ တိုက္ရိုက္အစီအမံမ်ားလံုး၀မေတြ့ရေပ။ ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ားဟူသည္ကား၊ လူဦးေရ ထူထပ္သိပ္သည္းမွုေပၚသာအေၿခခံေနသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလူနည္းစုကသာသတိၿပဳမိၾကသည္။


(ဇယား-က)

(ဇယား-ခ)

(ဇယား-ဂ)
 (ေနာက္လဆက္လက္ေဖၚၿပပါမည္။)